Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O PLATAMA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE: Zaštitnik građana traži da Ministarstvo odbrane da izmeni Pravilnik i uskladiti ga sa propisima koji uređuju prava iz radnog odnosa trudnica, porodilja i roditelja - profesionalnih pripadnika Vojske Srbije za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege i posebne nege deteta


Ministarstvo odbrane na drugačiji način od zakona uređuje visinu naknade zarade za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog i odsustva radi nege i posebne nege deteta. Takođe, Ministarstvo nije obezbedilo da o zahtevu za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta rešava nadležni Sekretarijat za socijalnu zaštitu, već je izvršilo obračun i isplatu naknade zarade, na način i u visini koji nisu propisani zakonom, pri čemu je neosnovano umanjilo naknadu zarade pritužilji, utvrdio je Zaštitnik građana.

I Ministarstvo odbrane čini propust tako što:

-           Pravilnikom o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, bez zakonskog osnova, na drugačiji način od zakona uređuje visinu naknade zarade za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog i odsustva sa rada radi nege i posebne nege deteta;

-           U postupku rešavanja o pravima na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja i porodiljskog i odsustva radi nege i posebne nege deteta podzakonskim aktom derogira zakone koji ovu materiju uređuju.

II Ministarstvo odbrane načinilo je propust u radu na štetu prava pritužilje T. K., tako što

-           Nije obezbedilo da, u skladu sa zakonom, o zahtevu za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta rešava Sekretarijat za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda, kao stvarno i mesno nadležni organ;

-           Kao stvarno nenadležni organ izvršilo je obračun i isplatu naknade zarade na način i u visini koji nisu propisani zakonom;

-           Pri obračunu i isplati naknade zarade neosnovano je umanjilo naknadu zarade pritužilji.

 

Na osnovu utvrđenih nedostataka u radu, Zaštitnik građana, u cilju unapređenja rada organa uprave i unapređenja zaštite ljudskih prava, upućuje Ministarstvu odbrane sledeće

P R E P O R U K E

I Ministarstvo odbrane izmeniće Pravilnik o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i uskladiti ga sa propisima koji uređuju prava iz radnog odnosa trudnica, porodilja i roditelja - profesionalnih pripadnika Vojske Srbije za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege i posebne nege deteta.

II Ministarstvo odbrane će, u okviru zakonskih mogućnosti, razmotriti način na koji će umanjiti posledice propusta na štetu pritužilje.

III Ministarstvo odbrane uputiće pritužilji pisano izvinjenje zbog učinjenih propusta u radu na njenu štetu.

IV Ministarstvo odbrane će u svom budućem radu, u postupcima ostvarivanja prava iz radnog odnosa po osnovu trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege i posebne nege deteta, postupati u skladu sa pozitivno-pravnim propisima

V Ministarstvo odbrane će u svom budućem radu, prilikom obračuna i isplate naknade zarada za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege i posebne nege deteta, postupati u skladu sa pozitivno-pravnim propisima i zakonom propisanom metodologijom.

Ministarstvo odbrane obavestiće Zaštitnika građana o postupanju po preporukama najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema ovog akta, uz dostavljanje relevantne dokumentacije i drugih dokaza na osnovu kojih se sa sigurnošću može utvrditi da je po preporukama Zaštitnika građana postupljeno.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 12.02.2018.
Naslov: Redakcija