Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O HIPOTECI


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O HIPOTECI

Član 1.

U Zakonu o hipoteci ("Sl. glasnik RS", br. 115/2005, 60/2015 i 63/2015 - odluka US), u članu 7. stav 4. reč: "pravnosnažnosti" zamenjuje se rečju: "konačnosti".

Član 2.

U članu 31. stav 5. tačka 1) reč: "pravnosnažno" zamenjuje se rečju: "konačno".

U stavu 9. reči: "i protiv njega nije dozvoljena tužba ili pravni lek" brišu se.

Član 3.

U članu 34. stav 1. reč: "pravnosnažnosti" zamenjuje se rečju: "konačnosti".

U stavu 3. reč: "pravnosnažnosti" zamenjuje se rečju: "konačnosti".

U stavu 6. reč: "pravnosnažnosti" zamenjuje se rečju: "konačnosti".

Član 4.

U članu 35. stav 2. reč: "pravnosnažnosti" zamenjuje se rečju: "konačnosti".

Član 5.

U članu 36. stav 1. reč: "pravnosnažnog" zamenjuje se rečju: "konačnog".

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

IZ OBRAZLOŽENJA

I. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije, kojim se utvrđuje da Republika Srbija između ostalog, uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine.

II. Razlozi za donošenje

Pripremi ovog zakona se pristupilo imajući u vidu da je 17. jula 2015. godine u "Službenom glasniku RS", broj 63/15 objavljena odluka Ustavnog suda broj IUz-799/2012 kojom je utvrđeno da odredba člana 31. stav 7. Zakona o hipoteci Zakonu o hipoteci ("Sl. glasnik RS", br. 115/2005) u delu koji glasi: "i protiv njega nije dozvoljena tužba ili pravni lek" nije u saglasnosti sa Ustavom.

Kako bi se očuvala efikasnost vansudskog postupka prodaje, što je navedeno i u obrazloženju odluke Ustavnog suda, predloženim izmenama se omogućava da poverilac pravo prodaje stiče sa danom konačnosti rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje. Na taj način se postiže usklađenost sa drugim propisima koji regulišu postupanje nadležnih službi za katastar nepokretnosti i koje konačno rešavanje po podnetom zahtevu predviđaju kao dovoljan razlog za odlučivanje po naknadno podnetim zahtevima.

Predložene izmene predstavljaju način za sprovođenje ciljeva utvrđenih Strategijom za rešavanje problematičnih kredita koju je usvojila Vlada Republike Srbije, posebno u delu koji se odnosi na unapređenje vansudskog postupka prodaje, ali se omogućava i dodatna zaštita za stranke koje smatraju da prvostepeni i drugostepeni organ uprave nisu pravilno postupili u postupku donošenja pojedinačnog upravnog akta.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

U članu 1. predviđeno je da se u članu 7. stav. 4 reč: "pravnosnažnosti" zamenjuje rečju "konačnosti".

U članu 2. predviđeno je da u članu 31. stav. 5. tačka 1. reč: "pravnosnažnosti" zamenjuje rečju "konačnosti", a u stavu 9. reči: "i protiv njega nije dozvoljena tužba ili pravni lek" se brišu.

U članu 3. predviđeno je da se u članu 34. st. 1, 3. i 6. reč: "pravnosnažnosti" zamenjuje rečju "konačnosti".

U članu 4. predviđeno da se u članu 35. stav. 2 reč: "pravnosnažnosti" zamenjuje rečju "konačnosti".

U članu 5. predviđeno da se u članu 36. stav. 1 reč: "pravnosnažnog" zamenjuje rečju "konačnog".

Član 6. uređuje stupanje na snagu zakona.

V. Razlozi za donošenja zakona po hitnom postupku

Predlaže se da se ovaj zakon donose po hitnom postupku, u skladu sa odredbama člana 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), budući da se njegovim donošenjem po hitnom postupku omogućava usklađivanje sa odlukom Ustavnog suda i sprečava nastupanje štetnih posledica po rad državnih organa i organizacija i ostvarivanje prava građana.

VII. Ocena, sa obrazloženjem, da uz Predlog zakona o izmenama Zakona o hipoteci, ne treba da se priloži Analiza efekata zakona

Uz Predlog zakona o izmenama Zakona o hipoteci, ne treba priložiti Analizu efekata zakona, imajući u vidu da Predlog zakona o izmenama Zakona o hipoteci predstavlja usklađivanje Zakona o hipoteci sa Odlukom Ustavnog suda kojom je utvrđeno da odredba člana 31. stav 7. Zakona o hipoteci ("Službenom glasniku RS", broj 115/05) u delu koji glasi: "i protiv njega nije dozvoljena tužba ili pravni lek" nije u saglasnosti sa Ustavom i kako bi se očuvala efikasnost vansudskog postupka prodaje, što je navedeno i u obrazloženju odluke Ustavnog suda.

Predloženim izmenama se omogućava da poverilac pravo prodaje stiče sa danom konačnosti rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje. Na taj način se postiže usklađenost sa drugim propisima koji regulišu postupanje nadležnih službi za katastar nepokretnosti i koje konačno rešavanje po podnetom zahtevu predviđaju kao dovoljan razlog za odlučivanje po naknadno podnetim zahtevima.

Imajući u vidu da se Predlogom zakona povećava pravna sigurnost, predložene izmene Zakona o hipoteci će imati pozitivne efekte na sve subjekte uključene u postupak vansudske prodaje hipotekovane nepokretnosti. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 11.09.2015.