Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU


Član 1.

U Zakonu o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 135/04 i 30/10), u članu 5. stav 2. tačka 2a) menja se i glasi:

"2a) provizije od prodaje akcija, odnosno udela koje Agencija prodaje u skladu sa ovim zakonom;".

Član 2.

Član 6. menja se i glasi:

"Član 6.

Agencija sprovodi sve postupke privatizacije u Republici Srbiji.

Agencija obavlja delatnost posredovanja u prodaji javnog i društvenog kapitala i imovine u postupku privatizacije, kao i poslove:

1) promocije postupka privatizacije;

2) sprovođenja postupka privatizacije;

3) kontrole postupka privatizacije;

4) prodaje javnog kapitala iskazanog u akcijama ili udelima, kao i akcija, odnosno udela Akcionarskog fonda (u daljem tekstu: Fond), Fonda za razvoj Republike Srbije, republičkog fonda nadležnog za penzijsko i invalidsko osiguranje koji su preneti na osnovu Zakona o svojinskoj transformaciji ("Službeni glasnik RS", br. 32/97 i 10/01), kada se prodaju zajedno sa akcijama, odnosno udelima Fonda, prodaje akcija, odnosno udela koji su preneti Agenciji posle raskida ugovora o prodaji kapitala zaključenog između Agencije i kupca, kao i poslove prodaje imovine u preduzećima kod kojih je raskinut ugovor o prodaji kapitala.

Pored poslova iz stava 2. ovog člana Agencija obavlja i:

1) poslove u ime i za račun Fonda;

2) poslove stečajnog upravnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;

3) poslove pokretanja i kontrole postupka likvidacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija;

4) poslove prodaje imovine u ime i za račun prodavca;

5) i druge poslove u skladu sa zakonom.

Agencija podnosi predlog za pokretanje postupka stečaja subjekata privatizacije radi okončanja privatizacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija i zakonom kojim se uređuje stečaj."

Član 3.

Član 8. briše se.

Član 4.

Član 9. menja se i glasi:

"Član 9.

U obavljanju poslova sprovođenja privatizacije Agencija:

1) predlaže ministarstvu nadležnom za poslove privrede, model i metod privatizacije, kao i mere za pripremu i rasterećenje obaveza subjekta privatizacije;

2) objavljuje javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti;

3) prikuplja podatke o broju potencijalnih kupaca subjekta privatizacije;

4) podnosi predlog za pokretanje postupka stečaja, ako je ispunjen jedan od stečajnih razloga propisan zakonom kojim se uređuje privatizacija i zakonom kojim se uređuje stečaj;

5) određuje kriterijume za učestvovanje u javnom prikupljanju ponuda sa javnim nadmetanjem, uslove prodaje kao i obaveze kupca (investicije, socijalni program, kontinuitet poslovanja itd.), uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove privrede;

6) organizuje i sprovodi postupak prodaje kapitala i imovine subjekta privatizacije, kao i postupak prodaje modelom strateškog partnerstva, u skladu sa zakonom;

7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom."

Član 5.

Član 10. menja se i glasi:

"Član 10.

U obavljanju poslova kontrole postupka privatizacije Agencija proverava:

1) ispunjenje obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine;

2) ispunjenje obaveza strateškog investitora iz ugovora o strateškom partnerstvu;

3) usklađenost programa za prodaju imovine sa propisima o privatizaciji;

4) da li je priliv sredstava po osnovu izvršene prodaje u skladu sa ugovorom o prodaji;

5) prenos akcija bez naknade zaposlenima;

6) visinu ulaganja predviđenog investicionim projektom, u skladu sa uredbom kojom se uređuju uslovi i način privlačenja direktnih investicija;

7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom."

Član 6.

U članu 11a stav 1. menja se i glasi:

"U poslovima prodaje akcija, odnosno udela, Agencija prodaje javni kapital iskazan u akcijama ili udelima, kao i akcije odnosno udele Fonda, Fonda za razvoj Republike Srbije, republičkog fonda nadležnog za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su preneti na osnovu Zakona o svojinskoj transformaciji, kada se prodaju zajedno sa akcijama, odnosno udelima Fonda, kao i akcije, odnosno udele koji su preneti Agenciji posle raskida ugovora o prodaji kapitala zaključenog između Agencije i kupca."

U stavu 5. reči: "budžeta Republike Srbije, odnosno na poseban račun kod poslovne banke" zamenjuju se rečima: "vlasnika kapitala".

Stav 7. briše se.

Član 7.

Član 11b menja se i glasi:

"Član 11b

Akcije iz člana 11a ovog zakona su obične akcije.

Pravo glasa po osnovu akcija čiji je zakoniti imalac Fond, Agencija koristi prilikom donošenja odluke o:

1) smanjenju, odnosno povećanju kapitala akcionarskog društva;

2) reorganizaciji akcionarskog društva;

3) zalaganju stvari, uspostavljanju hipoteke i u drugim slučajevima opterećivanja imovine;

4) davanju ili uzimanju imovine u dugoročni zakup;

5) poravnanju sa poveriocima;

6) sticanju, odnosno raspolaganju nepokretnom imovinom i imovinom velike vrednosti;

7) pokretanju stečajnog postupka po predlogu Agencije u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija;

8) povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, kao i svih drugih odluka za koje je predviđena mogućnost korišćenja prava nesaglasnih akcionara u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;

9) imenovanju predstavnika Fonda u organ upravljanja u akcionarskom društvu u kome Fond ima najmanje 25% akcija ukupnog kapitala društva, na predlog ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Akcionarsko društvo je dužno da zatraži od Agencije izjašnjenje o korišćenju prava glasa na sednici skupštine akcionara na kojoj se donosi odluka iz stava 2. ovog člana najkasnije 15 dana pre donošenja te odluke.

Ako se Agencija ne izjasni o odluci iz stava 2. ovog člana do dana donošenja odluke, smatraće se da je prisustvovala sednici skupštine akcionara i glasala protiv donošenja te odluke.

Odluka doneta suprotno stavu 3. ovog člana, ništava je.

Način izjašnjenja Agencije po osnovu prenetih akcija čiji je zakoniti imalac Fond bliže propisuje ministar nadležan za poslove privrede.

Predstavnik Fonda u organu upravljanja, izabran od strane skupštine akcionara društva, dužan je da poverenu funkciju obavlja samostalno i sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa zakonom.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na udele.

Privredna društva u kojima Fond ima akcije dužna su da na zahtev Agencije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva dostave prospekt tržištu hartija od vrednosti i zaključe ugovor sa tržištem hartija od vrednosti o uključenju hartija od vrednosti na regulisano tržište, odnosno obezbede uslove za trgovanje akcijama na tržištu hartija od vrednosti.

Ako privredno društvo ne postupi po zahtevu Agencije iz stava 9. ovog člana ili po pisanoj inicijativi akcionara koji imaju najmanje jednu desetinu osnovnog kapitala izdavaoca, Agencija će poslati nalog Beogradskoj berzi da uključi akcije na tržište Beogradske berze. Beogradska berza će po nalogu Agencije bez naknade uključiti akcije privrednog društva na tržište."

Član 8.

Član 11v menja se i glasi:

"Član 11v

Agencija prodaje akcije, odnosno udele u vlasništvu Fonda u skladu sa Programom Fonda.

Akcije iz stava 1. ovog člana prodaju se na tržištu hartija od vrednosti u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Akcije Fonda mogu se prodavati i van tržišta hartija od vrednosti metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem u skladu sa propisima kojima se uređuje privatizacija i prihvatom ponude za preuzimanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava, kao i korišćenjem instituta za prodaju akcija, odnosno udela u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Odluku o prodaji akcija van tržišta hartija od vrednosti metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem i prihvatom ponude za preuzimanje, donosi Savet Fonda.

Istovremeno sa ponudom za prodaju akcija metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem, mogu se nuditi na prodaju i akcije pojedinačnih akcionara pravnog lica čije se akcije nude na prodaju, radi prodaje većinskog paketa akcija.

Agencija je dužna da u postupku prodaje akcija poštuje principe javnosti i nediskriminacije."

Član 9.

U članu 11g stav 1. tačka 2) reči: "odnosno udele" brišu se.

Član 10.

Član 11d menja se i glasi:

"Član 11d

Agencija može podneti predlog za pokretanje stečajnog postupka subjekata privatizacije u slučaju postojanja jednog od stečajnih razloga utvrđenih zakonom kojim se uređuje privatizacija i zakonom kojim se uređuje stečaj.

U poslovima stečajnog upravnika Agencija sprovodi postupak stečaja kada je imenovana za stečajnog upravnika nad pravnim licem koje je u većinskoj javnoj, odnosno društvenoj svojini, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj."

Član 11.

Član 11đ menja se i glasi:

"Član 11đ

Agencija pokreće postupak likvidacije subjekta privatizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija i zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Agencija imenuje, kontroliše rad i razrešava likvidacionog upravnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija."

Član 12.

U članu 11e reč: "nepokretnosti" zamenjuje se rečju: "imovine", a reč: "nepokretnu" briše se.

Član 13.

U članu 12. stav 3. reči: "četiri godine", zamenjuju se rečima: "pet godina".

Član 14.

U članu 13. stav 2. tačka 7) menja se i glasi:

"7) donosi Program za prodaju imovine u slučaju kada ga nije doneo nadležni organ subjekta privatizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija;".

Posle tačke 8) dodaje se nova tačka 8a) koja glasi:

"8a) na predlog direktora Agencije, odlučuje o zahtevima koji su, u skladu sa propisima, Agenciji podneti radi davanja saglasnosti;".

Stav 3. menja se i glasi:

"Odluke iz stava 2. tač. 1) - 6) donose se uz saglasnost Vlade."

Član 15.

Posle člana 15. dodaju se čl. 15a i 15b, koji glase:

"Član 15a

Za obavljanje poslova davanja saglasnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija, zakonom koji uređuje pravni položaj privrednih društava, zakonom koji uređuje stečaj i zadruge, direktor Agencije obrazuje jednu ili više komisija.

Komisija iz stava 1. ovog člana ima pet članova od kojih je jedan predsednik komisije.

Četiri člana komisije imenuju se iz reda zaposlenih u Agenciji, a jedan član je predstavnik ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Član komisije mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da ima visoko obrazovanje;

2) da je stručnjak u nekoj od privrednih oblasti;

3) da izborom za člana komisije nije u sukobu javnog i privatnog interesa;

4) da nije akcionar u subjektu privatizacije ili kupac subjekta privatizacije.

Komisija donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

Član 15b

Ministar nadležan za poslove privrede obrazuje Komisiju za kontrolu izvršenja obaveza kupca, odnosno strateškog investitora iz zaključenih ugovora u postupku privatizacije (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija donosi odluke o ispunjenosti obaveza kupca, odluke o ostavljanju naknadnog roka za izvršenje ugovornih obaveza kupca, odluke o raskidu ugovora o prodaji, kao i druge odluke u skladu sa aktom Vlade kojim se bliže propisuje postupak kontrole izvršenja ugovornih obaveza.

Komisija ima pet članova od kojih je jedan predsednik Komisije.

Dva člana Komisije imenuju se iz reda zaposlenih u Agenciji, a tri člana su predstavnici ministarstva nadležnog za poslove privrede, ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja.

Odredbe člana 15a st. 4. i 5. primenjuju se i na Komisiju."

Član 16.

U članu 17a stav 1. posle reči: "Fonda" briše se zapeta i reči: "u skladu sa propisima kojima se uređuje ta evidencija."

Član 17.

Član 17b briše se.

Član 18.

U članu 5. reči: "ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja" zamenjuju se rečima: "ministar nadležan za poslove privrede", a u čl. 11. i 18. reči: "ministarstvo nadležno za poslove privatizacije" u određenom padežu zamenjuju se rečima: "ministarstvo nadležno za poslove privrede" u odgovarajućem padežu.

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tač. 6. i 7. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti i svojinske odnose.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o Agenciji za privatizaciju uređuje se rad Agencije za privatizaciju, kao specijalizovane institucije nadležne da u ime i za račun Republike Srbije obavlja poslove koji se odnose na postupak privatizacije, poslove stečajnog odnosno likvidacionog upravnika, kao i poslove u ime i za račun Akcionarskog fonda. Agencija obavlja svoju delatnost već skoro 14 godina, i u ovom vremenskom periodu, u zavisnosti od potreba procesa privatizacije, Agencija za privatizaciju je proširivala svoje aktivnosti u skladu sa novodonošenim zakonima, pa su se u tom smislu menjale ili dopunjavale odredbe navedenog zakona. Kako je Zakon o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 83/14), stupio na snagu 13. avgusta 2014. godine, to je danom njegovog stupanja na snagu, prestao da važi Zakon o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 - dr. zakon, 30/10 - dr. zakon, 93/12, 119/12, 51/14 i 52/14 - US) i propisi doneti na osnovu tog zakona, osim člana 11. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 52/05, 96/08, 98/09, 44/13 i 59/13). Nemogućnost efikasnog okončanja postupka privatizacije za 584 subjekta privatizacije, u zakonskim okvirima i po modelima propisanim zakonom koji je prestao da važi, je jedan od primarnih razloga za donošenje novog Zakona o privatizaciji. Naime, nova zakonodavna rešenja propisana Zakonom o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 83/14) treba da omoguće veći interes potencijalnih investitora i strateških partnera koji bi bili spremni da učestvuju u privatizaciji preostalog društvenog i javnog kapitala i imovine subjekata privatizacije, a da se sam postupak privatizacije učini efikasnijim i potpuno transparentnim primenom jednostavnih modela i metoda privatizacije. Shodno navedenom, neophodno je uskladiti odredbe Zakona o Agenciji za privatizaciju sa odredbama novog Zakona o privatizaciji, odnosno zameniti stare institute novim institutima ili pojedine postojeće dopuniti i učiniti ih primerenijim, jasnijim i efikasnijim. Takođe, predloženim zakonom proširuju se nadležnosti Agencije za privatizaciju, koje su takođe posledica novih zakonodavnih rešenja u Zakonu o privatizaciji.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Član 1. Predloga zakona

U Predlogu zakona članom 1. menja se član 5. stav 2. tačka 2a. Naime, članom 5. Zakona uređuje se, između ostalog, i pitanje sredstava za rad Agencije za privatizaciju. Postojeća norma samo je preformulisana u pravno tehničkom smislu i usaglašena sa odredbama Zakona o privatizaciji, tako da sada glasi da se sredstava za rad Agencije obezbeđuju i iz provizije od prodaje akcija odnosno udela koje Agencija prodaje u skladu sa ovim zakonom.

Član 2. Predloga zakona

Članom 2. Predloga zakona menja se član 6. kojim se uređuje delatnost Agencije. Promene u navedenoj odredbi, uslovljene su potrebom njenog usaglašavanja sa Zakonom o privatizaciji. U tom smislu, istom se propisuje, između ostalog, da Agencija obavlja poslove pokretanja i kontrole postupka likvidacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija, kao i da Agencija podnosi predlog za pokretanje postupka stečaja subjekata privatizacije radi okončanja privatizacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija i zakonom kojim se uređuje stečaj. Naime, prema odredbama Zakona o privatizaciji, Agencija može da pokrene postupak stečaja ukoliko je ispunjen jedan od stečajnih razloga propisanih članom 80. Zakona o privatizaciji (neobavljanje delatnosti u periodu dužem od šest meseci; nepostojanje interesa za privatizaciju; da u periodu dužem od šest meseci nema zaposlenih; ako nije doneta odluka o modelu i metodu privatizacije po isteku roka iz člana 21. Zakona o privatizaciji; ako nije usvojen Program zbog nepostojanja saglasnosti poverilaca, ako se subjekt privatizacije sa društvenim kapitalom nije privatizovao do 31. decembra 2015. godine, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o stečaju). Pored navedenog, predmetnom odredbom uređeno je da Agencija može u ime i za račun trećeg lica da prodaje "imovinu" što je širi pojam od "nepokretnosti" kako je predviđalo prethodno zakonsko rešenje, koje nije obuhvatalo prodaju pokretnih stvari, prava itd.

Član 3. Predloga zakona

Članom 3. Predloga zakona briše se član 8. kojim se detaljnije uređuju poslovi iniciranja privatizacije. Brisanje navedene odredbe posledica je usaglašavanja sa Zakonom o privatizaciji koji propisuje da se postupak privatizacije subjekta privatizacije sa društvenim kapitalom pokreće inicijativom ministarstva nadležnog za poslove privrede, a postupak privatizacije subjekta privatizacije koji posluje javnim kapitalom pokreće se inicijativom Vlade, nadležnog organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave. Kako shodno navedenim odredbama Zakona o privatizaciji, poslovi iniciranja privatizacije nisu u nadležnosti Agencije za privatizaciju, članom 3. Predloga zakona briše se član 8. kojim se uređuju poslovi iniciranja privatizacije od strane Agencije.

Čl. 4. i 5. Predloga zakona

Čl. 4. i 5. Predloga zakona menjaju se čl. 9. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju kojima se detaljnije uređuju poslovi sprovođenja privatizacije i kontrole postupka privatizacije, u skladu sa Zakonom o privatizaciji. Naime, Zakonom o privatizaciji propisano je da Agencija nema više diskreciono pravo da određuje model i metod privatizacije već je samo predlagač, a odluku o tome donosi ministarstvo nadležno za poslove privrede na osnovu kriterijuma koje određuje Zakon o privatizaciji. Shodno iznetom, u obavljanju poslova sprovođenja privatizacije Agencija: predlaže ministarstvu nadležnom za poslove privrede, model i metod privatizacije, kao i mere za pripremu i rasterećenje obaveza subjekta privatizacije, objavljuje javni poziv za prikupljnje pisama o zainteresovanosti; prikuplja podatke o broju potencijalnih kupaca subjekta privatizacije; podnosi predlog za pokretanje postupka stečaja, ako je ispunjen jedan od stečajnih razloga propisan zakonom kojim se uređuje privatizacija i zakonom kojim se uređuje stečaj; određuje kriterijume za učestvovanje u javnom prikupljanju ponuda sa javnim nadmetanjem, uslove prodaje kao i obaveze kupca (investicije, socijalni program, kontinuitet poslovanja itd.), uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove privrede; organizuje i sprovodi postupak prodaje kapitala i imovine subjekta privatizacije, kao i postupak prodaje modelom strateškog partnerstva, u skladu sa zakonom. Članom 5. Predloga zakona menja se član 10. Zakona, pa u skladu sa predloženim rešenjem Agencija za privatizaciju u obavljanju poslova kontrole postupka privatizacije proverava: ispunjenje obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine, ispunjenje obaveza strateškog investitora iz ugovora o strateškom partnerstvu; usklađenost programa za prodaju imovine sa propisima o privatizaciji; da li je priliv sredstava po osnovu izvršene prodaje u skladu sa ugovorom o prodaji; prenos akcija bez naknade zaposlenima.

Član 6. Predloga zakona

Članom 6. Predloga zakona menja se član 11a stav 1, kako bi se navedena odredba uskladila sa intervencijama u članu 6. Zakona o Agenciji za privatizaciju, koja se odnosi na delatnost Agencije u vezi sa prodajom akcija odnosno udela. Predmetnom odredbom vrši se i usklađivanje u članu 11a stav 5. Zakona o Agenciji za privatizaciju, sa Zakonom o privatizaciji čijim je članom 17. stav 7. propisano da se sredstva ostvarena prodajom akcija i udela posle izmirivanja troškova privatizacije prenose na uplatni račun vlasnika kapitala.

Čl. 7. i 8. Predloga zakona

Čl. 7. i 8. Predloga zakona menjaju se odredbe čl. 11b i 11v, tako što se proširuje nadležnost Agencije pri korišćenju prava glasa po osnovu akcija čiji je zakoniti imalac Fond, kako bi se omogućilo korišćenje prava nesaglasnih akcionara i dala mogućnost Agenciji da imenuje predstavnika Fonda u organe upravljanja društava u kojima Fond ima više od 25% učešća u kapitalu. Izmenama člana 11v bliže se uređuje prodaja akcija u vlasništvu Fonda i vrši se usaglašavanje metoda prodaje sa odredbama Zakona o privatizaciji.

Član 9. Predloga zakona

Članom 9. Predloga zakona vrši se usaglašavanje u smislu da Agencija prenosi bez naknade akcije Fonda na lica koja su u skladu sa propisom kojim se uređuje pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, stekla status nosilaca prava. Shodno navedenom, a kako Fond posluje u formi akcionarskog društva, predmet prenosa ne mogu biti udeli već akcije.

Čl. 10. i 11. Predloga zakona

Članom 10. Predloga zakona, menja se član 11d i propisuje da Agencija može podneti predlog za pokretanje stečajnog postupka subjekata privatizacije u slučaju postojanja jednog od stečajnih razloga utvrđenih zakonom kojim se uređuje postupak privatizacije i zakonom kojim se uređuje stečaj, pa izmena navedene odredbe ima za cilj usaglašavanje sa Zakonom o privatizaciji. Članom 11. Predloga zakona, menja se član 11đ i propisuje da Agencija pokreće postupak likvidacije subjekta privatizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija i zakonom kojim se uređuju privredna društva, te da Agencija imenuje, kontroliše rad i razrešava likvidacionog upravnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija, pa izmena navedene odredbe takođe predstavlja usaglašavanje sa odredbama Zakona o privatizaciji.

Član 12. Predloga zakona

Članom 12. Predloga zakona u članu 11e, daje se ovlašćenje Agenciji da može u ime i za račun prodavca u granicama ovlašćenja, da prodaje svu imovinu, i pokretnu i nepokretnu.

Član 13. Predloga zakona

Članom 13. Predloga zakona usaglašava se odredba člana 12. stav 3. Zakona o Agenciji za privatizaciju, sa odredbama zakona kojima se uređuje rad javnih agencija.

Član 14. Predloga zakona

U članu 14. Zakona o Agenciji za privatizaciju kojim se uređuje rad Upravnog odbora menja se stav 2. tačka 7) tako da Upravni odbor Agencije za privatizaciju donosi Program za prodaju imovine u slučaju kada ga nije doneo nadležni organ subjekta privatizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija, pa i ova intervencija u tekstu Predloga zakona predstavlja usaglašavanje sa odredbama Zakona o privatizaciji. Naime, menja se odredba kojom je bilo propisano da Upravni odbor donosi program privatizacije odnosno program restrukturiranja subjekta privatizacije, s obzirom da Zakon o privatizaciji više ne poznaje pojmove "program privatizacije" i "program restrukturiranja". Takođe, delokrug poslova koje obavlja Upravni odbor Agencije za privatizaciju, usaglašava se sa odredbama Statuta, i u tom smislu dopunjuje novom tačkom 8a) u skladu sa kojom Upravni odbor na predlog direktora Agencije, odlučuje o zahtevima koji su, u skladu sa propisima, Agenciji podneti radi davanja saglasnosti.

Član 15. Predloga zakona

Članom 15. Predloga zakona, Zakon o Agenciji za privatizaciju dopunjuje se odredbama kojima se reguliše da za obavljanje poslova davanja saglasnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija, privredna društva, stečaj i zadruge, direktor Agencije obrazuje jednu ili više komisija, s tim da se odredbom predloženog člana 15a propisuje sastav komisije, uslovi koje član komisije treba da ispunjava, kao i druga pitanja značajna za rad ove komisije. Članom 15b propisuje se da Komisiju za kontrolu izvršenja obaveza kupca, odnosno strateškog investitora iz zaključenih ugovora u postupku privatizacije, obrazuje ministar nadležan za poslove privrede.

Član 16. Predloga zakona

U članu 17a reči: "u skladu sa propisima kojima se uređuje ta evidencija" brišu se. Na ovaj način vrši se pravno metodološka redakcija teksta.

Član 17. Predloga zakona

Članom 17. Predloga zakona briše se član 17b prema kojem je Agencija dužna da u sredstvima javnog informisanja i na sajtu Agencije dva puta godišnje, zaključno sa 30. junom odnosno 31. decembrom tekuće godine za tu godinu informiše građane o vrednosti imovine Fonda, strukturi imovine Fonda i ostalim podacima od značaja za formiranje cene akcija. Navedeno iz razloga, što je Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije predviđeno brisanje odredaba o uključivanju akcija Akcionarskog fonda na tržište hartija od vrednosti. Kako se odredba člana 17b Zakona o Agenciji za privatizaciju odnosi na obavezu Agencije za privatizaciju da informiše građane o vrednosti i strukturi imovine Akcionarskog fonda, kao i drugim podacima od značaja za formiranje cene akcija Fonda na tržištu hartija od vrednosti, a imajući u vidu da je predloženo da se akcije Fonda ne uključuju na tržište hartija od vrednosti, navedena odredba gubi svoj osnovni smisao te se predlaže njeno brisanje.

Član 18. Predloga zakona

Intervencije u navedenoj odredbi imaju karakter metodološke redakcije teksta.

Član 19. Predloga zakona

Ovaj član Predloga zakona uređuje stupanje na snagu, i to osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst), kako bi se primenom izmenjenog i dopunjenog zakonskog okvira uskladile norme sa novim Zakonom o privatizaciji i omogućila potpuna primena.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 13.10.2014.