Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODGOVORI PORESKE UPRAVE NA PITANJA U VEZI SA PAUŠALNIM OPOREZIVANJEM


1. Da li postojeći preduzetnici ostvaruju pravo na poreske olakšice u skladu sa Uredbom koja je u primeni od 1. januara 2020. godine?

Svi postojeći preduzetnici koji imaju pravo na poresku olakšicu po osnovu vremena proteklog od registracije ili starosti obveznika i njegove radne sposobnosti od 01. januara 2020. koriste umanjenje poreske osnovice do isteka roka propisanih Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019 i 96/2019 - ispr.).

2. Da li imam pravo na korišćenje poreske olakšice ako sam bio registrovan za preduzetničku delatnost u prethodnih 18 meseci?

Obveznik (preduzetnik paušalac i preduzetnik koji vodi poslovne knjige) koji je u periodu kraćem od 18 meseci pre registracije po osnovu koje se utvrđuje obaveza bio registrovan kod nadležne organizacije za obavljanje delatnosti, ne smatra se novoosnovanim preduzetnikom i ne ostvaruje pravo na umanjenje na osnovu vremena koje je proteklo od registracije.

3. Koji se koeficijent primenjuje za preduzetnika mlađeg od 30 godina i u slučaju osnivanja preduzetničke delatnosti u zadnje tri godine?

Za obveznike mlađe od 30 godina, a koji su osnovali radnju u prethodne 3 godine, primenjuje se koeficijent za 2023. godinu (za obračun poreskih obaveza za 2020. godinu i naredne godine).

4. Da li postoji ograničenje u pogledu rasta poreskih obaveza u odnosu na prethodnu godinu?

Iako primenom formule najveći broj obveznika ostaje unutar umerenih iznosa promene, postoje obveznici kod kojih primena objektivne formule dovodi do većih promena u iznosu poreske obaveze. Iz razloga obezbeđivanja predvidljivosti poreskog sistema, propisano je da se poreska obaveza u jednoj godini ne može povećati za više od 10% u odnosu na prethodnu godinu kao posledica prelaska sa postojećeg sistema oporezivanja na utvrđivanje osnovice na osnovu objektivne formule. Ograničenje u pogledu uvećanja se ne odnosi na promene u iznosu osnovice koje su rezultat promene u pogledu šifre delatnosti, opštine i mesta na kojem je preduzetnik registrovan.

5. Kako će se primeniti oporezivanje u slučaju da obračun iskaže značajno umanjenje poreske osnovice u odnosu na prethodnu godinu?

U slučaju da primenom objektivne formule dolazi do smanjenja poreske osnovice za obveznika, umanjenje se primenjuje u punom iznosu u prvoj godini primene formule.

6. Da li se uvećava poreska osnovica po osnovu zapošljavanja novih radnika?

Ne. Uredba od 1. januara 2020. godine propisuje uvećanje poreske osnovice samo po osnovu primene elementa formule koji se odnosi na mesto na kome je preduzetnik registrovan, i to samo za pojedine delatnosti (frizeri, fotografske radnje, fotokopirnice, kozmetički saloni i sl.), kod kojih je od uticaja zona na teritoriji opštine na kojoj obavljaju delatnost. Uvećanje poreske osnovice (koeficijent viši od 1) se odnosi samo na poslovanje u zoni najviše vrednosti nepokretnosti, dok poslovanje u ostalim zonama ne doprinosi uvećanju obaveze, odnosno čak je i smanjuje.

Svi ostali elementi (starost obveznika i njegova radna sposobnost ili vreme koje je proteklo od registracije) umanjuju polaznu osnovicu.

7. Ako imam registrovanu delatnost i spadam u stare zanate, da li ostvarujem pravo na ostale poreske olakšice (po osnovu starosti ili vremena koje je proteklo od registracije)?

Ne. Kumulativni proizvod koeficijenata ne može biti manji od 0,5, odnosno maksimalno umanjenje po osnovu poreskih olakšica iznosi 50% polazne osnovice. Imajući u vidu da šifra delatnosti koja spada u stare zanate, umetničke zanate ili poslove domaće radinosti već primenjuje koeficijent 0,5, nije moguće dalje umanjenje poreske obaveze.

8. Kako sam oporezovan ako sam privremeno zatvorio preduzetničku delatnost u 2017. ili 2018. godini?

Uredbom je predviđeno da se i za obveznika koji nastavi da obavlja delatnost (nakon privremenog prekida obavljanja delatnosti od 01.01.2017. godine), osnovica formira primenom objektivne formule, s tim što se, ako se primenom formule dolazi do uvećanja osnovice veće od 10% u odnosu na nivo poslednje poznate i utvrđene poreske osnovice, primenjuje uvećanje maksimalno za 10%, a u cilju podsticanja nastavka preduzetničke aktivnosti. Preduzetnik paušalac podnosi prijavu za nastavak obavljanja delatnosti (Osnov za prijavu 16 - nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti).

9. Da li i kada podnosim zahtev za paušalno oporezivanje?

Preduzetnik koji ispunjava uslove za paušalno oporezivanje propisane odredbama Zakona о porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn. i 86/2019), može podneti zahtev za paušalno oporezivanje Poreskoj upravi.

Uslovi koji se moraju ispuniti su sledeći:

1.         obavljanje preduzetničke aktivnosti sa šifrom delatnosti koja je navedena u Prilogu 1 Uredbe,

2.         da u delatnost ne ulažu druga lica,

3.         promet mora biti ostvaren u iznosu manjem od 6 miliona dinara u poslovnoj godini,

4.         preduzetnik nije obveznik PDV.

Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti, od 01.01.2020. godine, u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave:

1.         do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu (poslednjim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana izmenjen je rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje sa datuma 30. novembar na datum 31. oktobar), u cilju prelaska iz režima vođenja poslovnih knjiga u paušalno oporezivanje.

2.         u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

3.         u roku od pet dana od dana registracije za lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekta (advokati u Advokatskoj komori).

10. Ako se registrujem u APR, da li podnosim zahtev za paušalno oporezivanje?

Lice koje započne obavljanje delatnosti, podnosi zahtev za paušalno oporezivanje isključivo u Agenciji za privredne registre (APR) u momentu registracije, opredeljujući se u prijavi za registraciju (Obrazac JRPPS), označavajući polje da želi da bude paušalac, a APR će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi.

11. Ako nisam označio polje za paušalno oporezivanje prilikom registracije, da li mogu u roku od 15 dana da podnesem zahtev Poreskoj upravi?

Ukoliko se novoosnovani preduzetnik ne opredeli za paušalno oporezivanje u momentu registracije u APR, ne postoji mogućnost naknadnog podnošenja zahteva za paušalno oporezivanje za tekuću godinu. U tom slučaju, obveznik će biti u režimu vođenja poslovnih knjiga, a ukoliko želi, može podneti zahtev za paušalno oporezivanje do 31. oktobra tekuće godine za narednu poslovnu godinu.

12. Da li novoosnovani preduzetnik podnosi poresku prijavu PPDG-1R?

Novoosnovani preduzetnik nema obavezu podnošenja poreske prijave PPDG-1R, odnosno prijava za registraciju (Obrazac JRPPS) u APR se smatra podnetom poreskom prijavom (u navedenoj registracionoj prijavi unosom odgovarajuće šifre delatnosti i označavanjem odgovarajućeg polja, novoosnovani preduzetnik se opredeljuje da bude paušalno oporezovan).

 13. Da li novoosnovani advokat podnosi zahtev za paušalno oporezivanje i poresku prijavu PPDG-1R?

Novoregistrovani advokati (obzirom da se registruju u Advokatskoj komori, a ne u APR) moraju podneti zahtev za paušalno oporezivanje (u roku od 5 dana od dana osnivanja) i poresku prijavu PPDG-1R (u roku od 15 dana od dana registracije). Zahtev za paušalno oporezivanje i poreska prijava PPDG-1R se podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

14. Da li paušalci koji su već registrovani treba posle 1. januara da podnesu nove poreske prijave da bi im se utvrdila nova osnovica?

Ne. Preduzetnicima paušalcima koji su već registrovani, obaveze u pogledu poreza i doprinosa biće utvrđivane rešenjima Poreske uprave bez obaveze podnošenja posebne poreske prijave. Sve podatke koji su potrebni za donošenje rešenja, Poreska uprava preuzima iz registracionih prijava koje se dostavljaju APR-u i iz evidencija drugih nadležnih organa.

15. U slučaju da ne postoji promena u obavljanju delatnosti, da li postoji obaveza podnošenja poreske prijave u narednoj poslovnoj godini?

Za narednu poslovnu godinu obveznik ne podnosi poresku prijavu, osim u slučaju promene uslova od kojih zavisi pravo na paušalno oporezivanje i visina utvrđene poreske obaveze (npr. promena šifre delatnosti ili promena mesta i opštine obavljanja delatnosti). Znači, kod preduzetnika koji je u 2019. godini plaćao porez i doprinose na paušalno utvrđeni prihod od obavljanja samostalne delatnosti, a zaključno sa 31. decembrom 2019. godine nema izmene uslova i obima poslovanja, ne postoji obaveza da od 1. januara 2020. godine podnese poresku prijavu PPDG-1R.

16. Ako zatvorim preduzetničku delatnost u APR, da li podnosim poresku prijavu?

Preduzetnik paušalac koji u toku godine prestane, odnosno prekine obavljanje samostalne delatnosti, dužan je da o tome obavesti poreski organ podnošenjem poreske prijave u roku od 30 dana od dana prestanka, odnosno prekida obavljanja samostalne delatnosti.

17. Da li podnosim poresku prijavu u slučaju da promenim šifru delatnosti?

Preduzetnik koji porez plaća na paušalni prihod, kome se u toku godine izmeni obim poslovanja, odnosno prometa i drugi uslovi od uticaja na ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje i visinu poreske obaveze (npr. promena šifre delatnosti), dužan je da podnese poresku prijavu najkasnije do 31. januara naredne godine.

Dakle, ukoliko preduzetnik zadržava status paušalno oporezovanog obveznika, ali je došlo do promene koja utiče na visinu paušalnog prihoda (npr. preduzetnik je izvršio promenu šifre delatnosti), podnosi poresku prijavu PPDG-1R (osnov za prijavu – 24, vrsta poreske obaveze - 3) do 31.01. naredne poslovne godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršio promenu šifre delatnosti.

18. Ako sam prešao promet od 6 miliona u tekućoj godini, da li podnosim poresku prijavu?

Preduzetnik koji porez plaća na paušalni prihod, ali kome se u tekućoj poslovnoj godini značajnije izmeni obim poslovanja (znači, preduzetnik više ne ispunjava uslov da može biti paušalno oporezovan iz razloga prelaska prometa od 6 miliona dinara), dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-1S, najkasnije do 31. januara naredne godine. Takođe, poreski obveznik je dužan da podnese poresku prijavu PPDG-1R (Osnov podnošenja 6 - prelazak iz paušalnog oporezivanja u oporezivanje na stvarni prihod) u roku od 15 dana od dana nastanka promene (na osnovu podnete prijave PPDG-1R, poreski organ će doneti konačno rešenje o poreskim obavezama za prethodnu godinu).

19. U kojim slučajevima moram podneti poresku prijavu PPDG-1R?

Preduzetnik paušalac dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-1R u sledećim slučajevima:

Osnov podnošenja 3 - prestanak obavljanja samostalne delatnosti; Osnov podnošenja 4 - prekid obavljanja samostalne delatnosti;

Osnov podnošenja 6 - prelazak iz paušalnog oporezivanja u oporezivanje na stvarni prihod;

Osnov podnošenja 7 - promena osnova osiguranja;

Osnov podnošenja 16 - nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti;

Osnov podnošenja 17 - prelazak iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje;

Osnov podnošenja 18 - nastavak plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti;

Osnov podnošenja 19 - obavljanje delatnosti preko ovlašćenog poslovođe za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta;

Osnov podnošenja 20 - promena vlasnika radnje;

Osnov podnošenja 21 - nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe;

Osnov podnošenja 23 - prestanak plaćanja doprinosa u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti;

Osnov podnošenja 24 - promena šifre delatnosti;

Osnov podnošenja 24 - izmena obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja.

Obveznik podnosi poresku prijavu PPDG-1R u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave, u roku od 15 dana od dana nastanka promene, u kojoj će između ostalog, u polje 1.1a - Osnov za prijavu – uneti propisanu oznaku jedne od navedenih vrsta promene.

20. U kom roku se donosi rešenje o utvrđenoj poreskoj obavezi za novoosnovanog preduzetnika?

Za novoosnovane poreske obveznike koji se registruju preko APR i koji zahtev za paušalno oporezivanje podnose u momentu registracije, a APR taj zahtev prosleđuje Poreskoj upravi, biće vršeno automatsko poređenje šifre delatnosti za koju se obveznik registrovao sa šiframa delatnosti za koje se može priznati pravo na paušalno oporezivanje, a koje su navedene u Prilogu 1 Uredbe.

Saglasno izmenama Zakona o porezu na dohodak građana za novoosnovane obveznike, počev od 01. 01. 2020. godine, Poreska uprava nema više obavezu donošenja rešenja o priznavanju prava na paušalno oporezivanje, već će novoosnovanim obveznicima, ukoliko ispunjavaju uslov da su se registrovali za šifru delatnosti koja može biti paušalno oporezovana, automatski biti doneto i uručeno rešenje o utvrđenim poreskim obavezama za tekuću poslovnu godinu.

Počev od 15. januara 2020. godine, rešenje o utvrđenoj poreskoj obavezi za tekuću poslovnu godinu biće doneto i uručeno u poresko sanduče na portalu Poreske uprave u roku od 48 časova od dana osnivanja preduzetničke delatnosti.

21. Kada će biti dostavljeno rešenje o poreskoj obavezi za 2020. godinu i na koji način?

Poreska uprava će u periodu 10-15. januara 2020. godine za sve postojeće preduzetnike paušalce, doneti rešenja u elektronskom obliku i obveznicima će biti rešenja dostavljena u poresko sanduče na portalu Poreske uprave.

Poreska uprava donosi dva rešenja (rešenje za porez na dohodak građana i rešenje za doprinose za obavezno socijalno osiguranje). Takođe, obvezniku će biti dostavljen Izveštaj o načinu utvrđivanja poreske osnovice za tekuću poslovnu godinu, a koje će zajedno biti uručeno sa donetim rešenjima za tekuću poslovnu godinu.

Poreska obaveza utvrđena navedenim rešenjima se odnosi na porez na dohodak građana i za doprinose za obavezno socijalno osiguranje za 2020. godinu.

22. Kada je datum uručenja rešenja o poreskoj obavezi za poslovnu godinu?

Datum uručenja poreskog rešenja je datum postavljanja u poresko sanduče na portalu Poreske uprave.

23. Kako mogu da preuzmem rešenje o utvrđenoj poreskoj obavezi?

Obveznik mora posedovati kvalifikovani digitalni sertifikat za preuzimanje rešenja sa portala Poreske uprave ili ovlastiti drugo lice u cilju pristupanja portalu Poreske uprave i preduzimanja odgovarajućih radnji:

1.         Upotrebom elektronskog servisa Poreske uprave ako obveznik poseduje važeći kvalifikovani elektronski sertifikat;

2.         Podnošenjem prijave za davanje ovlašćenja na obrascu PEP – Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa nadležnoj filijali Poreske uprave, ako obveznik ne poseduje važeći kvalifikovani elektronski sertifikat.

24. Šta će biti potrebno preduzetnicima paušalcima da bi mogli da pristupe rešenjima o utvrđenom iznosu poreske osnovice?

Preduzetnici paušalci koji su i do sada koristili aplikaciju ePorezi nastavljaju da pristupaju toj aplikaciji na isti način, s tim što će sada po prvi put moći u njoj da nađu i rešenje o utvrđenoj poreskoj osnovici. Preduzetnici paušalci koji nisu ranije pristupali aplikaciji ePorezi mogu da se opredele da samostalno pristupaju aplikaciji ePorezi ili da nekoga za to ovlaste. Oni koji žele da samostalno pristupaju aplikaciji treba da instaliraju aplikaciju ePorezi na računar; za pristup servisu ePorezi potreban je i kvalifikovan sertifikat za elektronski potpis (ako je ovaj sertifikat izdat na ličnoj karti sa čipom, što je najčešće slučaj, potreban je i čitač lične karte). Uputstvo za korišćenje aplikacije ePorezi možete preuzeti sa sajta Poreske uprave.

25. Na koji način možemo proveriti verodostojnost izdatog rešenja?

Rešenja će biti potpisana kvalifikovanim digitalnim sertifikatom Poreske uprave. Rešenja se mogu proveriti na adresi koja će biti istaknuta na kraju poresko upravnog akta. Na istaknutoj adresi (upitom i pretragom po PIB i broju rešenja - GUID broj) biće omogućeno uspostavljanje provere donetog rešenja u elektronskom obliku za utvrđivanje paušalnog prihoda koja će Poreska uprava izdavati od 01. 01. 2020. godine preko portala Poreske uprave.

Naime, cilj je da se omogući provera donetog rešenja, preko portala Poreske uprave, unosom podataka (unos PIB i GUID broj rešenja), a da se prikažu podaci o obvezniku (ime i prezime, adresa, delatnost, sedište, naziv obveznika, Poreska uprava Filijala koja je donela rešenje, period za koji je utvrđena obaveza, visina paušalnog prihoda i iznos utvrđene obaveze po osnovu poreza i/ili doprinosa za obavezno socijalno osiguranje).

26. Na koji način mogu podneti rešenje kojim se dokazuje status lica sa invaliditetom i da li postoji umanjenje poreskih obaveza po ovom osnovu?

Posebnim koeficijentom vrednuju se preduzetnici čije stanje utiče na radnu sposobnost obveznika, za koja je utvrđeno da imaju smanjenu radnu sposobnost i imaju status osobe sa invaliditetom, kao i obveznici koji odsustvuju zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

U slučaju obveznika kome je utvrđena smanjena radna sposobnost, na osnovu rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a koji ima status osobe sa invaliditetom, propisuje se primena koeficijenta 0,85 na polaznu osnovicu (znači, umanjenje polazne osnovice od 15%).

U navedenom slučaju, preduzetnik (kome je utvrđena smanjena radna sposobnost na osnovu rešenja nadležnog organa), podnosi poresku prijavu PPDG-1R, sa osnovom 24 - Izmena obima poslovanja uz koju prilaže i navedeno rešenje Republičkog fonda za PIO i označava polje – lice sa invaliditetom (poreska prijava i prilog se podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave). Na osnovu podnete prijave i priloga rešenja RF PIO, obvezniku će biti stornirana obaveza po prvobitno donetom rešenju i Poreska uprava će doneti rešenje sa umanjenom poreskom obavezom od dana pravosnažnosti rešenja RF PIO o ispunjenosti uslova za ostvarivanje statusa lica sa invaliditetom.

27. Na koji način mogu podneti dokaz u cilju smanjenja poreske osnovice u slučaju odsustva sa rada zbog trudničkog bolovanja ili porodiljskog odsustva?

U slučaju obveznika koji odsustvuje zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, a na osnovu rešenja i/ili doznaka, propisuje se primena koeficijenta 0,85 na polaznu osnovicu (znači, umanjenje polazne osnovice od 15%).

U navedenom slučaju, preduzetnik koji odsustvuje zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, podnosi poresku prijavu PPDG-1R, sa osnovom 24 - Izmena obima poslovanja uz koju prilaže i odgovarajuću dokumentaciju (rešenje ili doznake nadležnog organa). Na osnovu podnete prijave i priloga dokumentacije nadležnog organa (poreska prijava i prilog se podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave), obvezniku će biti stornirana obaveza po prvobitno donetom rešenju i Poreska uprava će doneti rešenje sa umanjenom poreskom obavezom od dana ostvarivanja prava u navedenim slučajevima.

28. Na koji način mogu podneti dokazi o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti koja se smatra starim zanatima, umetničkim zanatima i poslovima domaće radinosti?

Preduzetnicima koji obavljaju delatnosti koje spadaju u stare zanate, umetničke zanate i poslove domaće radinosti (u skladu sa Pravilnikom koji reguliše poslove koji se smatraju starim zanatima, umetničkim zanatima i poslovima domaće radinosti i sertifikatom koji izdaje Ministarstvo privrede, u daljem tekstu: stari zanat) primenjuje se koeficijent u iznosu od 0,5 (znači, 50% umanjenje polazne osnovice). U slučaju registrovanja novoosnovanog preduzetnika koji želi da obavlja delatnost koja spada u stari zanat, nakon prijema podataka u toku dana od strane APR, biće doneto rešenje o utvrđenoj poreskoj obavezi automatskim putem, u elektronskom obliku, i dostavljeno u poresko sanduče na portalu Poreske uprave.

Imajući u vidu da u trenutku obračuna, donošenja i uručenja rešenja, obveznik ne poseduje sertifikat Ministarstva privrede o ispunjenosti uslova da se bavi delatnošću koja spada u stare zanate, obvezniku će biti doneto rešenje bez umanjenja, odnosno bez primene koeficijenta od 0,5.

Nakon dobijanja sertifikata od strane nadležnog ministarstva, poreski obveznik može podneti poresku prijavu PPDG-1R sa prilogom sertifikata Ministarstva privrede, sa osnovom prijave - 24 i označava polje - stari zanat (poreska prijava i prilog se podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave), nakon čega će biti stornirano prvobitno doneto rešenje i Poreska uprava će doneti novo rešenje sa umanjenim paušalnim prihodom od dana osnivanja preduzetničke delatnosti.

29. Da li Poreska uprava donosi rešenje o odbijanju, u slučaju da sam greškom uneo šifru u registracionoj prijavi u APR, koja ne može biti paušalno oporezovana?

U slučaju obveznika za koje se u procesu upoređivanja šifara delatnosti utvrdi da ne ispunjavaju uslov da su se registrovali za odgovarajuću šifru delatnosti iz Priloga 1 Uredbe (odnosno da mogu biti paušalno oporezovani), Poreska uprava će doneti rešenje o odbijanju prava na paušalno oporezivanje, u elektronskom obliku, a koje će biti dostavljeno obvezniku u poresko sanduče preko portala Poreske uprave.

30. Da li računovođe mogu biti paušalno oporezovani?

Od 01.01.2020. godine novoosnovanim preduzetnicima iz oblasti vođenja računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja je omogućeno da budu paušalno oporezovani. Međutim, postojeći preduzetnici koji vode poslovne knjige iz navedene delatnosti, mogu podneti zahtev za paušalno oporezivanje do 31.10.2020. godine (a u cilju priznavanja prava na paušalno oporezivanje za 2021. godinu).

31. Da li preduzetnici iz oblasti autograne mogu biti paušalno oporezovani?

Od 01.01.2020. godine novoosnovanim preduzetnicima iz oblasti autograne (automehaničari, autoelektričari, autolimari, vulkanizeri i dr.) je omogućeno da budu paušalno oporezovani. Međutim, postojeći preduzetnici koji vode poslovne knjige iz navedene delatnosti, mogu podneti zahtev za paušalno oporezivanje do 31.10.2020. godine (za priznavanje prava na paušalno oporezivanje za 2021. godinu).

32. Ako obavljam više delatnosti, kako da znam koja je pretežna delatnost?

Preduzetnik kao pretežnu obavlja onu delatnost koja je kao takva registrovana u APR, odnosno bilo koju delatnost od čijeg obavljanja je u poreskom periodu ostvario viši iznos prihoda u odnosu na onu koju je registrovao kao pretežnu delatnost.

Ako se tokom tekuće poslovne godine promeni pretežna delatnost, preduzetnik mora podneti poresku prijavu PPDG-1R (Osnov za podnošenje 24 - izmena obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja), najkasnije do 31. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je došlo do promene pretežne delatnosti.

Ako preduzetnik ne podnese poresku prijavu do 31. januara naredne godine iz navedenog razloga promene pretežne delatnosti, Poreska uprava će utvrditi poresku obavezu od prvog dana poreskog perioda za koji je utvrđena promena pretežne delatnosti.

33. Da li će se izvršiti automatski prenos preplate, bez posebnog podnošenja zahteva za preknjižavanje od strane preduzetnika?

Poreska uprava će 15.02.2020. godine izvršiti prenos preplate sa BOP za 2019. godinu na BOP za 2020. godinu automatskim putem, bez obaveze podnošenja zahteva za preknjižavanje od strane obveznika.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 31.12.2019.