Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA: U čLANU NACRTA ZAKONA KOJI UREđUJE SADRżINU OGLASA O JAVNOM KONKURSU I ROK ZA PODNOšENJE PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS, PREDLOżENO JE DA, PRILIKOM PREDAJE, JEDINSTVENA PRIJAVA NA KONKURS DOBIJA šIFRU POD KOJOM KANDIDAT UčESTVUJE U DALJEM IZBORNOM POSTUPKU DO USMENOG RAZGOVORA, A KOJA OMOGUćAVA OBJEKTIVNOST I NEPRISTRASNOST U IZBORNOM POSTUPKU I ZAšTITU LIčNIH PODATAKA KANDIDATA


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je novu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (u daljem tekstu: Nacrt zakona). U ovoj vesti predstavljene su novine u odnosu na verziju Nacrta ovog zakona o kojoj smo objavili vest u novembru 2015. godine.

U članu nove verzije Nacrta zakona koji uređuje sadržinu oglasa o javnom konkursu i rok za podnošenje prijava za javni konkurs, predloženo je da, prilikom predaje, jedinstvena prijava na konkurs dobija šifru pod kojom kandidat učestvuje u daljem izbornom postupku do usmenog razgovora, a koja omogućava objektivnost i nepristrasnost u izbornom postupku i zaštitu ličnih podataka kandidata.

Kada je u pitanju izborni postupak, predviđeno je da se on sprovodi iz više delova koji se sastoje od opšteg testa znanja, provere veština i sposobnosti, provere stručnih znanja, neposrednog usmenog razgovora sa kandidatima i psihološke procene. Konkursna komisija, na osnovu ukupnih rezultata kandidata, sačinjava listu za izbor od najviše tri najbolja kandidata koji su ispunili propisana merila za izbor, te dostavlja istu rukovodiocu organa radi izbora.

Nacrtom zakona predviđeno je da će Vlada Republike Srbije uredbom bliže urediti sprovođenje internog i javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u svim državnim organima, izgled, sadržinu i način podnošenja obrasca jedinstvene prijave, način praćenja kandidata pod šifrom njegove prijave u cilju obezbeđivanja objektivnosti i nepristrasnosti u izbornom postupku, kakve se stručne osposobljenosti, znanja, sposobnosti i veštine vrednuju u izbornom postupku i način njihove provere, merila za izbor na radna mesta, kao i provere stručnih osposobljenosti, sposobnosti, znanja i veština premeštaja i preuzimanja državnog službenika iz drugog državnog organa, kada se može sprovesti prethodna provera stručne osposobljenosti, znanja i veština u skladu sa uredbom Vlade Republike Srbije.

Na internom konkursu kad položaj popunjava Vlada Republike Srbije, mogu da učestvuju samo državni službenici na izvršilačkim radnim mestima iz organa državne uprave i službi Vlade Republike Srbije, odnosno drugih državnih organa u kojima položaj popunjava Vlada Republike Srbije, a koji su u prethodne dve godine ocenjeni ocenom "naročito se ističe", "ističe se" ili "dobar", koji su već na položaju, kojima je proteklo vreme na koje su postavljeni, koji su podneli ostavku na položaj ili kojima je položaj ukinut i vršioci dužnosti koji su postavljeni iz reda državnih službenika.

Kada je u pitanju provera rada državnog službenika na položaju, rad državnog službenika koji se prvi put postavlja na položaj ili na novi položaj, podleže proveri u prvih šest meseci od dana postavljanja na položaj. Rukovodilac organa po proteku perioda od šest meseci od dana stupanja državnog službenika na položaj, čiji je rad vrednovan kao "nezadovoljavajući", predlaže pokretanje postupka za njegovo razrešenje u roku od osam dana od dana konačnosti rešenja o vrednovanju.

Takođe, državni službenik se razrešava sa položaja ako mu radni odnos prestane zbog:

 • osude na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
 • konačnog rešenja kojim mu je izrečena disciplinska kazna prestanka radnog odnosa,
 • konačnog rešenja kojim mu je na ocenjivanju određena ocena "nezadovoljavajući",
 • konačnog rešenja kojim je vrednovan na proveri rada ocenom "nezadovoljavajući",
 • ako ne položi državni stručni ispit,
 • kao i iz drugih razloga predviđenih opštim propisima o radu kojima se uređuje prestanak radnog odnosa nezavisno od volje zaposlenog i volje poslodavca.

Konačno, državni službenik kome je prestao rad na položaju jer je podneo pismenu ostavku sa zahtevom za mirovanje prava i obaveza iz radnog odnosa u skladu zakonom, ima pravo da se u roku od 15 dana od dana prestanka razloga za mirovanje vrati u isti državni organ u kome je bio postavljen.

Prema novoj verziji Nacrta zakona, državni službenici na izvršilačkim radnim mestima ocenjuju se ocenama:

 • "ne zadovoljava",
 • "delimično zadovoljava",
 • "dobar",
 • "ističe se" i
 • "naročito se ističe".

Rad državnih službenika na položaju ocenjuje se kao: "nezadovoljavajući" i "zadovoljavajući". Ocenom "naročito se ističe" može da se vrednuje najviše do pet procenata, a ocenom "ističe se", može da se vrednuje najviše do 10 procenata od ukupnog broja državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima u državnom organu. Izuzetno od navedenog, u državnim organima u kojima ima manje od 20 državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima, ocenom "ističe se" ili ocenom "naročito se ističe", može se vrednovati samo jedan državni službenik. Državni službenici na položaju u državnom organu su dužni da međusobno sarađuju radi usklađene primene merila u vezi sa vrednovanjem rada državnih službenika i davanja obrazloženog predloga ocena rukovodiocu organa.

Državnom službeniku kome je određena ocena "ne zadovoljava" i "delimično zadovoljava" i državni službenik koji je prevremeno ocenjen zbog neostvarivanja očekivanih rezultata u radu, neposredni rukovodilac u saradnji sa državnim službenikom koji obavlja poslove upravljanja kadrovima, određuje plan unapređenja rada. Državni službenik kome je određen plan unapređenja rada vanredno se ocenjuje protekom roka od tri meseca od dana konačnosti rešenja o prevremenoj oceni.

U konkursnom postupku za izbor kandidata za rad na poslovima na kojima se zahteva posebna stručna podrška - mogu da učestvuju državni službenici, kao i lica koja nisu zaposlena u državnim organima. Nova verzija Nacrta zakona, takođe, predviđa i da državnom službeniku koji je radno angažovan po osnovu programa za razvoj kadrova, miruju prava i obaveze iz radnog odnosa u organu u kome je zasnovao radni odnos.

Konačno, nova verzija Nacrta zakona predviđa da u slučaju da rukovodilac odluči da se u disciplinskom postupku zbog lakše povrede dužnosti iz radnog odnosa - ne održi usmena rasprava, rukovodilac nije dužan da obrazloži svoju odluku.

Izvor: Redakcija, Dragana Aleksić, 13.01.2016.