Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: ODGOVORI MINISTARSTVA GRAđEVINARSTVA, SAOBRAćAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O LEGALIZACIJI


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelagalno sagrađenih objekata.

* Kuća je izgrađena pre više decenija, tipskog je karaktera, kao i većina zgrada u naselju Nova Galenika. Na osnovu legalno dobijenog prava na korišćenje zemljišta, podignuta je zgrada sa tri stana od po 60 kvadrata i jednog od 120 kvadrata. Izgrađena je sa dozvolom, ali su u postupku izgradnje načinjena neka kapitalna odstupanja od projekta. Iako postoji građevinska dozvola, nikada nije tražena ni dobijena upotrebna dozvola, pa samim tim zgrada nikada nije upisana u Katastar.

- Ako u ranijem period niste podneli zahtev za legalizaciju, u tom slučaju će svi delovi objekta koji su izgrađeni bez građevinske dozvole biti popisani i na njih će biti primenjen Zakon. Po sprovedenom postupku ozkonjenja, steći će se uslovi i za dobijanje upotrebne dozvole za celu zgradu, sa ozakonjenim delovima.

* Živim u adaptiranom tavanskom prostoru zgrade koja je bespravno useljena 1991. Kvadratura koju sam ja adaptirao ne ulazi u kvadraturu po projektu zgrade. Predao sam papire za legalizaciju 2004. i odbijen sam. Dobio sam od EDB brojilo i plaćam Infostan. Da li je moguće da legalizujem adaptirani prostor bez obzira na to što su stanovi legalno izgrađeni bespravno useljeni?

- Vaš objekat će biti popisan u skladu sa Zakonom, a nadležni organ će kao prethodni uslov, između ostalih, proveriti, na osnovu postojeće dokumentacije i eventualno drugih dokaza, da li ima osnova za ozakonjenje u skladu sa članom 5. Zakona, s obzirom na to da ste u ranijem periodu, kako navodite, dobili rešenje kojim se vaš zahtev odbija.

* Izgradio sam samo prizemlje. Urbanističkim planom predviđeni su i sprat i potkrovlje. Da li postoji mogućnost da platim i te predviđene a neizgrađene površine po Zakonu o ozakonjenju ili plaćam samo trenutno završenu, odnosno izgrađenu površinu?

- Predmet ozakonjenja su samo izgrađeni objekti za koje se utvrđuje, kao jedan od prethodnih uslova, i stepen završenosti objekta. Ako je vaš objekat u stepenu izgrađenosti, odnosno završenosti propisanoj Zakonom, tada će nadležni organ, uz ispunjenje i drugih uslova propisanih Zakonom, doneti rešenje o ozakonjenju. Po pravnosnažnosti tog rešenja i upisa prava svojine na objektu, možete u redovnom postupku zatražiti izdavanje građevinske dozvole za nastavak radova, kada se vi odlučite za to.

* Kako će se legalizovati stanovi završeni 1983. godine? Gradile su ih državne firme, ali nisu uknjiženi. Tada smo dobili obaveštenje iz Katastra da će država to regulisati. Cela ulica sa 100 stanova u Katastru se vodi kao njiva. Plaćamo od 1983. porez na imovinu. U Katastru piše njiva, a u poreskom rešenju piše stan.

- Na osnovu vaših navoda, moguće su dve situacije: ukoliko je zgrada izgrađena sa građevinskom dozvolom, onda se na tu situaciju ne primenjuje Zakon, već će biti potrebno da u redovnom postupku ishodujete upotrebnu dozvolu, a u slučaju da su stanovi izgrađeni bez izdate građevinske dozvole, biće primenjen Zakon. Zakonom je precizno propisano postupanje nadležnog organa kada su u pitanju stambene i stambeno-poslovne zgrade sa više posebnih delova, tako da se nadamo da će i vaš problem konačno biti rešen.

* Imam bez građevinske dozvole izgrađen pomoćni garažni prostor koji je geodetski snimljen i upisan u katastarske knjige. Plaćam porez već šest godina. Da li je ovo dovoljno što se legalizacije tiče?

- Potrebno je izraditi i izveštaj o zatečenom stanju objekta i platiti taksu za ozakonjenje u iznosu od 5.000 dinara.

* Kakva je pravna osnova osnivanja skupštine stanara u nadogradnji koji sada traže legalizaciju svojih stanova? Investitoru je istekla građevinska dozvola, a poslovi nisu završeni, kao i predmeti ugovora koji je sklopio sa legalnom skupštinom stanara a u kojem je predmet nadogradnja na mestu tavanskog prostora. Spor je na sudu. Da li se stanovi mogu legalizovati?

- Kao jedan od uslova za ozakonjenje propisan je i uslov da se po izvršenoj proveri ispunjenosti prethodnih uslova stranka pozove da dostavi dokaz o odgovarajućem pravu. Nadležni organ će u vašem slučaju, na osnovu uvida u postojeću dokumentaciju i dokaza, dati nalog o daljem postupanju, odnosno vrsti dokaza o odgovarajućem pravu u konkretnom slučaju.

* Vlasnik sam dela parcele u Velikoj Ivanči. Pre dve godine sam izgradila brvnaru od 36 kvadrata, bez dozvole. Suvlasniku sam potpisala saglasnost da na svom delu izgradi objekat, i on je dobio građevinsku dozvolu. Obećao je da će mi dati svoj potpis kada to bude potrebno, a sada neće. Imam ugovor o kupovini zemljišta, kao i potvrdu Poreske uprave.

- Na osnovu činjenica koje ste naveli, s obzirom na to da imate dokaz o pravu vlasništva na zemljištu, nadležni organ će primeniti Zakon, imajući u vidu naročito odredbu člana 10. st. 6. i 7. Zakona, kojim je propisana vrsta dokaza koja se u navedenoj situaciji dostavlja u postupku ozakonjenja.

* Da li sada treba da čekamo da opštinska komisija dođe po službenoj dužnosti i utvrdi da je objekat za legalizaciju, ili i sami treba da nešto preduzmemo, da podnesemo neki zahtev?

- Ako do sada niste podneli zahtev, vaš objekat će biti popisan, tako da ne morate podnositi nikakav zahtev za ozakonjenje. U slučaju da ste podneli zahtev za legalizaciju, na vas se primenjuje Zakon.

* Investitor "Neopolis" otišao je u stečaj sredinom 2011. godine. Na osnovu toga, Privredni sud je u planu reorganizacije ovu građevinsku firmu ustupio poveriocima koji do sada još nisu izmirili nasleđene obaveze prema Direkciji za građevinsko zemljište. Da li na osnovu toga lokalna samouprava na sebe preuzima deo preostalih obaveza radi ozakonjenja ili o tome treba da se dogovore vlasnici stanova?

- Uslov za ozakonjenje posebnih delova jeste prethodno ozakonjenje stambene zgrade, kao celine, sa svim posebnim delovima. Kako imate podnet zahtev za legalizaciju, na vas se primenjuje Zakon. Od nadležnog organa za ozakonjenje, u vašem slučaju od Sekretarijata za poslove legalizacije grada Beograda, dobićete obaveštenje o daljem postupanju.

* Za zgradu u Mladenovcu dobijena je privremena dozvola, jer je tad bio u fazi izrade Detaljni urbanistički plan. Kad smo tražili upotrebnu dozvolu, Sekretarijat za urbanizam nam ju je izdao, ali je napisao da je privremena, još 2003. Sve takse i dažbine smo platili. Šta da radimo? Da li će biti neki podzakonski akt koji će regulisati slučajeve poput našeg?

- Objekti za koje je izdata privremena građevinska dozvola nisu predmet ozakonjenja, već je Zakonom, upravo zbog situacije koju navodite, propisana obaveza organa da u redovnom postupku izda rešenje o upotrebnoj dozvoli.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 11.12.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija