Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOVORIMA O PREVOZU U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU: Zakonom definisana prava putnika i odgovornosti prevoznika u slučaju kašnjenja vozova, odnosno na uslove delimičnog ili potpunog povraćaja cene karte, na koju putnik ima pravo u slučaju kašnjenja voza


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju. Ovim zakonom uređuju se ugovorni i drugi obligacioni odnosi u oblasti javnog prevoza putnika i stvari u unutrašnjem železničkom saobraćaju.

Zakonom se sprovodi dalji postupak usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije, odnosno Uredbom 1371/2007 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2007. godine o pravima i obavezama putnika u železničkom saobraćaju, i to pre svega u oblasti prava putnika, zatim, usklađivanje terminologije korišćene u zakonu sa Zakonom o železnici iz 2018. godine i otklanjanje tehničkih i praktičnih nedostataka teksta zakona. Ovo usklađivanje se primarno odnosi na implementaciju terminologije korišćene u propisima Evropske unije. Između ostalog, ovo obuhvata definisanje termina jedinstvene karte, opštih uslova prevoza, organizatora putovanja, prodavca karata, putne propusnice, ugovornog prevoznika. Dalje, ovo usklađivanje se odnosi i na uslove i pravila u pogledu prava putnika i odgovornosti prevoznika u slučaju kašnjenja vozova, odnosno na uslove delimičnog ili potpunog povraćaja cene karte, na koju putnik ima pravo u slučaju kašnjenja voza.

Najznačajnija izmena uvodi se kada u toku putovanja nastane situacija u kojoj je kašnjenje od 60 minuta u uputnu stanicu postalo izvesno. Naime, u tom slučaju putniku se nudi izbor između povraćaja pune cene karte, nastavka putovanja ili preusmeravanje pod sličnim uslovima, u što kraćem roku ili nastavka putovanja ili preusmeravanja drugog dana prema putnikovoj želji.

Propisuju se uslovi i pravila u slučaju kada je voz stigao u uputnu stanicu, ali sa zakašnjenjem. U tom slučaju, putnik ima pravo na naknadu u iznosu od 25% od cene karte za kašnjenje između 60 i 119 minuta, dok na iznos od 50% cene karte ima u slučaju kašnjenja, dužeg od 120 minuta.

Takođe u slučaju kašnjenja voza u dolasku ili u odlasku, koje je duže od 60 minuta, prevoznik je u obavezi da prema propisanim uslovima kada je god to moguće obezbedi obroke i osveženje za putnike hotelski ili drugi smeštaj kao i prevoz od voza do najbliže železničke stanice ili drugog alternativnog mesta polaska u slučaju da je voz blokiran na pruzi.

U vezi sa pravima osoba sa invaliditetom koje koriste usluge železničkog prevoza propisano je odstupanje od odredbe, o finansijskom ograničenju, visine odštete, za slučaj potpunog ili delimičnog gubitka ili oštećenja opreme za kretanje ili druge posebne opreme, koju koriste ova lica.

Dakle, bez obzira na visinu vrednosti oštećenog ili izgubljenog predmeta koje se ošteti ili nestane krivicom prevoznika, lice koje je vlasnik biće obeštećeno u punom iznosu, čime se u izvesnoj meri unapređuje položaj ove kategorije naših građana.

Precizira se da se na sva pitanja, zaključivanje i realizaciju Ugovora o prevozu putnika, koji ovim zakonom nisu uređena, shodno se primenjuje odredba dodatka A Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima, čime se ostvaruje sveobuhvatno i potpuno usklađivanje sa odredbama Evropske unije.

Zakonom se vrši usklađivanje terminologije korišćene u zakonu sa Zakonom o železnici koji je donet 2018. godine. Ovde je pre svega reč o definicijama železničkog prevoznika, upravljača infrastrukture, kombinovanog prevoza, upravljača stanice i drugo.

Sprovodi se otklanjanje pojedinih tehničkih i praktičnih nedostataka teksta osnovnog zakona, odnosno vrši se preciziranje pojedinih odredbi.

Pored preciziranja pojedinih odredbi, ovde se radi o sprovođenju korekcija koje su pravo tehničke prirode, kao što su povezivanje na zakone, koji više nisu na snazi i slovnih grešaka.

Pored kolskog lista dodat je i tovarni list kao dokument kojim je moguća potvrda Ugovora o prevozu kola. Ovo je izvršeno radi usklađivanja odredbe zakona sa postojećom praksom.

Kada je u pitanju praksa država članica Evropske unije, kada je u pitanju sprovođenje Uredbe br. 13712007, potrebno je imati u vidu da je prevoz putnika na nivou Evropske unije i dalje uglavnom neprofitabilna delatnost.

Funkcioniše po principu ugovora o obavezi javnog prevoza i dodele i nadoknade po osnovu istog, kao i da ga karakteriše nizak stepen razvijenosti i konkurencije i mali broj profitabilnih ruta.

S obzirom na činjenicu da je finansijska i ekonomska moć nacionalnih železničkih prevoza i dalje niska, u većini evropskih država, postojala je mogućnost odložene primedbe navedene uredbe čak do 2022. godine.

Sa druge strane, kao primer zemlje u kojoj se primenjuju relevantne odredbe ove uredbe, koja je u određenoj meri uporediva sa Srbijom, jeste primer Slovenija.

U Sloveniji je primera radi, tokom 2018. godine, prosečno kašnjenje vozova iznosilo 4,5 minuta na 100km, uglavnom iz razloga održavanje infrastrukture, ali se ono nije u značajnoj meri odnosilo na saobraćaj putničkih vozova, već skoro isključivo na teretne.

Samo je 11 putničkih vozova otkazano u istom periodu, što predstavlja 0,009 ukupnog broja.

Tokom 2018. godine, ukupno je podneto 1340 različitih zahteva, u vezi sa pravima putnika, od čega se njih samo 146 odnosilo na kašnjenje vozova i naknadu povodom istih.

Može se reći da je u relativno visokoj meri evropska regulativa iz oblasti prava putnika doprinela visokom kvalitetu i pouzdanosti železničkih i transportnih usluga u ovoj državi.

Jedan od razloga ovome je što se odredbe o odšteti putnika u slučaju kašnjenja voza, koje su odloženom primenom propisa ovim predlogom zakona, treba da imaju motivišući efekat za železničkog prevoznika, da posluje efikasno i podigne nivo kvaliteta i pouzdanosti železničkog i putničkog saobraćaja.

S obzirom na finansijski efekat ove odredbe, koje mogu imati na nacionalnog prevoznika Srbija voz a.d, kao i činjenicu da se trenutno realizuje veliki broj infrastrukturnih radova na mreži pruga, koje trenutno imaju negativan efekat na redovnost i pouzdanost železničkog prevoza, navedene odredbe primenjuju se odloženo, odnosno do završetka određenog broja projekata rekonstrukcije i modernizacije železničkih pruga, kao i postizanje pune finansijske stabilizacije Srbija voz a.d.

Ne treba zanemariti ni činjenicu da se ovim Zakonom direktno utiče na unapređenje položaja sa invaliditetom, odnosno olakšavanje njihovog pristupa železničkim uslugama, koje će donošenjem ovog Zakona, i Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici, biti dodatno unapređen.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 11.05.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija