Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU: DO 31. DECEMBRA 2015. U PRIMENI ZABRANA ZAPOšLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU, KAO I ZABRANA DODATNOG RADNOG ANGAżOVANJA LICA IZNAD DESET ODSTO U ODNOSU NA UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREđENO VREME


Vlada Republike Srbije je početkom decembra 2013. donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu kojim se predviđa da je do 31. decembra 2015. u primeni zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, kao i zabrana dodatnog radnog angažovanja lica iznad deset odsto u odnosu na ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme. Takva vrsta angažovanja podrazumeva rad na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama.

Predviđeni su ujedno i izuzeci od zabrane koji su mogući samo uz saglasnost posebno formiranog i privremenog tela Vlade Republike Srbije - Komisije za davanje saglasnosti za nova zapošljavanja i dodatna radna angažovanja kod korisnika javnih sredstava, koja je formirana na osnovu Odluke o obrazovanju komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013).

Donošenjem Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015) predviđeno je ukidanje formalne zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, u okviru Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon),objašnjava Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Prema njegovim rečima, nemogućnost zapošljavanja vaspitačica, protivgradnih strelaca, gerontoloških sestara, ali i stručnjaka iz oblasti pravne i ekonomske struke, do građevinskih i komunalnih inspektora, kao i ključnih kadrova koji bi pratili evropske integracije, dovodila je do velikih poteškoća u pružanju usluga građanima i privredi, izostanka investicija i modernizacije rada.

Tokom 2014. godine vladina Komisija dala je oko 13.500 odobrenja za nova zapošljavanja u javnom sektoru uprkos važećoj zabrani - 7.218 na neodređeno i određeno i 6.212 po ugovorima. Najviše odobrenja u 2014. beleži se u Ministarstvu unutrašnjih poslova - čak 2.960 i Ministarstvu zdravlja koje je "zaposlilo" 2.104 osobe.

Izvor: Vebsajt B92, 10.09.2015.