Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADIONICA "EVROPSKE INTEGRACIJE I ADVOKATURA €� KLJUČNA PITANJA I IZAZOVI" 19. APRILA 2016. GODINE


Ministarstvo pravde Republike Srbije u saradnji sa Advokatskom akademijom Advokatske komore Srbije uz podršku IPA projekta "Policy and Legal Advice Centre (PLAC)" organizuju radionicu "Evropske integracije i advokatura - ključna pitanja i izazovi".

Radionica će se održati u utorak, 19.04.2016. godine, u trajanju od 17 do 20 časova, u prostorijama Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Dečanska 13/VI sprat.

Pozivaju se zainteresovani advokati i advokatski pripravnici da se prijave pisanim putem na adresu Advokatske komore Srbije, Beograd, Dečanska 13, ili elektronski na mail: a.k.srbije@gmail.com, najkasnije do 15. aprila 2016. godine.

U okviru neophodnih reformi koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zaključenog između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane kao i procesa usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije, pre svega u okviru pregovaračkog Poglavlja 3 – Poslovno nastanjivanje i sloboda pružanja usluga, Zakon o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US) i propisi koji se donose na osnovu njega će pretrpeti značajne izmene.

U cilju sveobuhvatnog i analitičkog rada i odgovornog pristupa izazovima u ovoj oblasti, Ministarstvo pravde je u saradnji sa "PLAC" projektom obezbedilo podršku advokata, stručnjaka iz oblasti prava Evropske unije i dugogodišnjeg saradnika Udruženja advokatskih komora Evropske unije ("CCBE").

U cilju blagovremenog upoznavanja advokata i advokatskih pripravnika sa najvažnijim pitanjima koji utiču na advokaturu, te najšireg uključivanja advokature u radu na predstojećem procesu usklađivanja propisa, advokat Jonathan Goldsmith će održati interaktivnu radionicu na kojoj će se osvrnuti, pre svega, na sledeće teme:

1. Advokatura i propisi EU o uslugama na jedinstvenom tržištu EU – način na koji propisi EU uređuju advokaturu

2. Pravo na slobodno kretanje advokata – uslovi za bavljenje advokaturom u Republici Srbiji i drugim državama članicama EU (pravo stalnog poslovnog nastanjivanja vs. pravo privremenog pružanja usluga; test osposobljenosti/period prilagođavanja)

3. Dozvoljeni oblici rada (samostalna advokatura/zajednička advokatska kancelarija/ advokatsko ortačko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću)

4. Uticaj jedinstvenog EU tržišta na pravilo o jednoj advokatskoj kancelariji

5. Advokatska tarifa

6. Iskustva advokatura drugih država članica Evropske unije u primeni propisa o pravu poslovnog nastanjivanja; uticaj jedinstvenog tržišta EU na advokaturu; kakve promene mogu očekivati advokati u Srbiji?

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 12.04.2016.