Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VANREDNIM SITUACIJAMA: VANREDNA SITUACIJA JE STANJE KADA SU RIZICI I PRETNJE ILI POSLEDICE KATASTROFA, VANREDNIH DOGAđAJA I DRUGIH OPASNOSTI PO STANOVNIšTVO, żIVOTNU SREDINU I MATERIJALNA DOBRA TAKVOG OBIMA I INTENZITETA DA NJIHOV NASTANAK ILI POSLEDICE NIJE MOGUćE SPREčITI ILI OTKLONITI REDOVNIM DELOVANJEM NADLEżNIH ORGANA I SLUżBI, ZBOG čEGA JE ZA NJIHOVO UBLAżAVANJE I OTKLANJANJE NEOPHODNO UPOTREBITI POSEBNE MERE, SNAGE I SREDSTVA UZ POJAčAN REżIM RADA


Zbog poplava i izlivanja reka, 10. marta 2016. godine, Vlada Republike Srbije je preventivno proglaslila vanrednu situaciju, koja se uvodi ako se proceni da se rizici ili posledice vanrednih događaja ili drugih opasnosti ne mogu sprečiti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, zbog čega je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrebiti posebne mere, snage i sredstva uz pojačan režim rada.

Delovanje, proglašavanje i upravljanje vanrednim situacijama, kao i sistem zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća, udesa i katastrofa, posledica terorizma, ratnih i drugih većih nesreća regulisano je Zakonom o vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012 - dalje: Zakon).

Regulisane su i nadležnosti državnih organa, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i učešće policije i Vojske Srbije u zaštiti i spasavanju, zatim prava i dužnosti građana, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika i delatnost civilne zaštite na zaštiti, spasavanju i otklanjanju posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

Pored primarnog, a to je zaštita ljudi i materijalnih dobara, Zakon predviđa i finansiranje, inspekcijski nadzor, međunarodnu saradnju i druga pitanja od značaja za organizovanje i funkcionisanje sistema zaštite i spasavanja.

Za rukovođenje u vanrednim situacijama, što podrazumeva usmeravanje pojedinaca, delova sistema i sistema zaštite i spasavanja, za teritoriju Srbije zadužen je Republicki štab za vanredne situacije, koji obrazuje Vlada Republike Srbije.

Za teritoriju autonomne pokrajine zadužen je pokrajinski štab, koji obrazuje izvršni organ autonomne pokrajine, a za teritoriju upravnog okruga - okružni štab za vanredne situacije, koji obrazuje Republicki štab za vanredne situacije.

Gradski štab obrazuje skupština grada.

Definisane su i snage zaštite i spasavanja i to štabovi za vanredne situacije, jedinice civilne zaštite, vatrogasno-spasilačke jedinice, policija, Vojska Srbije, oni čija je redovna delatnost zaštita i spasavanje, kao i privredna društva i druga pravna lica, zatim Crveni krst Srbije, Gorska služba spasavanja Srbije, i udruženja koja su osposobljena i opremljena za zaštitu i spasavanje.

U objekte i sredstva za zaštitu i spasavanje spadaju skloništa i drugi zaštitni objekti, skladišta, zaštitna i spasilacka opremu i oruđa, oprema za osposobljavanje i obuku, prevozna sredstva, telekomunikacioni i alarmni uređaji i drugi materijali koji se koriste za zaštitu i spasavanje.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 11.03.2016.
Naslov: Redakcija