Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: Penzioneri spremni na pokretanje pojedinačnih tužbi zbog umanjenja penzija, jer smatraju da im je povređeno imovinsko pravo, te da je Zakon suprotan Ustavu RS i Evropskoj socijalnoj povelji


Pen­zi­o­ne­ri ko­ji­ma su pri­ma­nja ve­ća od 25.000 di­na­ra uma­nje­na od no­vem­bra 2014. go­di­ne re­ši­li su da po­sle tri i po go­di­ne po­moć po­tra­že na su­du po­kre­ta­njem po­je­di­nač­nih tu­žbi. To je, sma­tra­ju, je­di­ni na­čin da im se raz­li­ka uma­nje­nih pen­zi­ja jed­nog da­na is­pla­ti, jer su pen­zi­je nji­ho­vo pri­vat­no vla­sni­štvo ko­je im je Za­ko­nom o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016 - dalje: Zakon) od­u­ze­to.

S ob­zi­rom na to da je Ustav­ni sud od­ba­cio ini­ci­ja­ti­vu za oce­nu ustav­no­sti Zakona ko­ju su pod­ne­li Udru­že­nje sin­di­ka­ta pen­zi­o­ne­ra Sr­bi­je i voj­ni pen­zi­o­ne­ri, ni­je im, ka­žu, osta­lo ni­šta dru­go ne­go da pre­sa­vi­ju ta­bak, jer je po­vre­đe­no nji­ho­vo imo­vin­sko pra­vo.

De­si­mir Mr­do­vić, advo­kat iz Be­o­gra­da, ka­že da je od­lu­ka o pri­vre­me­nom uma­nje­nju pen­zi­ja ne­u­stav­na, jer Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) ka­že da se već do­stig­nu­ti ni­vo ljud­skih pra­va ne mo­že sma­nji­va­ti. 

Pen­zi­ja je neo­tu­đi­vo pra­vo sva­kog po­je­din­ca za­ra­đe­na na osno­vu rad­nog sta­ža i upla­će­nih do­pri­no­sa. Za­kon je pro­ti­van ne sa­mo Usta­vu, ne­go i Evrop­skoj so­ci­jal­noj po­ve­lji, ra­ti­fi­ko­va­noj kod nas 2009. go­di­ne, jer ovaj ra­ti­fi­ka­ci­o­ni akt ima ja­ču prav­nu sna­gu od za­ko­na – ob­ja­šnja­va on.

Ka­kva su pra­va ošte­će­nih pen­zi­o­ne­ra i da li za­i­sta mo­gu da do­bi­ju ovaj spor pro­tiv dr­ža­ve (ka­kav je slu­čaj bio s voj­nim pen­zi­o­ne­ri­ma ko­ji­ma je dr­ža­va po­sle po­kre­ta­nja po­je­di­nač­nih tu­žbi mo­ra­la da is­pla­ti uve­ća­ne pen­zi­je) ili će im po­sle sve­ga osta­ti sa­mo tro­ško­vi advo­ka­ta? 

I advo­ka­ti­ma je te­ško da se oko tog pi­ta­nja sa­gla­se, pri­zna­je Mr­do­vić.

Ustav pro­pi­su­je da se pen­zi­je re­gu­li­šu Za­ko­nom o pen­zij­skom i in­va­lid­skom osi­gu­ra­nju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), što je u ovom slu­ča­ju, ta­ko­đe, pre­kr­še­no i to ta­ko što se do­no­si no­vi Za­kon o pri­vre­me­nom uređivanju načina isplate penzija, a Za­kon o PIO sta­vlja se van sna­ge. Ali, ne u smi­slu da se uki­da, ne­go pri­vre­me­no su­spen­du­je nje­go­ve od­red­be, a to pri­vre­me­no mo­že da tra­je i go­di­na­ma – ka­že on. 

Mr­do­vić is­ti­če i da mu se ošte­će­ne stran­ke du­go već ja­vlja­ju da pro­ve­re ka­kva su im pra­va i mo­guć­no­sti uko­li­ko pod­ne­su po­je­di­nač­nu tu­žbu. On oče­ku­je da će ova­kvih tu­žbi bi­ti sve vi­še, po­go­to­vo ako se zna da ni­ko od nad­le­žnih ni da­lje ne go­vo­ri do ka­da će va­ži­ti ova pri­vre­me­nost is­pla­te uma­nje­nih pen­zi­ja.

Či­nje­ni­ca je da je Ustav­ni sud od­bio ini­ci­ja­ti­vu za oce­nu ustav­no­sti, ali se on za­pra­vo ni­je ba­vio su­šti­nom Za­ko­na, pa su pen­zi­o­ne­ri osta­li bez su­štin­skog od­go­vo­ra pod ko­jim uslo­vi­ma mo­že da im se otu­đi nji­ho­va pri­vat­na imo­vi­na. Ili, ako im već ne­ko od­u­zi­ma imo­vi­nu, da li će im je i u kom iz­no­su vra­ti­ti i ka­da – pi­ta ovaj advo­kat. 

On pri­zna­je da se dr­ža­va do­sta do­bro za­šti­ti­la no­vim Za­ko­nom, i to ta­ko što je na­ve­la da se je­dan deo pen­zi­ja is­pla­ću­je iz bu­dže­ta, a dru­gi od upla­te do­pri­no­sa, kao i da dr­ža­va zbog eko­nom­ske kri­ze mo­ra da pri­beg­ne ovim me­ra­ma.

Mno­ge mo­je ko­le­ge po­sa­ve­to­va­le bi pen­zi­o­ne­re da ne ula­ze u ovaj spor, jer će sve ja­ko du­go da tra­je, ali ja sa­ve­tu­jem da tre­ba da pro­ba­ju i da se na­o­ru­ža­ju str­plje­njem. Jer, ovaj pro­blem mo­ći će da iz­ne­su pred Me­đu­na­rod­ni sud prav­de u Stra­zbu­ru – ka­že ovaj advo­kat i na­da se da bio ceo slu­čaj jed­nog da­na mo­gao do­ći do Ustav­nog su­da, u smi­slu da sud mo­že da od­lu­či da is­pi­ta ustav­nost ova­ko do­ne­te od­lu­ke ako ga ar­gu­men­ti iz­ne­ti u ini­ci­ja­ti­va­ma uve­re da za to ima me­sta. 

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 11.09.2017.
Naslov: Redakcija