Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

CENTRALNA EVIDENCIJA STVARNIH VLASNIKA U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE


U Agenciji za privredne registre je od 31. decembra 2018. godine uspostavljena Centralna evidencija stvarnih vlasnika, jedinstvena, centralna, javna, elektronska baza podataka o stvarnim vlasnicima registrovanih subjekata osnovanih do 31. decembra 2018. godine, u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS“, br. 41/18) i Pravilnikom o sadržini Centralne evidencije stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS”, br. 94/18 od 7. decembra 2018).

Ovlašćena lica u pravnim licima i drugim registrovanim subjektima treba da evidentiraju podatke o stvarnim vlasnicima najkasnije do 31. januara 2019. godine, pa Vas Agencija za privredne registre podseća na ovu zakonsku obavezi i skreće pažnju na sledeće:

Obavezu evidentiranja podataka o stvarnim vlasnicima imaju registrovani subjekti u koje spadaju sva privredna društva, kao i društva u likvidaciji.

Takođe, obavezu evidentiranja imaju zadruge, ogranci stranih privrednih društava, poslovna udruženja, udruženja i savezi udruženja, fondacije i zadužbine, ustanove, kao i strana predstavništva privrednih društava i udruženja, fondacija i zadužbina.

Zakon o Centralnoj evidenciji se ne primenjuje na preduzetnike, javna akcionarska društva, privredna društva u stečaju i prinudnoj likvidaciji, kao ni na privredna društva i ustanove u kojima je Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član, odnosno osnivač.

Takođe, u Centralnu evidenciju se ne upisuju političke stranke, sindikati, sportske organizacije i udruženja, crkve i verske zajednice.

U cilju olakšavanja sprovođenja ove zakonske obaveze, Ministarstvo privrede pripremilo je  Vodič za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju.

Kako biste što lakše izvršili elektronsko evidentiranje svojih podataka u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, Agencija Vas upoznaje sa sledećim:

Pre svega, Centralnoj evidenciji se pristupa isključivo elektronskim putem, kreiranjem naloga u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika, na internet stranici Agencije za privredne registre. Sistemu se može pristupiti i sa već postojećim nalogom, koji je ranije kreiran u sistemu APR-a.

O aplikaciji za unos podataka u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika možete saznati više informacija preko internet stranice Agencije gde je na stranici Centralne evidencije stvarnih vlasnika, u odeljku Uputstva, objavljen je Vodič u slikama, kao i Korisničko uputstvo za upotrebu aplikacije za evidentiranje stvarnih vlasnika. Agencija je pripremila ovaj vodič i uputstvo kako bi se korisnici na najjednostavniji način upoznali sa načinom rada u aplikaciji za evidentiranje stvarnih vlasnika.

Kako je početni korak za korisnike, koji prvi put pristupaju sistemu APR-a, kreiranje naloga u sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika, Agencija je pripremila video uputstvo o kreiranju naloga koje je objavljeno na zvaničnom You Tube kanalu Agencije.

Po završetku unosa podataka u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika, poslednji korak u elektronskom evidentiranju stvarnih vlasnika predstavlja potpisivanje zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom zastupnika, što je objašnjeno u Tehničkom uputstvu za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Naglašavamo, imenovano domaće ili strano lice koje je zastupnik registrovanog subjekta mora da poseduje validan elektronski sertifikat. Za domaće lice, to je sertifikat sa JMBG brojem, a za strano lice- serifikat sa evidencionim brojem za stranca.

Ukoliko je zastupnik registrovanog subjekta strano lice, koje nije u mogućnosti da dobije elektronski sertifikat sa evidencionim brojem, potrebno je imenovati drugog zastupnika (zakonski ili ostali zastupnik) i tu promenu registrovati u APR-u, pre pristupanja aplikaciji za evidentiranje stvarnih vlasnika.

Što se tiče Centralne evidencije stvarnih vlasnika, mogućnost podnošenja prijave za evidenciju stvarnih vlasnika ima zakonski zastupnik ili neko od ostalih zastupnika koji su registrovani u Registru privrednih subjekata, sa validnim elektronskim sertifikatom.

Pitanja vezana za postupak evidentiranja možete poslati na elektronsku adresu stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs.

Tehničkoj podršci APR-a, koja pruža pomoć oko aplikacije i sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika, možete se obratiti slanjem mejla na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs,  ili pozivom na broj: 011 20 20 293.

Izvor: