Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O TRGOVINI: TRGOVAC JE DUżAN DA NA JASAN, NESUMNJIV, LAKO UOčLJIV I čITLJIV NAčIN ISTAKNE PRODAJNU CENU ROBE/USLUGA KOJA SE NUDI U TRGOVINI NA MALO. ODREDBAMA ZAKONA NIJE PROPISANA VELIčINA SLOVA, ILI VELIčINA POLJA NA KOJEM MORA DA BUDE ISPISANA CENA


Jedna cena na rafu, a druga na kasi. Ovako trgovci i dalje zbunjuju potrošače. Posebnu zbrku prave akcijske cene, koje se ne "skinu" na vreme, pa kupac često mora da izdvoji i duplo više od onog što je planirao. A kako ne postoji standardno označavanje cenovnika, niti veličina brojeva i slova, zloupotrebe u prodavnicama su - svakodnevne. Zato se mušterijama savetuje samo da otvore četvore oči.

Članom 41. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013 - dalje: Zakon) propisano je da je trgovac dužan da na jasan, nesumnjiv, lako uočljiv i čitljiv način istakne prodajnu cenu robe ili usluga koja se nudi u trgovini na malo.

Odredbama Zakona nije propisana veličina slova, ili veličina polja na kojem mora da bude ispisana cena, kao što je na primer propisano za deklarisanje hrane, ali je nedvosmisleno da istaknuta cena mora da bude uočljiva i lako čitljiva - kaže Mirjana Damjanović, tržišni inspektor, koordinator Odeljenja za opšti nadzor Tržišne inspekcije.

Ukoliko trgovac nudi posebne povoljnosti pri kupovini robe i usluga, dužan je pod pretnjom prekršajne odgovornosti da ih jasno i vidljivo istakne, navede uslove za njihovo ostvarivanje i da ih se pridržava.

- U toku 2015. godine, u prvih devet meseci tržišna inspekcija je primila 4.585 prijava građana i preduzeća - ističe Damjanović. - Od toga 258 puta, kupci su se žalili da nije bila istaknuta cena, i da su dovedeni u zabludu. To je, inače, pad u odnosu na 2014. godinu, kada je podneto 275 prijava građana.

Kod akcijskih sniženja, ponuda mora da sadrži i prethodnu i trenutnu cenu. Tržišni inspektori ističu da je propisima u Srbiji regulisano da trgovac ne sme da dovede potrošača u zabludu u pogledu prodajne cene, odnosno uslova pod kojim može da ostvari određeni popust.

Cena se u našoj zemlji ističe u dinarima, odnosno u valuti platnog prometa. Izuzetno, cena može da se ističe u stranoj valuti, sa naznakom obračunskog kursa, u trgovini, uslugama u turizmu koje su u neposrednoj vezi sa inostranstvom, vozilima, odnosno u skladu sa posebnim propisima. Za pojedine proizvode, hranu, alkoholna pića, sokove, vodu, deterdžente trgovac je dužan da pored prodajne, označi i jediničnu cenu, obračunatu po kilogramu, litru ili drugoj jedinici mere.

Petar Bogosavljević iz Pokreta za zaštitu potrošača ističe da cena ispod proizvoda obavezuje prodavca da je naplati. U slučaju spora treba se javiti tržišnoj inspekciji, a kazne za ove prekršaje, odnosno privredne prestupe, kreću se u rasponu od 300.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice i 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice i 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnika. Nadležni sud vodi postupak protiv prijavljenih privrednih subjekata i izriče kazne u zakonskom rasponu.

ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013)

Isticanje cene

Član 41

Trgovac je dužan da na jasan, nesumnjiv, lako uočljiv i čitljiv način istakne prodajnu cenu robe/usluga koja se nudi u trgovini na malo.

Prodajna cena je ukupna, konačna cena po jedinici robe, ili date količine robe, odnosno konačna cena usluge, uključujući sve poreze i dažbine.

Trgovac je dužan da pored prodajne cene označi i jediničnu cenu za prethodno upakovane proizvode.

Jedinična cena je prodajna cena obračunata po kilogramu, litru, metru, kvadratnom metru, kubnom metru ili drugoj jedinici mere koja se uobičajeno koristi u prometu određene robe/usluge.

Prethodno upakovani proizvodi su proizvodi koji su upakovani bez prisustva kupca, pri čemu se količina tih proizvoda ne može promeniti bez promene pakovanja odnosno bez otvaranja pakovanja pri čemu nastaje vidno oštećenje.

Ako roba nije upakovana nego se meri u prisustvu potrošača, trgovac je dužan da istakne samo jediničnu cenu robe.

Jedinična cena se ne mora posebno isticati ako je jednaka prodajnoj ceni.

Odredbe st. od 1. do 7. ovog člana ne primenjuju se na prodaju putem javnog nadmetanja, kao i na prodaju umetničkih dela i antikviteta.

U prodajnom objektu u kojem se obavlja trgovina na malo pored trgovine na veliko, trgovac je dužan da jasno, na uočljiv način istakne prvo prodajnu (maloprodajnu) cenu, pa veleprodajnu cenu za svaku robu koju nudi na prodaju.

U pružanju usluga, trgovac je dužan da na vidnom mestu istakne samo jediničnu cenu usluga (npr. prema satu, kilometru, kilovat-satu i sl.), na način iz stava 1. ovog člana.

Cena se ističe u valuti platnog prometa.

Izuzetno, cena može da se ističe u stranoj valuti, sa naznakom obračunskog kursa, u trgovini uslugama u turizmu koje su u neposrednoj vezi sa inostranstvom, vozilima, odnosno u skladu sa posebnim propisima.

Ministar bliže propisuje način i uslove isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. Marinković, 12.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija