Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU: PREDVIđENO JE POVEćANJE ZARADA PROSVETNIM RADNICIMA OD čETIRI ODSTO, UNIVERZITETSKIM PROFESORIMA I ZAPOSLENIMA U VOJSCI I POLICIJI ZA DVA ODSTO, ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU I USTANOVAMA SOCIJALNE ZAšTITE ZA TRI ODSTO


Vlada Republike Srbije će 23. novembra 2015. godine usvojiti Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, kako bi poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbijemogli o njemu da se izjašnjavaju najkasnije 11. decembra 2015. godine, izjavio je ministar finansija Dušan Vujović.

Ministar je pojasnio da će budžetski okvir za 2016. godinu biti projektovan u skladu sa dogovorom koji je postignut sa MMF-om, nakon treće revizije aranžmana iz predostrožnosti.

Ministar je naveo i da će sastavni deo Predloga zakona biti i povećanje zarada prosvetnim radnicima od četiri odsto, univerzitetskim profesorima za dva odsto, zaposlenima u zdravstvu i ustanovama socijalne zaštite plate će biti veće za tri odsto, dok će plate zaposlenima u vojsci i policiji od januara 2016. godine biće uvećane dva odsto.

Inače, Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon) predviđa da Vlada Republike Srbije do 1. novembra tekuće godine usvoji Predlog zakona o budžetu za narednu godinu i dostavi ga na razmatranje parlamentu koji treba da ga usvoji do 15. decembra.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon)

Budžetski kalendar

Iz Člana 31

(16) 1. novembar - Vlada usvaja predlog zakona o budžetu Republike Srbije i dostavlja ga Narodnoj skupštini, zajedno sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje i finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje;

(17) 15. decembar - Narodna skupština donosi zakon o budžetu Republike Srbije i odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje;

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija