Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O UZAJAMNOM REGULISANJU MEĐUNARODNOG DRUMSKOG PREVOZA PUTNIKA I STVARI U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Kompletan tekst Predloga zakona (ONLINE)

U oblasti drumskog saobraćaja sa Republikom Italijom zaključen je Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Italije o regulisanju drumskog prevoza putnika i robe, potpisan u Beogradu, 27. jula 1960. godine. Konsolidacija ugovornog stanja sa Republikom Italijom nije završena.

Nacrt sporazuma o drumskom prevozu duže vreme se usaglašavao i dva puta je parafiran.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari potpisan je u Ankoni, 15. oktobra 2013. godine. Sporazum je potpisao, u ime Vlade Republike Srbije, Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova, na osnovu ovlašćenja Vlade (Zaključak 05 Broj: 018-8586/2013-2 od 14. oktobra 2013. godine). Sporazum je u ime Vlade Republike Italije potpisala Ema Bonino, ministar spoljnih poslova.

Zaključivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari stvoren je pravni okvir za unapređenje bilateralnih trgovinskih i ekonomskih odnosa uređivanjem bilateralnih i tranzitnih prevoza putnika i stvari, kao i prevoza stvari iz i za treće zemlje u skladu su sa evropskom regulativom iz oblasti drumskog saobraćaja i regulativom Međunarodnog transportnog foruma.

Sporazumom se uređuju:

- prevoz putnika (linijski između država strana ugovornica i u tranzitu, vanlinijski-povremeni i ostale vrste prevoza putnika),

- prevoz stvari koji se obavlja na osnovu dozvole i prevoz stvari koji se obavlja bez dozvola,

- pitanja opšteg karaktera (obaveza prevoznika da se pridržava propisa o drumskom saobraćaju, deviznih propisa, propisa u vezi sa naknadama i carinskih propisa; carinske odredbe o privremenom uvozu i oslobađanju od carinskih dažbina; obračun i plaćanja po osnovu usluga prevoza i prenos sredstava; mere u slučaju povrede odredaba sporazuma; nadležni organi za izvršavanje sporazuma; obrazovanje i zadaci mešovite komisije; primena nacionalnog zakonodavstva na pitanja koja nisu uređena ovim sporazumom i obaveza pridržavanja nacionalnog zakonodavstva, posebno u pogledu kretanja i boravka stranaca) i

- u okviru završnih odredbi uređeni su stupanje na snagu Sporazuma i važenje i otkazivanje Sporazuma.

U vezi sa odredbom o obrazovanju i radu mešovite komisije za međunarodni drumski saobraćaj napominjemo da je uobičajena praksa da se sa nadležnim organom druge države unapred dogovore pitanja koja će biti predmet razmatranja na sastanku mešovite komisije i shodno tome Vlada odredi sastav delegacije Republike Srbije.

Na dosadašnjim sastancima sa nadležnim organima Republike Italije o pitanjima iz oblasti drumskog saobraćaja, pored predstavnika ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, predstavnika Privredne komore Srbije i prevoznika, učestvovali su povremeno i predstavnici ministarstva nadležnog za poslove finansija, odnosno carine, kao i predstavnici naše Ambasade u Republici Italiji (predstavnici ministarstva nadležnog za spoljne poslove ili predstavnici ministarstva nadležnog za spoljnu trgovinu, odnosno ekonomske odnose sa inostranstvom) na sastancima koji su se održavali u Republici Italiji.

S obzirom da je predmet uređivanja Sporazuma potpisanog u Ankoni, 15. oktobra 2013. godine obavljanje međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari, sastav delegacije Republike Srbije u okviru mešovite komisije za sprovođenje Sporazuma određivaće Vlada, imajući u vidu pitanja koja će biti predmet razmatranja na sastanku. U vezi sa tim napominjemo da može biti potrebno da, pored predstavnika ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, predstavnika Privredne komore Srbije i prevoznika, u sastavu delegacije učestvuju i predstavnici ministarstva nadležnog za poslove finansija, odnosno carine ako se će se razmatrati pitanje iz delokruga ovog ministarstva, kao i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministarstva zdravlja ako će se razmatrati i pitanja iz delokruga rada kontrolnih organa i inspekcijskih službi. Ako se sastanci održavaju na teritoriji Republike Italije u sastavu delegacije nalazili bi se i predstavnici Ambasade Republike Srbije u Republici Italiji (predstavnici ministarstva nadležnog za spoljne poslove, odnosno predstavnici ministarstva nadležnog za spoljnu trgovinu, odnosno ekonomske odnose sa inostranstvom).

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 13.1.2014.