Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OBAVEZA PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE ZA 2020. GODINU ZA PREDUZETNIKE KOJI SU POREZ NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U 2019. GODINI PLAĆALI NA PAUŠALNO UTVRĐEN PRIHOD


Bliži se kraj novembra i period kada se preduzetnici, koji su porez na prihod od samostalne delatnosti u tekućoj godini plaćali na paušalno utvrđen prihod, pitaju imaju li obavezu da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje za narednu godinu?

Ove godine postavlja se i pitanje da li se ova obaveza odnosi i na one preduzetnike koji planiraju da prestanu sa obavljanjem delatnosti do 1. marta 2020. godine ukoliko bude usvojen tzv. test samostalnosti preduzetnika, predviđen Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je u skupštinskoj proceduri?

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon)zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti nadležnom poreskom organu do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost. 

Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti, kome je utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje, odnosno da izmenjeni uslovi isključuju pravo na paušalno oporezivanje. 

Prema tome, iako je propisano da se zahtev za paušalno oporezivanje podnosi do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu, iz Zakona jasno proizlazi da se ova obaveza ne odnosi na preduzetnike kojima je pravo na paušalno oporezivanje već utvrđeno, već na one preduzetnike koji porez plaćaju na stvarno utvrđen prihod, a od naredne godine žele da porez na prihod plaćaju na paušalno utvrđen prihod. Dakle, preduzetnici koji porez na prihod od samostalne delatnosti u 2019. godini plaćaju na paušalno utvrđen prihod, nemaju obavezu da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje za 2020. godinu

Međutim, svedoci smo da pojedine filijale Poreske uprave zahtevaju od preduzetnika paušalaca da svake godine iznova podnose zahtev za paušalno oporezivanje u navedenom roku (do 30. novembra tekuće godine). Iako ova obaveza, kako smo i obrazložili, ne proizlazi iz Zakona, da bi izbegli eventualne nesporazume sa Poreskom upravom i bespotrebno gubljenje vremena radi dokazivanja svojih prava u eventualnim postupcima, preduzetnicima kojima je nadležna filijala Poreske uprave do sada tražila da svake godine podnesu zahtev za paušalno oporezivanje za narednu godinu, preporučujemo da to isto učine i ove godine. 

Kada je reč o preduzetnicima paušalcima koji planiraju da prestanu da obavljaju delatnost nakon usvajanja Predloga zakona, treba pre svega ukazati da ta činjenica (da planiraju da prestanu da obavljaju delatnost) ne utiče na "obavezu" podnošenja zahteva za paušalno oporezivanje. Naime, kako smo naveli u prethodnom delu odgovora obaveza podnošenja zahteva za paušalno oporezivanje generalno se ne odnosi na one preduzetnike koji porez na prihode od samostalne delatnosti u 2019. godini već plaćaju na paušalno utvrđen prihod. Međutim, ako je praksa filijale Poreske uprave koja administrira rad konkretnog preduzetnika paušalca do sada bila takva da zahteva podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje svake godine, preporuka je da ti preduzetnici i ove godine podnesu zahtev za paušalno oporezivanje u propisanom roku, čak i u slučaju da u 2020. godini planiraju prestanak obavljanja delatnosti. Naime, dovoljno je da preduzetnik u 2020. godini obavlja delatnost i jedan dan, pa da postoji obaveza utvrđivanja poreza na prihod od samostalne delatnosti tom preduzetniku za 2020. godinu.

Izvor: Redakcija, 13.11.2019.