Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TRANSPARENTNOST SRBIJA: 15 PRIORITETNIH AKTIVNOSTI ZA NOVI SAZIV PARLAMENTA I NOVU VLADU RS


Transparentnost Srbija (TS) uputila je svim strankama koje učestvuju na parlamentarnim izborima listu od 15 prioritetnih aktivnosti za novi saziv Parlamenta i novu Vladu Republike Srbije.

TS je predložila pravila o javnosti donošenja odluka – da ni jedan zakon ne bude donet bez javne rasprave, da zakonom bude uređeno lobiranje i da Vlada Republike Srbije objavljuje informacije sa svojih sednica, uključujući i zaključke kojima se često odlučuje o pitanjima od dalekosežnog značaja.

Kao posebno važno TS ističe nužnost da se obezbedi javnost informacija u vezi sa zaključivanjem međudržavnih sporazuma koji isključuju primenu domaćih zakona, tako da građani i narodni poslanici koji odobravaju takve aranžmane mogu da sagledaju da li su potencijalne koristi veće od štete koja će nesumnjivo nastati usled odsustva konkurencije.

Narodna skupština Republike Srbije, po oceni TS, treba da pokaže svoju spremnost za vršenje Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) utvrđene nadzorne uloge kroz saradnju sa nezavisnim državnim organima, da redovno poziva na odgovornost ministre i druge rukovodioce organa koji ne poštuju obavezujuća rešenja nezavisnih organa i da uspostavi praksu razmatranja izveštaja o radu Vlade Republike Srbije.

Na strani otkrivanja i kažnjavanja korupcije, pored zaštite uzbunjivača, po oceni TS, je potrebna i izmena Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), radi obaveznog oslobađanja od krivične odgovornosti davaoca mita koji na drugačiji način nije mogao da ostvari svoja prava u razumnom roku i koji slučaj prijavi, kao i uvođenja krivičnog dela "nezakonitog bogaćenja". Jednako je važan aktivniji pristup u ispitivanju korupcije od strane policije, tužilaštva i drugih organa, uključujući i korišćenje posebnih istražnih tehnika.

Predlozi TS- a odnose se na mere za prekid prakse kupovine medijskog uticaja ili rasipanja javnih sredstava kroz trošenje novca na promotivne akcije javnih preduzeća i drugih organa vlasti, punu primenu Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), veću transparentnost u donošenju odluka o izboru, napredovanju i odgovornosti sudija i javnih tužilaca za rad, kao i odgovornost članova Visokog saveta sudstva (VSS) I Državnog veća tužilaca (DVT).

Iz TS-a, takođe, ukazaju na značaj očuvanja jedinstva pravnog poretka i pravne sigurnosti, smanjenja rizika od korupcije pri regulatornim i finansijskim intervencijama na tržištu, sprovođenje reforme javnog sektora, nužnost da Vlada Republike Srbije redovno razmatra izveštaje i preporuke Saveta za borbu protiv korupcije, kao i na najvažnije odredbe koje treba imati u vidu pri predstojećoj promeni Ustava.

Izvor: Vebsajt Transparentnost Srbija, 13.04.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija