Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA O NAČINIMA PREPOZNAVANJA OBLIKA ZLOSTAVLJANJA, ZLOUPOTREBE, DISKRIMINACIJE I NASILJA NAD DECOM U SPORTU: Mišljenje Zaštitnika građana na Predlog pravilnika


Pojedine odredbe Predloga pravilnika definišu pojmove koji su već utvrđeni Zakonom o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 15/90 i "Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 4/96 i 2/97), Zakonom o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009), Zakonom o sportu ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016) i Opštim protokolom za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Naime, Zakonom o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 - dr. zakon) propisano je da se pravilnikom razrađuju pojedine odredbe zakona ili propisa Vlade, dok u Jedinstvenim metodološkim pravilima za izradu propisa, stoji da se u propisu, po pravilu, ne preuzimaju odredbe propisa koji u hijerarhiji zauzimaju više mesto, navodi se u Mišljenju Zaštitnika građana.

U vezi s tim, Zaštitnik građana smatra da oblici nasilja, zlostavljanja, zloupotrebe i diskriminacije koji su definisani u odredbama Predloga pravilnika nisu u skladu sa Opštim protokolom za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, ostalim relevantnim propisima koji regulišu oblast zaštite dece od svakog oblika nasilja, zloupotrebe i diskriminacije i relevantnim međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Predlogom pravilnika, u članu 4. propisani su načini prepoznavanja oblika zlostavljanja, zloupotrebe, diskriminacije i nasilja nad decom u sportu, i to: neposredno opažanje, prijava i drugi načini na koje se može prepoznati postojanje nekog oblika navedenih u Predlogu pravilnika. Opštim protokolom za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, u glavi IV PROCES ZAŠTITE DETETA, tačka 1. Prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja deteta, propisan je postupak prepoznavanja zlostavljanja i zanemarivanja, dok su u tački 1.1 Otkrivanje, propisani načini otkrivanja zlostavljanja i zanemarivanja deteta. Shodno tome, Zaštitnik građana je mišljenja da je potrebno usaglasiti odredbu člana 4. Predloga pravilnika sa navedenim odredbama Opšteg protokola.

Prema članu 5. Predloga pravilnika, prijavu zlostavljanja, zloupotrebe, diskriminacije i nasilja nad decom u sportu može podneti lice koje je učlanjeno, zaposleno ili na drugi način, neposredno ili posredno angažovano u organizacijama u oblasti sporta. Porodičnim zakonom ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015), u članu 263. stav. 3. propisano je da pravo i dužnost da obaveste javnog tužioca ili organ starateljstva o razlozima za zaštitu prava deteta imaju sve dečje, zdravstvene i obrazovne ustanove ili ustanove socijalne zaštite, pravosudni i drugi državni organi, udruženja i građani. U tom smislu treba proširiti krug lica koja mogu podneti prijavu zlostavljanja, zloupotrebe, diskriminacije i nasilja nad decom u sportu, u skladu sa pomenutim članom 263. stav 3. Porodičnog zakona.

Predlog pravilnika u članovima 6. i 7. propisuje definiciju zlostavljanja dece u sportu i određuje naročite oblike zlostavljanja; u članovima 8. i 9. određuje definiciju zloupotrebe dece u sportu i naročite oblike zloupotrebe; u članu 10. Predlog određuje definiciju diskriminacije dece u sportu, a u članovima 11. i 12. propisuje pojam nasilja nad decom u sportu i naročite oblike nasilja. Svi navedeni pojmovi definisani su Zakonom o zabrani diskriminacije, Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta i Opštim protokolom za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, zbog čega definisanje ovih pojmova i njihovih oblika spada u zakonsku materiju i ne može biti materija bilo kog akta nižeg od zakona. Pravilnik kao niži pravni akt od zakona, kao što je već navedeno, može samo da razrađuje pojedine odredbe zakona, odnosno ne može da definiše pojmove.

Zakonom o sportu, u članu 4. stav 6. propisano je da je zabranjena u oblasti sporta svaka vrsta zloupotreba, zlostavljanja, diskriminacije i nasilja prema deci. Ovim zakonom nisu definisani pojmovi zloupotrebe, zlostavljanja, diskriminacije i nasilja prema deci u sportu, niti njihovi oblici, zbog čega ni pravilnik, kao akt niže pravne snage od zakona, ne može da ih definiše. Pravni osnov za donošenje Predloga pravilnika je član 4. stav 8. istog zakona, kojim je propisano da će bliže uslove o načinima prepoznavanja oblika zlostavljanja, zloupotrebe, diskriminacije i nasilja nad decom iz stava 6. ovog člana sporazumno propisati ministar, ministar nadležan za unutrašnje poslove, ministar nadležan za pravosuđe i ministar nadležan za zdravlje. Ovom odredbom dato je ovlašćenje ministrima da sporazumno propišu samo bliže uslove o načinima prepoznavanja oblika zlostavljanja, zloupotrebe, diskriminacije i nasilja nad decom u oblasti sporta.

Pomenutom odredbom, međutim, nije dato ovlašćenje ministrima da urede način postupanja organa, organizacija i ustanova u slučaju sumnje ili saznanja o nasilju, zlostavljanju, zanemarivanju ili diskriminaciji deteta, zbog čega ni Predlog pravilnika nije mogao da sadrži takve odredbe.

Međutim, Zaštitnik građana smatra da potpuna zaštita dece od svakog oblika nasilja, zloupotrebe i diskriminacije, u skladu sa važećim domaćim i međunarodnim propisima iz oblasti prava deteta, zahteva da se, osim načina prepoznavanja slučajeva, jasno propiše i način postupanja organa, organizacija i ustanova u slučaju sumnje ili saznanja za nasilje, zlostavljanje, zloupotrebu i diskriminaciju dece. Mišljenja smo da bi u tom pravcu trebalo raditi na izmenama zakonskih odredaba, kojima bi se dalo ovlašćenje ministrima da pravilnikom bliže urede koje mere i aktivnosti će preduzimati organi, organizacije i ustanove u oblasti sporta u slučaju sumnje ili saznanja o nasilju, zlostavljanju, zanemarivanju ili diskriminaciji dece.

Takođe, Predlogom pravilnika uvedeni su novi pojmovi podsticanja i navođenja na zloupotrebu, zlostavljanje, diskriminaciju i nasilje nad decom u sportu, što takođe može biti uređeno samo aktima više pravne snage od pravilnika.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 07.06.2019.
Naslov: Redakcija