Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Izmena koncepta utvrđivanja nadležnosti opštine i grada, tako što se ne bi nabrajali poslovi koje obavljaju već oblasti u kojima jedinice lokalne samouprave imaju nadležnosti na osnovu Ustava i posebnih sektorskih zakona


Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, o kome trenutno raspravljaju poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije, donosi promene u načinu određivanja nadležnosti jedinica lokalne samouprave, u radu skupštine, opštinskog veća i uprave, unapređuju mehanizam neposrednog učešća građana u obavljanju poslova lokalne samouprave, reformišu funkcionisanje mesnih zajednica i jačaju međuopštinsku saradnju.

Jedna od najznačajnijih izmena odnosi se na sprovođenje javne rasprave u postupku pripreme odluke o budžetu, u delu planiranja investicija, iako neke opštine i gradovi Srbije to već sada rade i koriste neke od načina komunikacije, da konsultuju građane, intencija je da to postane obaveza svih lokalnih samouprava, jer sredstva u budžetima su sredstva svih građana i imaju pravo da učestvuju u odlukama kako ta sredstva ulagati i na šta ih trošiti.

Istovremeno, prema rečima ministra državne uprave i lokalne samouprave, Branka Ružića važno je napomenuti da je u oblasti participacije predloženo da se broj potpisa građana potreban za pokretanje građanske inicijative fiksira na pet procenata od ukupnog broja građana sa biračkim pravom na teritoriji te jedinice lokalne samouprave. Predlažemo takođe izmenu koncepta utvrđivanja nadležnosti opštine i grada, tako što se ne bi više u zakonu nabrajali poslovi koje obavljaju već oblasti u kojima jedinice lokalne samouprave imaju nadležnosti na osnovu Ustava i posebnih sektorskih zakona.

Deo predloženih izmena odnose se i na otklanjanje nedostataka u funkcionisanju organa jedinica lokalne samouprave, te je stoga predloženo, npr. sazivanje sednice skupštine opštine ili grada u minimalnom roku od 24 časa kako bi izbegli zloupotrebu ili zloupotrebe koje su se ranije dešavale sa neprimereno kratkim rokom sazivanja tih sednica.

Takođe, namera je da se optimizuje broj pomoćnika predsednika opština i gradonačelnika, kao i lokalnih većnika, vezujući ih po skalama za broj stanovnika u tim jedinicama lokalne samouprave. Tako npr. opštine koje imaju do 15.000 stanovnika mogu imati jednog pomoćnika predsednika, do 50.000 stanovnika – dva, do 100.000 – tri, a kod ostalih je maksimum pet pomoćnika. Ova izmena stupa na snagu nakon donošenja ovog zakona, ali od sledećih lokalnih izbora kada oni budu raspisani.

Sličan princip upotrebljen je u definisanju maksimalnog broja članova veća, te ukoliko jedinica lokalne samouprave ima do 15.000 stanovnika, maksimalni broj većnika je pet, do 50.000 je sedam, 100.000 je devet, a kod ostalih se ne može prelaziti 11 većnika.

Kada su u pitanju mesne zajednice, težnja je bila da mesne zajednice budu mesta gde će se prepoznati problemi, razgovarati o potrebama građana, te je predloženo unapređenje položaja mesne zajednice i odnosa sa opštinom ili gradom.

Veoma značajna novina je u jačanju međuopštinske saradnje kroz koncept zajedničkog obavljanja svih poslova opština i gradova koji su od interesa za građane, a posebno tamo gde nije bilo ili ne postoje kapaciteti za obavljanje određenih poslova, poput komunalnih, inspekcijskih i slično.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 12.06.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija