Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • ZAKON O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012 i 99/2013 - usklađeni din. izn.) ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/2013)
 • ODLUKA O BROJU I RASPOREDU IZASLANSTAVA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2010, 111/2012, 8/2013, 50/2013, 101/2013 i 28/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACIONALNE STRATEGIJE ZA RAZVOJ SPORTA ZA PERIOD OD 2014. DO 2018. GODINE I AKCIONOG PLANA ZA NJENU PRIMENU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2013, 118/2013 i 28/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOG UNIVERZITETA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2014)
 • ODLUKA O USTUPANJU POSLOVA OBEZBEĐENJA DELA ADMINISTRATIVNE LINIJE SA KOSOVOM I METOHIJOM I KONTROLU KOPNENE ZONE BEZBEDNOSTI MUP-U REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. list SCG", br. 4/2005)
 • ODLUKA O VISINI TAKSE ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA I KRITERIJUMA ZA STAVLJANJE LEKA NA LISTU LEKOVA, IZMENU I DOPUNU LISTE LEKOVA, ODNOSNO SKIDANJE LEKA SA LISTE LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2014)
 • PROGRAM POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA OVLAŠĆENI REVIZOR ("Sl. glasnik RS", br. 28/2014)
 • STATUT KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2014 i 28/2014)
 • UREDBA O POSEBNOM NAČINU OBRADE PODATAKA SADRŽANIH U KATASTRU ZEMLJIŠTA ZA AUTONOMNU POKRAJINU KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA, ZA PERIOD 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2014)
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU TEKSTA ODLUKE ZAJEDNIČKOG KOMITETA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI (CEFTA 2006), BROJ 3/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 28/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA - ZA ZAŠTITU, UNAPREĐENJE I ODRŽIVO KORIŠĆENJE RIBLJEG FONDA ZA 2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2014)
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/2013)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU ZA VANTELESNU OPLODNJU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/2013)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" POŽAREVAC ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/2013 i 18/2013)
 • ODLUKA O RASPOREĐIVANJU PRIHODA GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC U 2014. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU I GRADSKOJ OPŠTINI KOSTOLAC U 2014. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU USLOVA, NAČINA, KRITERIJUMA I POSTUPKA STIPENDIRANJA LICA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/2013)
 • PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆI I NEGE U KUĆI, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE CENE USLUGA I UČEŠĆU KORISNIKA I NJEGOVIH SRODNIKA U TROŠKOVIMA POMOĆI I NEGE U KUĆI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2013 i 18/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE USLUGA JKP "KOMUNALNE SLUŽBE" POŽAREVAC, SA CENOVNIKOM ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE USLUGA JKP "PARKING SERVIS" POŽAREVAC, SA CENOVNIKOM ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE USLUGA JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" POŽAREVAC, SA CENOVNIKOM ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE USLUGA JRDP "RADIO POŽAREVAC" POŽAREVAC, SA CENOVNIKOM ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SOMBORA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2013)
 • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2013)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2013)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE GRADSKA UPRAVA VRŠI DRUGIM LICIMA ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2013)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2010, 4/2012 i 11/2013)
 • ODLUKA O POVERAVANJU JKP "PROSTOR" SOMBOR, UPRAVNIH OVLAŠĆENJA U POSLOVIMA ZAUZEĆA JAVNIH POVRŠINA KOJA SU U VLASNIŠTVU GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2013)
 • ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA SA TERITORIJE GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2013)
 • ODLUKA O UREĐENJU GRADA ("Sl. list Grada Sombora", br. 5/2009, 3/2011 i 10/2013)
 • ODLUKA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA IZDAVANJE LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2013)
 • PROGRAM RADA SKUPŠTINE GRADA SOMBORA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ČAČKA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 26/2013)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA RAD U NADZORNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA ("Sl. list grada Čačka", br. 26/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA GREJANJE "ČAČAK" ČAČAK ("Sl. list grada Čačka", br. 15/2013, 26/2013 i 2/2014 - ispr.)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 27/2013)
Izvor: Paragraf Lex