Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA - TEKST PROPISA


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA

Član 1.

U Zakonu o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva("Sl. glasnik RS", br. 123/2014), u članu 58. stav 1. reči: "12 meseci" zamenjuju se rečima: "24 meseca".

Član 2.

U članu 61. broj: "2016" zamenjuje se brojem: "2017".

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 73. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014 i 96/2015), kojim je propisano da se vrste i sadržina zdravstvene dokumentacije i evidencija, način i postupak vođenja, lica ovlašćena za vođenje zdravstvene dokumentacije i upisivanje podataka, rokovi za dostavljanje i obradu podataka, način raspolaganja podacima iz medicinske dokumentacije pacijenata koja se koristi za obradu podataka,kao i druga pitanja od značaja za vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencija, uređuju posebnim zakonom.

III. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, utvrđen je rok od 12 meseci od dana stupanja na snagu tog zakona, za donošenje propisa za sprovođenje Zakona. S obzirom da se u tom periodu sprovodi i postupak javne nabavke za Integrisani zdravstveni informacioni sistem, koji još uvek nije završen, jer su uložene žalbe, nije moguće doneti u propisanom roku propise za sprovođenje Zakona. U skladu s tim, ukoliko se ne produži rok za donošenje tih propisa, kao i početak primene Zakona, narušiće se nesmetani sistem rada zdravstvenih ustanova i zdravstvenog sistema u celini. Imajući u vidu da rok za donošenje propisa ističe u novembru 2015. godine, kao i da je rok početka primene Zakona 1. januar 2016. godine, potrebno je po hitnom postupku doneti Zakona o izmenama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, kojim će se utvrditi novi rokovi za donošenje podzakonskih akata, kao i za početak primene Zakona, a kako bi se stvorili preduslovi za nesmetano funkcionisanje zdravstvenog sistema. U suprotnom, a imajući u vidu član 60. Zakona, kojim je propisano da danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva, kao i Zakon o evidencijama u oblasti zdravstvene zaštite, ozbiljno će se ugroziti funkcionisanje zdravstvenog sistema u oblasti evidencija i izveštavanja, a samim tim i zdravstveni sistem u celini, što može dovesti do štetnih posledica po zdravlje ljudi. Zbog svega navedenog, predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

 - U članu 1. predloženo je produženje roka za donošenje propisa za sprovođenje Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, sa 12 meseci na 24 meseca od dana stupanja na snagu Zakona, a kako bi se stvorio pravni preduslov za praktičnu primenu Zakona.

- U članu 2. predloženo je odlaganje početka primene Zakona, na taj način što bi se Zakon umesto od 1. januara 2016. godine, primenjivao od 1. januara 2017. godine, imajući u vidu da se predlaže i produženje roka za donošenje podzakonskih akata.

- U članu 3. predloženo je da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", imajući u vidu razloge zbog kojih je predloženo i donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 11.12.2015.