Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Rok za prijavu poreza na dohodak je 15. maj 2019. godine. Za izbegavanje ove obaveze predviđena je novčana kazna do 150.000 dinara, a nije isključena ni krivična odgovornost


Građani koji su u prošloj godini zaradili više od 2.470.644 dinara obavezni su da do 15. maja podnesu prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak. Jedna od najvećih dilema koliko će porez iznositi, koji prihodi se sve oporezuju i koliko iznose stope za oporezivanje s obzirom na to da je porez na dohodak progresivan.

Krenimo redom. Rok za prijavu poreza na dohodak je 15. maj. Ukoliko ne prijavite porez na vreme Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon) su predviđene drakonske kazne - novčana kazna do 150.000 dinara, a nije isključena ni krivična odgovornost.

Zakon je istovremeno predvideo kazne po nekoliko osnova, bilo da ne prijavite porez, da ga prijavite u lažnom iznosu ili da napravite grešku u prijavi. Praktično, kako se navodi, fizičko lice koje nije preduzetnik, kazniće se novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 dinara u slučaju da Poreskoj upravi ne podnese prijavu ili je ne podnese u zakonskom roku. Ovoliku kaznu mogu da očekuju i oni koji podnesu poresku prijavu, ali je ne potpišu ili u prijavu unesu netačne podatke.

Takođe, ko potpuno ili delimično izbegne plaćanje poreza ili daje lažne podatke o zaradi, pored novčane kazne može da očekuje i kaznu zatvora u periodu do tri godine. Uslov je da iznos poreza koji mora da plati prelazi 150.000 dinara. Kazna je još veća ukoliko izbegne plaćanje poreza iznad 1,5 miliona dinara. U tom slučaju predviđa se zatvorska kazna od jedne do pet godina i novčana kaznu u pomenutom rasponu. I konačno, za lica koja izbegnu plaćanje poreza većeg od 7,5 miliona dinara predviđena je zatvorska kazna od jedne do osam godina.

Obavezu prijavljivanja imaju svi koji su zaradili više od tri prosečne zarade u Srbiji u prošloj godini, što iznosi nešto više od 2,4 miliona dinara godišnje ili 205.888 dinara mesečno.

U oporezivi dohodak ulazi plata, ali i naknade koji se dobijaju na osnovu članstva u nadzornim i upravnim odborima i sličnim telima. Tu su i sredstva zarađena od sporta, ali i izdavanja nekretnina ostalih nepokretnih i pokretnih. U oporezivi dohodak ulazi i prihod od samostalne delatnosti, kao i prihod od autorskih i srodnih prava.

Važno je znati da je porez na dohodak građana progresivan. To praktično znači da oni koji su zaradili između trostruke i šestostruke prosečne plate u zemlji imaju stopu od 10 odsto. Ko pređe prosečnu platu šest puta odnosno 5.941.288 dinara, plaća porez po stopi od 15 odsto. Preciznije ko je mesečno u proseku zarađivao između 205.888 dinara i 495.107 dinara neto plaća porez od 10 odsto. Oni koji su mesečno u proseku zarađivali više od 495.107 dinara plaćaju porez od 15 procenata, ali na iznos veći od te sume.

Druga važna činjenica jeste da oporezivi dohodak čini razlika između ukupnog godišnjeg prihoda umanjenog za plaćene poreze i doprinose. To praktično znači da je oporezivi dohodak odnosi na neto platu.

Konačno, treća važna činjenica jeste da ukoliko ste već poreski obveznik i recimo plaćate porez na imovinu, imate pravo na odbitak koji iznosi 40 prosečne godišnje zarade u Srbiji. Na primer, ako je prosečna zarada 50.000 dinara, odbitak na osnovicu na koju plaćate porez je 20.000 dinara. Takođe, ukoliko obveznik poreza na dohodak u domaćinstvu ima izdržavano lice takođe ima pravo na odbitak i to u visini od 15 odsto od prosečne zarade u Srbiji.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su sva fizička lica koja ostvaruju pomenuti dohodak u Srbiji, ali i strana lica koja primaju zaradu u našoj zemlji u pomenutim okvirima.

Prijave je moguće podneti u papirnom i elektronskom obliku. Kao prijava predata na vreme računa se ona koja je predata do ponoći. Što se tiče elektronskog slanja i popunjavanja tu obveznik može u ponoć da klikne na "send" i da u roku ispuni svoju zakonsku obavezu. 2018. godine je samo 35 prijava bilo podneto elektronskim putem.

Izvor: Vebsajt Blic, 10.05.2019.
Naslov: Redakcija