Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Plaćanje upravnika prepušteno je odlukama skupština stambenih zajednica ili izuzetno, pravilima vlasnika usaglašenih sa odgovarajućim aktima gradova i opština


Ne­pri­hva­tlji­vo je da vla­snik sta­na od 30 kva­dra­ta pla­ća uslu­ge pro­fe­si­o­nal­nog uprav­ni­ka isto kao vla­snik sta­na od 300 kva­dra­ta. Član 64 Za­kona o sta­no­va­nju i odr­ža­va­nju zgra­da ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016) pla­ća­nje upra­vlja­nja (uprav­ni­ka) pre­pu­šta od­lu­ka­ma skup­šti­na stam­be­nih za­jed­ni­ca ili iz­u­zet­no, pra­vi­li­ma vla­sni­ka (član 17) usa­gla­še­nih sa od­go­va­ra­ju­ćim ak­ti­ma je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve (gra­do­va i op­šti­na).

Po­zna­to je da se ku­po­vi­na, sta­na­ri­na ili za­kup (po pra­vi­lu) pla­ća­ju za­vi­sno od ve­li­či­ne (kva­dra­tu­re) sta­na. I po­re­ske osno­vi­ce za imo­vi­nu utvr­đu­ju se pre­ma po­vr­ši­ni sta­na ili ze­mlji­šta. Da­kle, naj­pra­ved­ni­je re­še­nje za pla­ća­nje upra­vlja­nja zgra­dom je ono sra­zmer­no ve­li­či­ni sta­na

Jav­ni in­te­res Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u spro­vo­đe­nju stam­be­ne i so­ci­jal­ne po­li­ti­ke je­ste da spre­či ne­prav­du. A ona je mo­gu­ća ako stam­be­na za­jed­ni­ca pre­gla­sa ma­nji­nu iz ma­njih sta­no­va i od­lu­či na osno­vu pro­pi­sa lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve da svi vla­sni­ci po­seb­nih de­lo­va (sta­no­va) ne­za­vi­sno od ve­li­či­ne, jed­na­ko pla­ća­ju iza­bra­nog (ako se pla­ća) pro­fe­si­o­nal­nog ili pri­nud­nog uprav­ni­ka.

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)

Pravila o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova u stambenoj zajednici

Član 17

Vlasnici posebnih delova zgrade u stambenoj zajednici svoja prava i obaveze u pogledu upravljanja i održavanja ostvaruju i vrše u skladu sa ovim zakonom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, vlasnici posebnih delova zgrade mogu svoje međusobne odnose, prava i obaveze urediti i pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova zgrade (u daljem tekstu: pravila vlasnika), ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

Pravila vlasnika donose se jednoglasnom odlukom svih vlasnika posebnih delova zgrade i obavezno sadrže obaveze koje vlasnici posebnih delova imaju po ovom zakonu, kao i način donošenja svih akata i odluka iz nadležnosti skupštine stambene zajednice i upravnika, s tim što se pravilima vlasnika nadležnost i potrebna većina za donošenje tih akata i odluka mogu urediti drugačije nego što je to propisano ovim zakonom.

Pored obaveznih elemenata iz stava 3. ovog člana, pravila vlasnika mogu urediti i druge odnose vlasnika posebnih delova u zgradi, kao i način upravljanja i održavanja zgrade, poveravanje pojedinih poslova iz nadležnosti skupštine stambene zajednice profesionalnom upravniku, način upotrebe zajedničkih delova zgrade i utvrditi način učešća u troškovima održavanja i upravljanja zgradom, kućni red zgrade, očuvanje spoljašnjeg izgleda zgrade i sl.

Sastavni deo pravila vlasnika čini evidencija posebnih i zajedničkih delova zgrade.

Svaki vlasnik posebnog dela zgrade može pokrenuti inicijativu za donošenje pravila vlasnika.

Uvid u sadržinu pravila vlasnika može izvršiti svako zainteresovano lice.

Pravila vlasnika registruju se i objavljuju u Registru stambene zajednice u skladu sa ovim zakonom.

Visina i način utvrđivanja troškova upravljanja i održavanja zgrade

Član 64

Odlukom stambene zajednice o prihvatanju troškova održavanja zajedničkih delova zgrade i upravljanja zgradom, koja se donosi u skladu sa članom 44. stav 1, odnosno članom 44. stav 3. ovog zakona, propisuje se iznos koji je svaki vlasnik posebnog dela dužan da plaća na ime svog učešća u troškovima tekućeg održavanja i troškovima upravljanja zgradom, a koji ne može biti niži od iznosa propisanog aktom o tekućem održavanju zgrada koji donosi jedinica lokalne samouprave. 

Odluka stambene zajednice iz stava 1. ovog člana unosi se u zapisnik sednice skupštine, a posebno se sačinjava izvod iz zapisnika koji sadrži tekst odluke koji potpisuje upravnik i na njemu overava svoj potpis u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. 

U slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika, visina naknade koju će plaćati vlasnici posebnih delova određuje se odlukom jedinice lokalne samouprave. 

Profesionalni upravnik imenovan u postupku prinudne uprave donosi odluku o troškovima održavanja i upravljanja zgradom, u skladu sa odlukom jedinice lokalne samouprave iz st. 1. i 3. ovog člana, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa jedinice lokalne samouprave. 

Visina izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade određuje se odlukom skupštine stambene zajednice koja ne može biti niža od iznosa propisanog aktom o investicionom održavanju zgrada koji donosi jedinica lokalne samouprave, i predstavlja rezervni fond zgrade.

 

Izvor: Vebsajt Politika, Špi¬ro So¬lo¬mun, 11.03.2018.
Naslov: Redakcija