Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA: PREDVIđENO JE DA SE U DEFINICIJI IZDAVALACA, PORED DOSADAšNJIH DODAJU I EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ, MEđUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ, MEđUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA, KAO I OSTALE čLANICE GRUPACIJE SVETSKE BANKE. KADA NAVEDENI SUBJEKTI IZDAJU DUżNIčKE HARTIJE OD VREDNOSTI NE SMATRAJU SE JAVNIM DRUšTVOM U SMISLU OVOG ZAKONA. SAMIM TIM OSLOBOđENI SU OBAVEZE OBELODANJIVANJA I IZVEšTAVANJA PROPISANIH DOMAćOM REGULATIVOM KOJE VAżE ZA JAVNA DRUšTVA, A šTO JE U SKLADU I SA MEđUNARODNOM PRAKSOM


Predlogom zakona o izmenama i dopunama, menjaju se odredbe Zakona o tržištu kapitala("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) zbog potrebeusklađivanje postupka izdavanja dužničkih hartija od vrednosti međunarodnih finansijskih institucija sa načinom i principima poslovanja i organizacije ovih institucija, koji se bitno razlikuje u odnosu na ostale izdavaoce na našem tržištu.

Naime, Predlogom zakona se precizirada se u dosadašnjoj definiciji izdavalaca, pored dosadašnjih dodaju i Evropska banka za obnovu i razvoj, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Međunarodna finansijska korporacija, kao i ostale članice Grupacije Svetske banke.

Kada navedeni subjekti izdaju dužničke hartije od vrednosti ne smatraju se javnim društvom u smislu ovog zakona. Samim tim oslobođeni su obaveze obelodanjivanja i izveštavanja propisanih domaćom regulativom koje važe za javna društva, a što je u skladu i sa međunarodnom praksom.

Dalje, odgovornost za sadržaj prospekta i skraćenog prospekta za izdavanje hartija od vrednosti određuje se ugovorom o osnivanju ili drugim odgovarajućim aktom tog izdavaoca, iz razloga specifičnog oblika organizovanja ovakvih institucija.

Takođe, propisuje se izuzetak za gore navedene izdavaoce u smislu da informacije u prospektu koje se odnose na finansijske izveštaje mogu da se uključuju u prospekt upućivanjem na iste, a imajući u vidu međunarodnu praksu kad su u pitanju ovakvi izdavaoci.

Konačno, predložene izmene i dopune ne predstavljaju suštinske promene u zakonskim rešenjima, već se radi o predlozima za upodobljavanje procedure izdavanja dužničkih hartija od vrednosti za renomirane međunarodne institucije.Navedeno će doprineti proširenju lepeze finansijskih instrumenata na domaćem tržištu kapitala kroz izdavanje i uključivanje na regulisano tržište visoko kvalitetnih dužničkih hartija od vrednosti.

Izvor: Redakcija, Dijana Montiljo-Mihajlović, 13.12.2015.