Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O PENZIONERSKOJ KARTICI: Pravilnik stupa na snagu 17. februara 2018. godine


17 februara 2018. godine na snagu će stupiti Pravilnik o penzionerskoj kartici ("Sl. glasnik RS", br. 11/2018 - dalje: Pravilnik).

Pravilnikom se uređuju uslovi, način izdavanja i korišćenja, izgled i sadržaj Penzionerske kartice za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenog u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Pravo na Penzionersku karticu Fonda ostvaruju korisnici penzija, korisnici prava na privremenu naknadu po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti ostvarene shodno čl. 223. i 225. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) i invalidna deca - korisnici privremene naknade.

Korisnik prava sa prebivalištem van teritorije Republike Srbije, pravo na Penzionersku karticu ostvaruje po zahtevu podnetom organizacionoj jedinici Fonda koja vrši isplatu ostvarenog prava.

Penzionerska kartica se izdaje bez naknade, koristi se za dokazivanje statusa korisnika prava i važi samo uz lični identifikacioni dokument. Penzionerska kartica važi dok postoji osnov za ostvarivanje prava ili dok je korisnik lično ne opozove. Po prestanku prava, Fond objavljuje spisak nevažećih kartica na svom sajtu. Fond vodi evidenciju o svim izdatim karticama.

 

Na prednjoj strani Penzionerske kartice nalazi se znak i logo Fonda, ime i prezime korisnika prava, naziv filijale i registarski broj kartice. Na poleđini je istaknuta informacija o kontaktu, obaveštenje da je izdaje Fond, da se koristi za dokazivanje statusa penzionera i važi samo uz lični identifikacioni dokument, upozorenje o zloupotrebi, kao i bar-kod (interpretacija registarskog broja kartice). Registarski broj Penzionerske kartice generiše se od četiri broja koja određuju organizacionu jedinicu Fonda i serijskog broja. Penzionerska kartica se izrađuje od PVC materijala, u formatu ID-1, u skladu sa važećim standardima.

U slučaju gubitka, odnosno oštećenja Penzionerske kartice, na zahtev korisnika prava Fond izdaje duplikat kartice, čije troškove izrade snosi korisnik prava. Na kartici izdatoj na ovakav način, na prednjoj strani u gornjem desnom uglu stoji naznaka "Duplikat". Fond na svom sajtu objavljuje spisak izdatih duplikata Penzionerskih kartica.

Izvor: