Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Odredbe Odluke o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u gradskim upravama i izabranih, odnosno postavljenih lica, koje se odnose na isplatu toplog obroka i regresa zaposlenima u gradskoj upravi Novog Pazara, neustavne i nezakonite


Ustavni sud je odlučio da su odredbe novopazarske Odluke o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u gradskim upravama i izabranih odnosno postavljenih lica ("Sl. list opštine Novi Pazar", br. 14/2008 i "Sl. glasnik RS", br. 76/2017 - odluka US - Odluka), a na osnovu kojih su im isplaćivani topli obrok i regres nezakonite.

Ovom Odlukom, koju je Skupština Novog Pazara usvojila 29. avgusta 2008. godine i još uvek je na snazi, predviđeno je da radnici i funkcioneri lokalne samouprave primaju dodatke na osnovnu platu koji, između ostalog, predviđaju i topli obrok, kao i regresiranje godišnjeg odmora.

Ocenu ustavnosti i zakonitosti ovog dokumenta pokrenulo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje je smatralo da je Odluka lokalne samouprave Novog Pazara u suprotnosti sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 116/2008 - dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 - dr. zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014 i 21/2016 - dr. zakon) i Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006).

Naime, članom 4. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama predviđeno je da koeficijent za obračun osnovne plate već sadrži i dodatke za topli obrok i regres za korišćenje godišnjeg odmora, a članom 195. stav 2. Ustava da svi akti lokalnih samouprava moraju biti u skladu sa zakonom.

Ocenjujući zakonitost ove odluke, Ustavni sud je u obrazloženju naveo da Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon i 101/2016 - dr. zakon), na koji se Skupština Novog Pazara pozvala, nije mogao biti materijalno pravni osnov za usvajanje te odluke, jer se pitanja kojima se utvrđuju plate i dodaci radnika u lokalnim samoupravama uređuju Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama.

U obrazloženju se navodi da je tim zakonom predviđeno da se osnovne plate radnika i funkcionera lokalne samouprave utvrđuju na osnovu koeficijenata i da oni već sadrže dodatke za topli obrok i regres.

Ustavni sud je zaključio i da lokalna samouprava ima ovlašćenja da odredi koeficijente za obračun osnovne plate zaposlenim, izabranim i postavljenim licima, ali da to ovlašćenje ima dva zakonska ograničenja.

Prvo je da taj koeficijent ne sme biti veći od, Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama propisane visine, a drugo da se ne može predvideti uvećanje plate po osnovu bilo kog dodatka za koji je tim zakonom propisano da je već sadržan u koeficijentu.

Zbog toga je Ustavni sud odlučio da odredbe tog dokumenta, koje se odnose na isplatu toplog obroka i regresa, nisu u saglasnosti sa zakonom, a potom i Ustavom.

Gradskom pravobranilaštvu Novog Pazara prošle nedelje upućeno je pitanje da li su zbog odluke Ustavnog suda zaposleni u lokalnoj samoupravi dužni da vrate novac primljen na osnovu toplih obroka i regresa. Odgovor na to pitanje još nije stigao.

ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 116/2008 - dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 - dr. zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014 i 21/2016 - dr. zakon)

Član 4

Koeficijent izražava složenost poslova, odgovornost, uslove rada i stručnu spremu.

Koeficijent sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

USTAV REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

Hijerarhija domaćih opštih pravnih akata

Član 195

Svi podzakonski opšti akti Republike Srbije, opšti akti organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, političkih stranaka, sindikata i udruženja građana i kolektivni ugovori moraju biti saglasni zakonu. 

Statuti, odluke i svi drugi opšti akti autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave moraju biti saglasni sa zakonom.

Svi opšti akti autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave moraju biti saglasni njihovim statutima.

Izvor: Vebsajt B92, 11.12.2017.
Naslov: Redakcija