Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE: PREDVIđENO SMANJENJE OD OSAM MILIJARDI DINARA U PRIHODU GRADOVA I OPšTINA. PLANIRA SE POTPUNO UKIDANJE KOMUNALNE TAKSE ZA ISTICANJE FIRME I EKOLOšKE TAKSE, DOK ćE TAKSA ZA MOTORNA VOZILA UMESTO OPšTINAMA, IćI U DRżAVNU KASU. PREDVIđENO JE DA ćE OPšTINAMA OD NAPLAćENOG POREZA NA ZARADE, UMESTO 80 ODSTO, OSTAJATI 50 ODSTO SREDSTAVA


Ministarstvo finansija stavilo je na javnu raspravu do 23. decembra 2015. godine Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave, po kojem će opštine 2016. godine dobiti čak osam milijardi dinara, odnosno 67 miliona evra manje. Tako bi one 2016. godine ostale bez ekološke naknade, firmarina i dela poreza na zarade.

Opštinske kase bi, po Nacrtu zakona, ostale bez gotovo tri milijarde dinara zbog ukidanja ekološke takse i 2,99 milijardi dinara zbog ukidanja firmarina. Umesto 80 odsto poreza na zarade, opštinama bi ostajala samo polovina ubranog poreza, što je manjak od čak 29,36 milijardi dinara godišnje.

Privreda bi ovim zakonom, za razliku od opština, mnogo dobila jer ne bi više plaćala firmarinu i ekološku taksu, koje lokalnim samoupravama zajedno godišnje donose oko šest milijardi dinara. Umesto opštinama, taksa za motorna vozila – a procenjuje se da ona iznosi više od tri milijarde dinara – išla bi u državnu kasu.

Stalna konferencija gradova i opština je protiv Nacrta zakona, koji predviđa da opštine dobijaju 50 odsto poreza za zarade umesto 80, tvrdeći da je to za gradove i lokalne samouprave neprihvatljivo. Dodaju da i predlog da se dva izvorna prihoda za opštinu – naknada za životnu sredinu i firmarina – integrišu u porez na imovinu "ne znači ništa drugo do veliko povećanje poreza na imovinu koji plaćaju građani, i to kroz povećanje poreske stope i ukidanje amortizacije".

Imajući u vidu rast poreza na imovinu u poslednjih nekoliko godina, SKGO smatra da je on dosegao svoj maksimum i da bi prihvatanje "saveta" da bi manjak novca koji taj zakonski akt donosi opštine trebalo da nadokanade povećanjem poreza na imovinu zapravo značilo "direktno prevaljivanje poreskog tereta sa pravnih lica na fizička, što je potpuno neprihvatljivo".

Pošto se, kako ocenjuje SKGO, tim rešenjima značajno umanjuju lokalnih prihodi, svi gradovi i opštine sugestije i komentare na Nacrt zakona treba da im dostave do 15. decembra 2015. godine da bi objedinjene stavove uputila Ministarstvu finansija.

"Takav predlog predstavlja direktan udar na sve gradove i opštine, a posebno na one koje su u prethodnom periodu uložile značajne svote u privlačenje investitora, kupovinom zemljišta i vojne imovine radi formiranja industrijskih zona, izgradnjom dodatne infrastrukture, oslobađanjem investitora plaćanja određenih lokalnih taksi i slično, a sve u cilju da se poveća zaposlenost građana", navodi se u saopštenju Stalne konferencije gradova i opština.

S druge strane, u Ministarstvu finansija procenjuju da će opštine do kraja 2015. godine ostvariti suficit od oko osam milijardi dinara, što je otprilike suma koja će im naredne godine biti uskraćena. Naime, za prvih deset meseci ove godine opštine su imale suficit od 7,5 milijardi dinara, a veruje se da će u poslednja dva meseca ove godine on dostići osam milijardi. Ako se uz to doda da će već u januaru morati da smanje broj zaposlenih za više od 5.000, onda je država procenila da će im umanjeni budžet u 2016. godini biti dovoljan za funkcionisanje.

Mnoge opštine su značajan deo budžeta punile ekološkim taksama. Tako u opštini Beočin ocenjuju da bi ukidanje naknade za zaštitu životne sredine, od koje se od "Lafraža" godišnje prihoduje oko 39 miliona dinara, bilo pogubno. Ističu da se tim novcem u toj opštini finansira cela predškolska ustanova, odnosno plate, oprema i investicije u vrtićima. Ako, uz to, bude smanjen i procenat koji pripada opštini od naplaćenog poreza na zarade – a Beočin je među rekorderima po visini prosečne plate – opština će ostatiti bez dodatnih 30 miliona u budžetu.

Firmarine su lokalne komunalne takse i njihovu visinu su određivale opštine, tako da su se razlikovale od grada do grada. Poslodavci već nekoliko godina traže ukidanje ili barem smanjenje firmarina, tvrdeći da je većina opština u Srbiji donela odluke kojima se propisuju nerealno visoki iznosi za takse za isticanje firme, čime su "pokazale da nemaju razumevanje za privredu, da ne vode računa o razvijenosti i prihodu privatnog sektora i da im ovaj parafiskalni namet službi za punjenje budžeta".

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 12.12.2015.
Naslov: Redakcija