Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

(NE)ZAKONITOST NAKNADE ZA OBRADU KREDITA: Efektiva ukazuje da je Vrhovni kasacioni sud potvrdio da banka nema pravo na naplatu ovog troška


Vrhovni kasacioni sud, kao najviša sudska instanca u zemlji, izjasnio se po pitanju troškova obrade kredita i to na način da banke kao cenu kredita mogu da naplaćuju ISKLJUČIVO kamatu, navodi se u saopštenju Udruženje za zaštitu bankarskih klijenata "Efektiva".

U najnovijoj presudi Vrhovnog kasacionog suda (VKS), potvrđeno je da banka nema pravo da naplaćuje trošak obrade kredita kao cenu ugovora, pa je pravnosnažna presuda, koja je po tom osnovu bila doneta u korist banke, vraćena na ponovno odlučivanje.

Radi se o postupku koji je, između ostalog vođen i po pitanju troškova obrade kredita, a koji je u tom delu pravnosnažno okončan u korist banke. Nakon izjavljene revizije klijenta, VKS je osporio ovakvu odluku nižestepenih sudova ukazavši da je saglasno članu 1065 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), kamata JEDINA cena koju banka može da naplaćuje prilikom puštanja i korišćenja kredita, te da trošak obrade kredita ne predstavlja deo CENE UGOVORA o kreditu.

Udruženje Efektiva ovu odluku VKS smatra i konačnom odlukom po pitanju dileme vezane za naplatu troškova obrade kredita, kojom je i definitivno stavljena tačka na pitanje zakonitosti naplate istog, odnosno potvrđeno je da banke nisu smele da naplaćuju ovaj trošak.

Podsećaju da je do sada doneto 6 pravnosnažnih i oko 50 prvostepenih presuda u korist klijenta, te da su banke u svim ovim sporovima imale priliku da dokažu postojanje troška obrade kredita i da to nisu uspele, jer realno takav trošak i nemaju. Navode i primer jednog slučaja gde je banka na ime troška obrade kredita naplatila 20.000 evra!

U nastavku je presuda VKS-a (na strani 4 je deo oko troška obrade kredita):

Izvor: Vebsajt Efektiva, 12.03.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija