Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PREKRŠAJIMA: POčELA SA RADOM APLIKACIJA "PORTAL MINISTARSTVA PRAVDE" PREKO KOJE JE DOSTUPAN REGISTAR NEPLAćENIH NOVčANIH KAZNI. SANKCIJE KOJE SLEDE UKOLIKO SE NE IZMIRE PREKRšAJNE KAZNE SU NEMOGUćNOST VAđENJA VOZAčKE ILI SAOBRAćAJNE DOZVOLE, PRODUżENJE VOZAčKE DOZVOLE, ODJAVA VOZILA, VAđENJE REGISTARSKE NALEPNICE I REGISTRACIJA AUTOMOBILA


Od 1. januara 2016. godine u 45 prekršajnih sudova u Srbiji građani putem aplikacije "portal Ministarstva pravde" mogu da provere da li su u Registru neplaćenih novčanih kazni, a što je deo Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 - dalje: Zakon).

Registar novčanih kazni je centralizovana elektronska baza podataka u kojoj se čuvaju sve neplaćene novčane kazne, troškovi postupka i drugi novčani iznosi koji su izrečeni pravnosnažnom i izvršnom odlukom suda.

Svi prekršajni sudovi sada su umreženi, a sistem je povezan i sa ostalim organima sa Upravom za trezor, Upravom saobraćajne policije i Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja.

Unosom imena, prezimena i jedinstvenog matičnog broja u prazna polja aplikacije građani mogu da vide da li imaju neki neplaćeni prekršaj, kao i da dobiju instrukcije za uplatu kako bi izmirili obaveze.

U Registar se unose - ime i prezime i jedinstveni matični broj kažnjenog fizičkog lica, preduzetnika, odnosno odgovornog lica u pravnom licu. Kada je u pitanju strano fizičko lice, unosi se broj putne isprave. Za kažnjeno pravno lice naziv i sedište, PIB i matični broj, za preduzetnika naziv i sedište radnje. Unosi se i pravnosnažna, odnosno konačna odluka kojom je izrečena novčana obaveza, prekršajni sud koji je doneo odluku, dugovani iznos i osnov dugovanja, datum dospeća obaveze plaćanja, prekršajni sud koji je izvršio upis, datum upisa.

Unos podataka u Registar novčanih kazni vrši se po isteku roka za dobrovoljno plaćanje.

U Registru neće biti evidencije o neplaćenim računima, Infostanu, poreskim ili drugim dugovanjima.

Predsednik Prekršajnog apelacionog suda, sudija Zoran Pašalić, kaže da se građanima koji imaju neizmirene kazne neće izdavati saobraćajne i vozačke dozvole, ali da im ne mogu biti uskraćena Ustavom Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) zagarantovana prava, kao što su pravo na izdavanje lične karte i pasoša.

Pašalić ističe da su 74 odsto svih novčanih kazni koje su izdate po prekršajnom nalogu građani platili u roku od osam do devet dana, čime su stekli mogućnost da tu kaznu plate u prepolovljenom iznosu.

Naglašava da će građani koji plate kazne moći da ostvare sva svoja prava, na primer da registruju automobil, čim uplata stigne u Prekršajni sud, a što se tiče samih sudova, oni će biti u obavezi da, ukoliko su novčane naknade izmirene ili ukoliko su zamenjene nekom drugom kaznom, odmah skinu građane sa evidencije.

Izvor: Vebsajt RTS, Dragan Milutinović, 12.01.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija