Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA - TEKST PROPISA


NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Član 1.

U Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014 – u daljem tekstu: Zakon) u članu 3. stav 1. tačka 1) menja se i glasi: "Imovina označava dobra svake vrste, ili aktivu, materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu, konkretnu ili apstraktnu imovinu, hartije od vrednosti i druge isprave u bilo kom obliku kojima se utvrđuje pravo svojine i druga prava."

U tački 6) iza reči "stranci", dodaje se: ",stvarnom vlasniku stranke ili trećem licu".

Tačka 8) briše se.

Tačka 11) menja se i glasi: "Stvarni vlasnik stranke je fizičko lice koje je faktički vlasnik imovine".

U tački 12) alineja 1, reči: "ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica" zamenjuju se rečima: "odnosno, fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka.".

U tački 13) alineja 1. iza reči "određeni" dodaje se: ",odnosno, fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslove i donošenje odluka."

Tačka 22) menja se i glasi: "Of-šor (Off shore) pravno lice je pravno lice registrovano u državi koja je od strane priznatih međunarodnih organizacija označena kao of-šor država."

Tačka 24) menja se i glasi:

"24) Strani funkcioner jeste fizičko lice koje obavlja ili je u poslednjoj godini obavljalo visoku javnu funkciju u stranoj državi ili u međunarodnoj organizaciji, kao što je:

-  šefa države i/ili vlade, člana vlade i njegovog zamenika;

-  izabranog predstavnika zakonodavnog tela;

  - sudije vrhovnog i ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim u izuzetnim slučajevima, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lek;

- člana računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i saveta centralne banke;

-  ambasadora, otpravnika poslova i visokog oficira oružanih snaga;

- člana upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države;

-  političar na visokom položaju;"

U tački 26) reč: "uži" menja se rečju: "bliži".

Tačka 28) menja se i glasi:

"28) Najviše rukovodstvo jeste lice ili grupa lica koja vodi i organizuje poslovanje obveznika i odgovorna je za obezbeđivanje zakonitosti rada."

Tačka 29) menja se i glasi: "Elektronski transfer je bilo koja transakcija prenosa novčanih sredstava koju elektronskim putem vrši pružalac platnih usluga, u ime platioca elektronskog transfera, a u cilju da sredstva budu dostupna primaocu tog elektronskog transfera kod pružaoca platnih usluga, bez obzira na to da li su nalogodavac ili korisnik jedno lice."

Tačka 30) menja se i glasi: "Pružalac platnih usluga je banka, institucija elektronskog novca, platna institucija, Narodna banka Srbije, Uprava za trezor ili drugi organi javne vlasti u Republici Srbiji, u skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim zakonom, kao i javni poštanski operator sa sedištem u Republici Srbiji, osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuju poštanske usluge."

Tačka 31) menja se i glasi:  "Platilac elektronskog transfera je lice koje ima račun i daje nalog ili saglasnost pružaocu platnih usluga za prenos sredstava sa tog računa, ili (ako račun ne postoji) lice koje daje nalog kojim je iniciran prenos novčanih sredstava putem elektronskog transfera."

Tačka 32) menja se i glasi:  "Primalac elektronskog transfera je lice kome su sredstva putem elektronskog transfera upućena."

Tačka 33) menja se i glasi:  "Posrednik u lancu plaćanja je pružalac platnih usluga koji nije angažovan od strane platioca, niti od strane primaoca elektronskog transfera, a učestvuje u vršenju elektronskog transfera."

Tačka 34) menja se i glasi: "Jedinstvena identifikaciona oznaka označava kombinaciju slova, brojeva i/ili simbola koju pružalac platnih usluga utvrđuje korisniku platnih usluga i koja se u platnoj transakciji upotrebljava za nedvosmislenu identifikaciju tog korisnika i/ili njegovog platnog računa."

Doduju se nove tačke 35, 36) i 37) koje glase:

 "35) Domaći funkcioner jeste fizičko lice koje obavlja ili je u poslednjoj godini obavljalo visoku javnu funkciju u Republici Srbiji, kao što je:

-  šefa države i/ili vlade, člana vlade i njegovog zamenika;

-  izabranog predstavnika zakonodavnih tela;

-  sudije Ustavnog, Visokog kasacionog, Vrhovnog i apelacionih sudova;

-  člana vrhovne revizorske institucije i saveta centralne banke i imenovana lica;

-  ambasadora, otpravnika poslova i visokog oficira oružanih snaga;

- člana organa upravljanja i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu države;

- političar na visokom položaju;

- i druge označene na osnovu podzakonskog akta iz člana člana 30. ovog zakona.

36) Član uže porodice domaćeg funkcionera jeste bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca i njihovi bračni ili vanbračni partneri (u daljem tekstu: domaći funkcioner).

37) Bliži saradnik domaćeg funkcionera jeste fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa domaćim funkcionerom (u daljem tekstu: domaći funkcioner)."

Član2.

U članu 4. stav 1. tačka 9) menja se i glasi: "priređivači posebnih igara na sreću u igračnicama i igara na sreću na automatima u igračnici;"

U članu 4. stav 1. tačka 10) menja se i glasi: "prirađivači posebnih igara na sreću na automatima, prirađivači posebnih igara na sreću – klađenje, priređivači igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije;"

U članu 4. stav 1. tačka 2, menja se i glasi: "ovlašćeni menjači, privredni subjekti koji menjačke poslove obavljaju na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njihova delatnost;".

U članu 4. stav 1. tačka 7) i stav 2. tač. 4 i 6) brišu se.

U članu 4. stav 2. tačka 5) menja se i glasi: "faktoring i forfeting, kao i prenos, odnosno plaćanja ili naplaćivanja potraživanja i dugovanja koja su nastala po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata, a koji se ne smatraju komercijalnim kreditima i zajmovima, kao i potraživanja i dugovanja rezidenata koja su nastala po osnovu kreditnog posla sa inostranstvom;

U članu 4. stav 2. tačka 7) menja se i glasi: "(7) zalagaonice".

Član 3.

Naziv člana i član 5. menja se i glasi:

"Advokat i javni beležnik

Član 5.

(1) Radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma propisane ovim zakonom sprovode se i kod advokata i javnog beležnika."

Član 4.

Član 7. menja se i glasi:

"(1) Obveznik je dužan da izradi i redovno ažurira analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: analiza rizika) u skladu sa smernicama koje denosi organ nadležan za vršenje nadzora nad primenom ovog zakona.

(2) Analiza rizika iz stava 1. ovog člana sadrži:

- analizu rizika u odnosu na celokupno poslovanje obveznika;

- analizu rizika za svaku stranku, odnosno poslovni odnos, odnosno uslugu koje obveznik pruža u okviru svoje delatnosti, odnosno transakciju.

(3) Obveznik je dužan da analizu rizika iz stava 1. ovog člana dostavi Upravi i organima nadležnim za vršenje nadzora nad primenom zakona, na njihov zahtev, u roku od tri dana od dana ispostavljanja tog zahteva.

(4) Na osnovu analize rizika iz stava 2. alineja 2. obveznik svrstava stranku najmanje u jednu od sledećih kategorija rizika:

- niskog rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenjuje najmanje pojednostavljene radnje i mere;

- srednjeg rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenjuje najmanje opšte radnje i mere;

- visokog rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenjuje pojačane radnje i mere.

(5) Ministar, na predlog Uprave, propisuje kriterijume na osnovu kojih obveznik svrstava stranku, poslovni odnos, uslugu koju pruža u okviru svoje delatnosti ili transakciju u nisko rizičnu grupu za pranje novca ili finansiranje terorizma, u skladu sa tehničkim kriterijumima propisanim u priznatim međunarodnim standardima."

Član 5.

U članu 8. stav 1. iza tačke 4) dodaje se tačka 4a) koja glasi: "pribavi informacije o poreklu imovine, u skladu sa procenom rizika;"

Član 6.

U članu 9. iza stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi: "(4) Izuzetno od odredba st. 1. i 2. ovog člana, obveznik iz člana 4. stav 1. tač. 9) i 10) ovog zakona, dužan je da radnje i mere iz člana 8. ovog zakona izvrši prilikom podizanja dobitaka, polaganja uloga ili u oba slučaja, kada se vrše transakcije u iznosu od 2.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, bez obzira na to da li se radi o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija."

Član 7.

Član 10. stav 2. briše se.

Član 8.

Čl. 12a – 12v menja se i glasi:

"Obaveze platiočevog pružaoca platnih usluga

Član 12a

(1) Pružalac platnih usluga platioca elektronskog transfera dužan je da prikupi podatke o platiocu i primaocu elektronskog tranfera i da ih uključi u obrazac ili poruku koji prate elektronski transfer tokom celog puta kroz lanac plaćanja.

(2) Podaci o platiocu elektronskog transfera se prikupljaju ako je transfer u iznosu od 1.000 evra ili više, kao i bez obzira na iznos ako postoji osnov sumnje u pranje novca ili finansiranje terorizma.

(3) Podaci o platiocu elektronskog tranfera su:

- ime i prezime, odnosno naziv i sedište platioca elektronskog transfera;

- broj računa, odnosno druga jedinstvena identifikaciona oznaka, ako se elektronski transfer vrši bez otvaranja računa;

            - adresa, odnosno sedište platioca elektronskog transfera.

(4) Ukoliko je nemoguće pribaviti podatke o adresi, odnosno sedištu platioca elektronskog transfera, prikuplja se jedan od sledećih podataka:

- nacionalni identifikacioni broj, odnosno druga identifikaciona oznaka koju daje pružalac platnih usluga;

- datum i mesto rođenja.

(5) Podaci o primaocu elektronskog transfera su:

 - ime i prezime, odnosno naziv i sedište primaoca elektronskog transfera;

- broj računa primaoca, odnosno druga jedinstvena identifikaciona oznaka, ako se elektronski transfer vrši bez otvaranja računa.

(6) Pružalac platnih usluga dužan je da proveri tačnost prikupljenih podataka, na način propisan u čl. 13. do 18. ovog Zakona, pre vršenja elektronskog transfera, osim u slučaju kada se:

- transfer obavlja sa računa otvorenog kod pružaoca platne usluge;

- transfer manji od 1.000 evra obavlja sa računa otvorenog kod drugog pružaoca platne usluge.

(7) U skladu sa procenom rizika, pružalac platne usluge može proveravati tačnost prikupljenih podataka bez obzira na iznos elektronskog transfera.

 Obaveze primaočevog pružaoca platnih usluga

Član 12 b

(1) Pružalac platnih usluga primaoca elektronskog transfera dužan je da proveri da li su podaci o platiocu i primaocu elektronskog transfera uključeni u obrazac ili poruku koje prate elektronski transfer.

(2) Pružalac platnih usluga je dužan da sačini procedure za proveru potpunosti podataka iz čl. 12 a do 12 g ovog zakona.

(3) Ukoliko je elektronski transfer u iznosu od 1.000 evra ili više, pružalac platnih usluga primaoca je dužan da proveri identitet primaoca elektronskog transfera, osim ako identitet nije već proveren u skladu sa čl. 13-18. Zakona, ili ako postoji osnov sumnje u pranje novca ili finansiranje terorizma.

(4) U skladu sa procenom rizika, pružalac platne usluge može proveravati identitet primaoca bez obzira na iznos elektronskog transfera.

Informacije koje nedostaju

Član 12v

(1) Pružalac platnih usluga primaoca dužan je da, koristeći pristup zasnovan na proceni rizika, sačini procedure o postupanju u slučaju da elektronski transfer ne sadrži potpune informacije iz člana 12a st. 3 -5.

(2) Ukoliko dolazeći elektronski transfer ne sadrži podatke propisane članom 12a st.3 i 4, ili su ti podaci nepotpuni, pružalac platnih usluga primaoca može da:

- odbije transfer ili

- privremeno obustavi izvršenje elektronskog transfera i zatraži od pružaoca platnih usluga platioca podatke koji nedostaju.

(3) Način postupanja i rokovi za dostavljanje podataka koji nedostaju uređuju se procedurama pružaoca platne usluge, a u skladu sa procenom rizika.

(4) Ukoliko pružalac platne usluge platioca učestalo ne dostavlja tačne i potpune podatke iz člana 12a stav 3-5. ovog zakona, pružalac platne usluge primaoca će razmotriti prekid poslovne saradnje sa tim licem, ali je dužan da ga o prekidu saradnje prethodno obavesti. Pružalac platnih usluga o prekidu poslovne saradnje obaveštava Upravu.

(5) Pružalac platnih usluga primaoca dužan je da razmotri da li nedostatak tačnih i potpunih podataka iz člana 12a stav 3-5. predstavlja osnov sumnje u pranje novca ili finansiranje terorizma. Ukoliko pružalac platnih usluga utvrdi da ne postoji osnov sumnje u pranje novca ili finansiranje terorizma, sačinjava belešku, koju čuva u skladu sa zakonom."

Član 9.

Posle člana 12v. dodaju se nazivi članova i članovi 12g. i 12d, koji glase:

"Obaveze posrednika u lancu plaćanja

Član 12g

(1) Pružalac platnih usluga – posrednik u lancu plaćanja dužan je da obezbedi da svi podaci o primaocu i platiocu elektronskog transfera budu sačuvani u obrascu ili poruci koja prati transfer.

(2) Pružalac platnih usluga – posrednik u lancu plaćanja dužan je da, koristeći pristup zasnovan na proceni rizika, sačini procedure o postupanju u slučaju da elektronski transfer ne sadrži podatke iz člana 12a st. 3-5. ovog zakona.

(3) Pružalac platnih usluga – posrednik u lancu plaćanja dužan je da, ukoliko utvrdi da elektronski transfer ne sadrži podatke iz člana 12a st. 3 - 5, a u skladu sa procedurama iz stava 2. ovog člana:

-odbije elektronski transfer

- privremeno obustavi izvršenje elektronskog transfera i zatraži od pružalaca platnih usluga platioca podatke koji nedostaju, u roku određenom procedurama iz stava 2. ovog člana.

(4) Ukoliko pružalac platne usluge platioca učestalo ne dostavlja tačne i potpune podatke iz člana 12a stav 3-5. ovog zakona, pružalac platne usluge primaoca će razmotriti prekid poslovne saradnje sa tim licem, ali je dužan da ga o prekidu saradnje prethodno obavesti.

(5) Pružalac platnih usluga – posrednik u lancu plaćanja dužan je da razmotri da li nedostatak tačnih i potpunih podataka iz člana 12a st. 3-5. predstavlja osnov sumnje u pranje novca ili finansiranje terorizma. Ukoliko pružalac platnih usluga utvrdi da ne postoji osnov sumnje u pranje novca ili finansiranje terorizma, sačinjava belešku, koju čuva u skladu sa zakonom.

Izuzeci od obaveze prikupljanja podataka o platiocu i primaocu elektronskog transfera

Član 12d

(1) Pružalac platnih usluga nije dužan da prikupi podatke iz člana 12a st. 3-5. ovog zakona u sledećim slučajevima:

1) kada se elektronski transfer vrši za plaćanje poreza, novčanih kazni i drugih javnih davanja;

2) kada su platilac i primalac elektronkog transfera pružaoci platnih usluga koji deluju u svoje ime i za svoj račun;

3) kada platilac elektronskog transfera podiže novac sa svog računa."

Član 10.

U članu 15. stav 3. menja se i glasi: "Dokumentacija iz stava 2. ovog člana ne sme biti starija od šest meseci od dana izdavanja."

Stav 5. menja se i glasi: "(5) Ako nije moguće pribaviti sve podatke iz zvaničnog, javnog registra, obveznik je dužan da podatke koji nedostaju pribavi iz originalnog dokumenta ili overene kopije dokumenta ili druge poslovne dokumentacije koju dostavlja stranka. Ako pojedine podatke koji nedostaju, iz objektivnih razloga nije moguće utvrditi na propisani način, obveznik je dužan da te podatke utvrdi na osnovu pismene izjave stranke."

Stav 6. menja se i glasi: "(6) Ako obveznik posumnja u istinitost pribavljenih podataka ili verodostojnost predstavljene dokumentacije dužan je da o tome pribavi pismenu izjavu stranke. U suprotnom, obveznik je dužan da postupi u skladu sa članom 8. stav 2. ovog zakona.".

Član11.

Član 16. briše se.

Član 12.

Naziv člana i član 17. menja se i glasi:

"Utvrđivanje i provera identiteta zastupnika, prokuriste i punomoćnika pravnog lica

Član 17.

(1) Na utvrđivanje i proveru identiteta zastupnika, prokuriste i punomoćnika pravnog lica shodno se primenjuju odredbe člana 13. ovog zakona koje se odnose na utvrđivanje i proveru identiteta stranke – fizičkog lica."

Član 13.

U članu 20. stav 2. reči: "tri meseca" zamenjuju se rečima: "šest meseci od dana izdavanja".

U stavu 3. reči: "iz pismene izjave zastupnika, prokuriste ili punomoćnika" zamenjuju se rečima: "iz pismene izjave zastupnika, prokuriste, punomoćnika i stvarnog vlasnika".

Posle stava 3. dodaje se stav 3a. koji glasi:

"(3a) Ako i nakon toga što je, u cilju utvrđivanja identiteta stvarnog vlasnika, preduzeo sve radnje propisane ovim članom, obveznik utvrdi da stvarni vlasnik ne postoji, ili ga je nemoguće utvrditi, dužan je da identifikuje fizičko lice koje ima rukovodeću funkciju u stranci. Radnje preduzete u cilju utvrđivanja stvarnog vlasnika obveznik je dužan da dokumentuje."

Posle stava 4. dodaju novi stavovi 5. i 6. koji glase:

"(5) Kada je lice stranog prava u formi trasta, obveznik je dužan da izvrši proveru identiteta osnivača, upravljača, odnosno korisnika ako je određen, kao i fizičko lice koje ima upravljačku kontrolu nad trastom.

 (6) Nadzorni organ donosi smernice kojima bliže uređuje način izvršavanja obaveza iz stava 1. ovog člana."

Član 14.

Posle člana 20. dodaje se naziv člana i član 20a koji glasi:

"Utvrđivanje identiteta korisnika polise životnog osiguranja

Član 20a

(1) Obveznik iz člana 4. stav 1. tačka 6. dužan je da, osim utvrđivanja identiteta stranke, pribavi podatak o imenu, odnosno nazivu korisnika životnog osiguranja ili drugog investicionog posla.

(2) U slučaju kada je korisnik životnog osiguranja ili drugog investicionog poslaodrediv, obveznik je dužan da pribavi onaj obim informacija koji će biti dovoljan za utvrđivanje njegovog identiteta u trenutku isplate.

(3) Radnje i mere iz stava 1. i 2. ovog člana obveznik vrši u trenutku isplate osigurane sume, odnosno isplate sredstava po osnovu drugog investicionog posla.

(4) Ukoliko je korisnik životnog osiguranja ili drugog investicionog posla svrstan u kategoriju visokog rizika od pranja novca ili finansiranja terorizma, obveznik je dužan da preduzme razumne mere da utvrdi stvarnog vlasnika tog korisnika.

(5) Ako obveznik ne može da utvrdi identitet stvarnog vlasnika korisnika životnog osiguranja ili drugog investicionog posla, dužan da sačini službenu belešku u pismenoj formi, kao i da razmotri da li postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranja terorizma. Službenu belešku obveznik čuva u skladu sa zakonom."

Član 15.

Posle člana 21. dodaje se naziv člana i član 21a koji glase:

"Podaci o poreklu imovine

Član 21a

(1) Obveznik je dužan da prikupi podatke i informacije o poreklu imovine ako, u skladu sa analizom rizika iz člana 7. ovog Zakona, utvrdi da u vezi sa strankom postoji srednji ili visok rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma.

(2) Obveznik prikuplja podatke i informacije o poreklu imovine od stranke i preduzimajući razumne mere dodatno ih proverava kroz raspoložive izvore informacija."

Član 16.

U nazivu člana 22. reč: "posebnom" zamenjuje se rečju: "dužnom".

U članu 22. stav 1. menja se i glasi: "(1) Obveznik je dužan da prati poslovanje stranke sa dužnom pažnjom.".

Član17.

U članu 23. stav 2. menja se i glasi:

"(2) Treće lice je:

1) obveznik iz člana 4. st. 1. tač.1, 3, 4, 8, 11-14, javni beležnici i društva koja imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja;

2) lica iz tačke 1. ovog stava iz druge države ako podleže obaveznoj zakonskoj registraciji za obavljanje delatnosti, primenjuje radnje i mere poznavanja i praćenja stranke, vodi evidencije na način koji je jednak ili sličan načinu koji je propisan ovim zakonom, kao i da je adekvatno nadzirano u vršenju tih poslova."

Član 23. stav 6. briše se.

Član 18.

Član 25. menja se i glasi:

"(1) Obveznik je dužan da obezbedi da mu treće lice koje u skladu sa odredbama ovog zakona umesto obveznika izvrši pojedine radnje i mere poznavanja i praćenja stranke, dužno je dao bvezniku bez odlaganja dostavi pribavljene podatke o stranci koji su obvezniku neophodni za uspostavljanje poslovnog odnosa po ovom zakonu.

(2) Obveznik je dužan da obezbedi da mu treće lice, na njegov zahtev, bez odlaganja dostavi kopije isprava i druge dokumentacije na osnovu kojih je izvršilo radnje i mere poznavanja i praćenja stranke ipribavilo tražene podatke o stranci. Pribavljene kopije isprava i dokumentacije obveznik čuva u skladu sa ovim zakonom.

(3) Ako obveznik posumnja u verodostojnost izvršenih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke odnosno identifikacione dokumentacije, ili u istinitost pribavljenih podataka o stranci, uzdržaće se od poveravanja ovih poslova trećem licu i o tome će napraviti službenu belešku i čuvati je u evidenciji u skladu sa Zakonom."

Član 19.

U članu 28. stav 1, ispod tačke 3. dodaju se tač. 4-7, koje glase:

"4) kod uspostavljanja poslovnog odnosa ili vršenja transakcije iz člana 9. stav 1. tačka 2. ovog zakona sa strankom koja je domaći funkcioner;

5) kada stranka isključivo primenjuje nova tehnološka dostignuća, koja omogućavaju anonimnost stranke;

6) kod uspostavljanja poslovnog odnosa ili vršenja transakcije sa strankom iz of-šor države;

7) kod uspostavljanja poslovnog odnosa ili vršenja transakcije sa strankom iz države, koje su nadležne međunarodne institucije označile kao državu koje ne primenjuje ili ne primenjuje na adekvatan način međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.".

Član 20.

Naziv člana i član 29a menjaju se i glase:

"Nova tehnološka dostignuća i proizvodi

 Član 29a

(1) Obveznik je dužan da obrati naročitu pažnju na rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma koji proizlazi iz uvođenja novih proizvoda i novih poslovnih praksi, što uključuje i mehanizme dostave, kao i primene novih tehnoloških dostignuća, kao i onih koja su u razvoju, a koja omogućavaju anonimnost stranke.

(2) Obveznik je dužan da uspostavi procedure procene rizika i preduzme dodatne mere kojima se umanjuju rizici i upravlja istim rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma iz stava 1. ovog člana i to pre uvođenja novih proizvoda i novih poslovnih praksi, ili korišćenja i razvijanja novih tehnologija."

Član21.

Član 29 b briše se.

Član22.

Posle člana 30. dodaje se naziv člana i član 30a koji glase:

"Domaći funkcioner

Član 30a

(1) Obveznik je dužan da internim aktom propiše postupak u kome utvrđuje da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke domaći funkcioner. Interni akt se donosi u skladu sa smernicama nadležnog nadzornog organa.

(2) Ako je stranka ili stvarni vlasnik stranke domaći funkioner, obveznik je dužan da sa posebnom pažnjom proceni rizik od pranja novca i finansiranja terorizma u odnosu na tog funkcionera.

(3) Ako na osnovu procene rizika iz stava 2. ovog člana utvrdi da postoji visok rizik, obveznik je dužan da primenjuje dodatne mere iz člana 30. stav 2. ovog zakona.

(4) Ako obveznik utvrdi da je stranka ili stvarni vlasnik stranke postao domaći funkcioner u toku poslovnog odnosa dužan je da primeni radnje i mere iz stava 2. i 3. ovog člana.

(5) Mere iz stava 2. ovog člana obveznik primenjuje i u slučaju kada je stranka ili stvarni vlasnik stranke član uže porodice i bliži saradnik domaćeg funkcionera.

(6) Ministar, nadležan za poslove finansija, na predlog direktora Uprave, propisuje postupak i uslove za donošenje liste domaćeg funkcionera."

Član23.

Član 31. menja se i glasi:

"Član 31.

(1) Ako prilikom utvrđivanja i provere identiteta, fizičko lice kao stranka nije fizički prisutna kod obveznika, obveznik je dužan da osim radnji i mera iz člana 8. stav 1. tač. 1-4. ovog zakona preduzme neke od dodatnih mera, i to:

1) pribavljanje dodatnih isprava, podataka ili informacija, na osnovu kojih proverava identitet stranke;

2) dodatnu proveru podnetih isprava ili dodatno potvrđivanje podataka o stranci;

3) da se prva uplata na račun koji je ta stranka otvorila kod obveznika izvrši sa računa te stranke, otvorenog kod banke ili slične institucije u skladu sa članom 13. st. 1. i 2. ovog zakona, a pre izvršenja drugih transakcija stranke kod obveznika;

4) druge mere koje odredi organ iz člana 82. ovog zakona.

(2) Ako prilikom utvrđivanja i provere identiteta pravnog lica kao stranke zastupnik stranke nije fizički prisutan kod obveznika, obveznik je dužan da preduzme dodatne mere, i to:

1) Dodatne proveru podataka o vlasničkoj strukturi pravnog lica;

2) Pribavi podatke o razlozima odsustva stranke;

3) Utvrdi razloge za uspostavljanje poslovnog odnosa, odnosno obavljanja transkacije u iznosu od 15.000 evra ili više u Republici Srbiji."

Član24.

Posle člana 30 dodaju se nazivi članova i novi članovi 31a i 31b koji glase:

"Of-šor države

Član 31a

(1) Ako je stranka ili stvarni vlasnik stranke iz of-šor države, obveznik je dužan da, osim radnji i mera iz člana 8. stav 1. tač. 1-4. ovog zakona preduzme dodatne mere, i to:

1) Utvrdi razloge za uspostavnjanje poslovnog odnosa, odnosno vršenje transkacije u iznosu od 15.000 evra ili više u Republici Srbiji;

2) Izvrši dodatnu proveru podataka o vlasničkoj strukturi pravnog lica;

(2) Ako je stranka iz stava 1. ovog člana lice sa složenom vlasničkom strukturom, obveznik je dužan da o razlozima takve strukture pribavi pismenu izjavu od stvarnog vlasnika stranke.

 (3) U slučaju iz stava 2. ovog člana obveznik je dužan da razmotri da li postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

Države koje ne primenjuju

međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Član 31b

(1) Kada uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakcije sa strankom iz države koju su nadležne međunarodne institucije označile kao državu koja ne primenjuje ili ne primenjuje na adekvatan način međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, obveznik je dužan da:

1) primeni radnje i mere iz člana 22. stav 2. na način i u obimu koji odgovara visokom riziku koji nosi poslovanje sa tom strankom;

2) prikupi podatke o poreklu imovine koja je predmet poslovnog odnosa ili transakcije sa strankom;

3) prikupi dodatne informacije o svrsi i nameni poslovnog odnosa ili transakcije;

4) dodatno proveri podnete isprave.

(2) Osim radnji i mera iz stava 1. ovog člana, ako u skladu sa procenom rizika, obveznik utvrdi da, osim rizika države koja ne primenjuje ili ne primenjuje na adekvatan način međunarodne standarde, postoje i drugi kriterijumi za svrstavanje same stranke ili transakcije u visok rizik, dužan je da pribavi saglasnost najvišeg rukovodstva za uspostavljanje poslovnog odnosa ili izvršenje transakcije.

(3) Ukoliko je poslovni odnos već uspostavljen, obveznik primenjuje mere iz stava 1. i 2. ovog člana."

Član 25.

U članu 36. stav 1. reči: "prodaje robu ili vrši uslugu" se menjaju rečima: "se bavi prodajom robe ili vršenjem usluga".

U članu 36. st. 1 i 2. broj: "15.000" se zamenjuje brojem: "10.000".

Član 26.

Član 38. menja se i glasi:

"(1) Obveznik je dužan da obezbedi da se radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma jednake onima propisanim ovim zakonom, u istom obimu sprovode i u njegovim poslovnim jedinicama i društvima kćerkama u njegovom većinskom vlasništvu koja imaju sedište u stranoj državi, osim ako je to izričito suprotno propisima te države.

 (2) Obveznik koji je deo međunarodne grupacije primenjuje programe i procedure koji važe za celu grupaciju, uključujući i razmenu informacija radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

 (3) Ako se poslovna jedinica ili društvo kćerka nalazi u državi koja ne primenjuje međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma obveznik je dužan da obezbedi pojačanu kontrolu sprovođenja radnji i mera iz stava 1. ovog člana.

(4) Ukoliko odgovarajuće mere navedene u stavu 3. ovog člana nisu dovoljne, u naročito opravdanim slučajevima organ iz člana 82. ovog zakona i Uprava odlučuju o primeni primeni posebnih mera nadzora.

(5) Ako propisima strane države nije dopušteno sprovođenje radnji i mera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca ili finansiranja terorizma u obimu propisanom ovim zakonom, obveznik je dužan da o tome odmah obavesti Upravu i organ iz člana 82. ovog zakona, radi donošenja odgovarajućih mera za otklanjanje rizika od pranja novca ili finansiranja terorizma.

(6) Obveznik je dužan da svoje poslovne jedinice ili društva kćerke u većinskom vlasništvu u stranoj državi pravovremeno i redovno upoznaje sa postupcima koji se odnose na sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma, a naročito u delu koji se odnosi na radnje i mere poznavanja i praćenja stranke, dostavljanja podataka Upravi, vođenja evidencija, unutrašnje kontrole i drugih okolnosti povezanih sa sprečavanjem i otkrivanjem pranja novca ili finansiranja terorizma."

Član 27.

U članu 39. nakon stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"(2) Ako obveznik ima samo jednog zaposlenog, taj zaposleni se smatra ovlašćenim licem."

Član 28.

U članu 40. stav 1. reči: "Obveznik je dužan da obezbedi da poslove ovlašćenog lica iz člana 39. ovog zakona može da obavlja lice koje ispunjava sledeće uslove" zamenjuju je rečima: "ovlašćeno lice iz člana 39. ovog zakona, može biti lice koje ispunjava sledeće uslove:"

U stavu 1. tačka 2. reči: "a kazna nije brisana" brišu se.

U stavu 1. tačka 5. briše se.

Stav 3. briše se.

Član 29.

U članu 42. stav 3. posle reči: "zamenika", dodaje se: "kao i podatke o ličnom imenu i nazivu radnog mesta člana najvišeg rukovodstva odgovornog za primenu ovog zakona."

Dodaje se stav 4. koji glasi:

"(4) Uprava i organ iz člana 82. ovog zakona, mogu doneti smernice radi sprovođenja odredaba ovog člana."

Član 30.

Član 44. menja se i glasi:

"(1) Obveznik je dužan da sprovodi redovnu unutrašnju kontrolu obavljanja poslova sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma.

(2) Obveznik sprovodi unutrašnju kontrolu u skladu sa utvrđenim rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma. "

Član 31.

U čl. 45 - 50, 54, 60, 65, 73 - 77, 80 – 84. i 91. iza reči: "advokat" dodaju se reči: "i javni beležnik" u odgovarajućem padežu.

Član 32.

U nazivu člana 46. reč: "advokati" menja se rečima: "advokat i javni beležnik".

U članu 46. stav 1. dodaje se tačka 3) koja glasi: "3) kada pruža usluge upravljanja privrednim društom ili licem stranog prava."

Član 33.

U članu 50. stav 3. menja se i glasi:

"(3) Obveznik, advokat i javni beležnik dužni su da prilikom utvrđivanja osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma primenjuju listu indikatora iz stava 1. ovog člana i uzimaju u obzir i druge okolnosti koji ukazuju na postojanje osnova sumnje na pranje novca ili finansiranje terorizma."

Član 34.

Posle člana 52. dodaju se nazivi članova i članovi 52a i 52 b koji glase:

"Procena rizika na nacionalnom nivou

Član 52a

(1) Uprava u saradnji sa drugim učesnicima u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma koordinira:

1) postupkom procene izrade nacionalne rizika od pranja novca i finansiranja terorizma;

2) postupkom donošenja i sprovođena aktivnosti koje su srazmerne utvrđenim rizicima.

(2) Nacionalna procena rizika izrađuje se u pismenoj formi i ažurira najmanje jednom u tri godine.

Analiza efikasnosti i delotvornosti sistema

Član 52 b

(1)Uprava, najmanje jednom godišnje, analizira efikasnost i delotvornost sistema za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma.

(2) Radi obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana Uprava vodi sledeće evidencije:

1) o licima i transakcijama iz člana 37. ovog zakona;

2) o licima i transakcijama iz člana 48. ovog zakona;

3) o izdatim nalozima za privremeno obustavljanje izvršenja transakcije iz čl. 56. i 63. ovog zakona;

4) o izdatim nalozima za praćenje finansijskog poslovanja stranke iz člana 57. ovog zakona;

5) o primljenim inicijativama iz člana 58. ovog zakona;

6) o podacima prosleđenim nadležnim državnim organima u skladu sa članom 59. ovog zakona;

7) o podacima primljenim i dostavljenim u skladu sa čl. 61. i 62. ovog zakona;

8) o podacima o prekršajima, privrednim prestupima i krivičnim delima iz stava 2. ovog člana;

9) o nedostacima, nezakonitostima i izrečenim merama u nadzoru iz člana 82. ovog zakona;

10) o obaveštenjima iz čl. 71. i 86. ovog zakona.

(3) Organi iz člana 82. ovog zakona, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, javna tužilaštva i sudovi dužni su da Upravi, radi objedinjavanja podataka i analize iz stava 1. ovog člana, redovno dostavljaju podatke i informacije o postupcima u vezi sa prekršajima, privrednim prestupima i krivičnim delima koji se odnose na pranje novca i finansiranje terorizma, o njihovim izvršiocima, kao i o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog dela.

(4) Organi iz člana 82. ovog zakona i ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, dužni su da Upravi dostavljaju sledeće podatke:

1) datum podnošenja prijave, odnosno zahteva za pokretanje prekršajnog postupka;

2) ime, prezime, datum i mesto rođenja, jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG), odnosno poslovno ime i sedište lica protiv koga je podneta prijava, odnosno zahtev;

3) pravna kvalifikacija dela i mesto, vreme i način izvršenja radnje dela;

4) pravna kvalifikacija prethodnog dela i mesto, vreme i način izvršenja radnje tog dela.

(5) Republičko javno tužilaštvo i drugo nadležno tužilaštvo, dužno je da Upravi dostavi sledeće podatke:

1) datum podizanja optužnice;

2) ime, prezime, datum i mesto rođenja, JMBG, odnosno poslovno ime i sedište optuženog lica;

3) pravna kvalifikacija dela i mesto, vreme i način izvršenja radnje dela;

4) pravna kvalifikacija prethodnog dela i mesto, vreme i način izvršenja radnje tog dela.

(6) Sudovi su dužni da Upravi dostave sledeće podatke:

1) ime, prezime, datum i mesto rođenja, JMBG, odnosno poslovno ime i sedište lica protiv kojih je pokrenut postupak;

2) o pravna kvalifikacija dela, vrsta i iznos privremeno ili trajno oduzete imovinske koristi;

3) vrsta i visina kazne;

4) poslednja odluka doneta u postupku u trenutku izveštavanja;

5) o primljenim i poslatim zamolnicama u vezi sa krivičnim delima iz stava 3. ovog člana ili prethodnim delima;

6) o svim primljenim i poslatim zahtevima za privremeno ili trajno oduzimanje imovinske, bez obzira na vrstu krivičnog dela.

(7) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa dužno je da Upravi dostavi podatke o primljenim i poslatim zahtevima za međunarodnu pravnu pomoć u vezi sa krivičnim delima iz stava 3. ovog člana, kao i podatke o privremeno i trajno oduzetoj imovini.

(8) Nadležni državni organi kojima je Uprava dostavila obaveštenje iz člana 59. ovog zakona, dužni da dostave podatke o preduzetim merama i donetim odlukama.

(9) Organi iz stava 3. ovog člana dužni su da podatke iz stava 4-7. ovog člana dostavljaju Upravi jednom godišnje, a najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu, kao i na njen zahtev.

(10) Način dostavljanja podataka i informacija iz stava 3. ovog člana uređuje ministar nadležan za poslove finansija na predlog direktora Uprave."

Član 35.

U članu 53. dodaje se stav 7. koji glasi:

"(7) Podaci, informacije i dokumentacija iz ovog člana dostavljaju se na način koji propisuje ministar nadležan za poslove finansija, na predlog direktora Uprave."

Član 36.

U članu 62. stav 1. reči: "pod uslovom uzajamnosti" brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

"(2) Uprava može da odbije ispunjenje zahteva iz stava 1. ovog člana ako bi dostavljanje tih podataka ugrozilo ili moglo da ugrozi tok krivičnog postupka u Republici Srbiji."

Član 37.

Član 72. briše se.

Član 38.

U članu 74. dodaje se stav 4. koji glasi:

"(4) Obveznik, advokat i javni beležnik dužni su da primenjuju odredbe ovog zakona bez obzira na obavezu čuvanja profesionalne tajne."

Član 39.

U članu 80. stav 1. menja se i glasi:

"(1) Obveznik vodi evidenciju podataka:

1)  o strankama, kao i poslovnim odnosima i transakcijama iz člana 9. ovog zakona;

2)  dostavljenih Upravi u skladu sa članom 37. ovog zakona,

3)  i drugih podataka potrebnih za procenu efikasnosti sistema, a koje propisuje ministar nadležan za poslove finansija, na predlog direktora Uprave."

U članu 80. stav 4. briše se.

Član 40.

U članu 81. stav 1. tačka 15) reči: "svakog člana" zamenjuju se rečju: "zastupnika".

Član 41.

Član 82. menja se i glasi:

"(1) Nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika, advokata i javnih beležnika dužni su da vrše:

1) Uprava;

2) Narodna banka Srbije;

3) Komisija za hartije od vrednosti;

4) Poreska uprava;

5) državni organ nadležan za inspekcijski nadzor u oblasti deviznih i menjačkih poslova i igara na sreću;

6) ministarstvo nadležno za inspekcijski nadzor u oblasti trgovine;

7) Advokatska komora.

(2) Ako organ iz stava 1. ovog člana u vršenju nadzora, utvrdi postojanje nepravilnosti ili nezakonitosti u primeni ovog zakona, dužan je da:

1) zahteva otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u roku koji sam odredi;

2) podnese zahtev nadležnom organu za pokretanje odgovarajućeg postupka;

 3) preduzme druge mere i radnje za koje je zakonom ovlašćen.

(3) Organ iz stava 1. ovog člana, ukoliko na osnovu zakona daje dozvole za rad obveznika, može privremeno ili trajno da zabrani obavljanje delatnosti obveznika u naročito opravdanim slučajevima.

(4) Organ iz stava 1. ovog člana prilikom vršenja nadzora sprovodi pristup zasnovan na proceni rizika."

Član 42.

Član 83. menja se i glasi:

"Član 83.

(1) Uprava vrši posredan i neposredan nadzor nad primenom ovog zakona kod obveznika iz člana 4. stav 1. tačka 10) i 11) i člana 4. stav 2. tač. 2) i 3) ovog zakona i javnih beležnika.

(2)Prilikom vršenja nadzora inspektori se legitimišu službenom legitimacijom i značkom.

(3) Posredan nadzor sprovodi se kontrolom dokumentacije koju obveznici dostavljaju Upravi na njen zahtev, odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva.

(4) Neposredan nadzor sprovodi se uvidom u poslovne knjige i drugu dokumentaciju obveznika, koju vrše inspektori.

(5) Na postupak nadzora iz stava jedan ovog člana, shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak."

Član 43.

Posle člana 40. dodaju se nazivi članova i članovi 83a, 83b, 83v i 83g, koji glase:

"Posredan nadzor

Član 83a.

(1) Obveznik i javni beležnik dužni su da Upravi dostave podatke, informacije i dokumentaciju koji su neophodni za vršenje nadzora odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana od dana dostavljanja zahteva.

(2) U cilju obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana inspektor može doneti zaključak.

(3) Protiv zaključka iz stava 2. ovog člana nije dozvoljena žalba.

Neposredan nadzor

Član 83b.

(1) Inspektor je dužan da o izvršenom neposrednom nadzoru sačini zapisnik i dostavi ga obvezniku.

(2) Obveznik može da dostavi Upravi primedbe u roku od 15 dana od dana dostavljanja zapisnika.

(3) Ako inspektor utvrdi da su primedbe na zapisnik osnovane, sačinjava dopunu zapisnika.

(4) Dopuna zapisnika dostavlja se obvezniku, koji ima pravo da, u roku od osam dana od dana dostavljanja dopune zapisnika, dostavi Upravi svoje primedbe.

Rešenje i zaključak

Član 83 v

(1) Ako inspektor u vršenju nadzora utvrdi nezakonitost, odnosno nepravilnost, donosi rešenje kojim nalaže obvezniku da nezakonitost, odnosno nepravilnost otkloni u roku određenom rešenjem.

(2) Protiv rešenja, kojim se nalaže otklanjanje nezakonitosti, odnosno nepravilnosti, nije dozvoljena žalba.

(3) Inspektor, u slučaju kada obveznik onemogući vršenje neposrednog nadzora donosi zaključak kojim se obvezniku nalaže da omogući vršenje nadzora odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zaključka.

(4) Pod onemogućavanjem vršenja neposrednog nadzora, podrazumeva se:

1) onemogućavanje uvida u dokumentaciju;

2) dostavljanje namerno ili grubom nepažnjom netačnih podataka;

3) neobezbeđivanje inspektoru uslova za vršenje neposrednog nadzora;

4) nedostavljanje u određenom roku traženih podataka i dokumentacije, kojom je odbveznik dužan da raspolaže.

Nadležnost Narodne banke Srbije u nadzoru

Član 83g

(1) Nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tačka 1) ovog zakona vrši Narodna banka Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka.

(2) Nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tačka 4) ovog zakona vrši Narodna banka Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima.

(3) Nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tačka 5) ovog zakona vrši Narodna banka Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansijski lizing.

(4) Nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tačka 6) ovog zakona vrši Narodna banka Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje delatnost osiguranja.

(5) Nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tač. 13) i 14) ovog zakona vrši Narodna banka Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge."

Član 44.

Član 84. menja se i glasi:

"(1) Komisija za hartije od vrednosti vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona kada se radi o kastodi i brokersko-dilerskim poslovima i člana 4. stav 1. tač. 3. i 8. ovog zakona.

(2) državni organ nadležan za inspekcijski nadzor u oblasti deviznih i menjačkih poslova i igara na sreću nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tač. 2, 9, 10 i stava 2. tačka 5. ovog zakona.

 (3) Ministarstvo nadležno za inspekcijski nadzor u oblasti trgovine vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 2. tač. 1) i 7) ovog zakona.

(4) Advokatska komora vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane advokata.

(5) Poreska uprava i ministarstvo nadležno za inspekcijski nadzor u oblasti trgovine vrše nadzor nad primenom odredbe člana 36. ovog zakona.

(6) Organi nadležni za vršenje nadzora dužni su da jedan drugom na zahtev dostave sve podatke i informacije potrebne za vršenje nadzora nad primenom ovog zakona.

(7) Obveznik, advokat i javni beležnik dužni su da organima nadležnim za vršenje nadzora dostave podatke, informacije i dokumentaciju koja je neophodna za vršenje nadzora odmah a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva."

Član 45.

Član 86. menja se i glasi:

"(1) Organi nadležni za vršenje nadzora dužni su da u pismenoj formi obaveste Upravu, ako u vršenju poslova iz svog delokruga utvrde, odnosno otkriju činjenice koje su ili koje bi mogle da budu u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma.

(2) Podatke, informacije i dokumentaciju u vezi sa transakcijama ili licima za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma organ iz stava 1. ovog člana, u saradnji sa Upravom može da dostavi organu strane države koji obavlja srodne poslove, na njegov pismeni i obrazloženi zahtev ili na svoju inicijativu.

(3) Organ iz stava 1. ovog člana može da odredi uslove i ograničenja pod kojima organ strane države može koristiti podatke, informacije i dokumentaciju iz stava 1. ovog člana."

Član 46.

Nazivi članova i čl. 88 - 91. menjaju se i glase:

"Privredni prestupi

Član 88.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) ne utvrdi identitet stvarnog vlasnika stranke ili ne pribavi propisane podatke;

 2) ne obavesti Upravu o slučajevima kada u vezi sa transakcijom ili strankom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, ili kada stranka traži savet u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma, odnosno ne obavesti je u propisanim rokovima i na propisani način (član 37. st. 2-6);

2) ne obezbedi ovlašćenom licu uslove za vršenje poslova u skladu sa ovim zakonom (član 42. st. 1- 3);

3) ne dostavi Upravi, na njen zahtev, tražene podatke, informacije i dokumentaciju, odnosno ne dostavi ih u propisanim rokovima i na propisan način (član 53);

4) privremeno ne obustavi izvršenje transakcije na osnovu naloga Uprave ili se za vreme za koje je izvršenje transakcije privremeno obustavljeno ne pridržava naloga Uprave koji se odnose na tu transakciju ili na lice koje vrši tu transakciju (član 56);

5) ne postupi po nalogu Uprave da prati finansijsko poslovanje stranke, ne obaveštava Upravu o svim transakcijama i poslovima koje ta stranka vrši, odnosno ne obaveštava je u propisanim rokovima (član 57);

6) postupi suprotno odredbama člana 73. ovog zakona;

7) podatke i dokumentaciju pribavljenu u skladu sa ovim zakonom ne čuva najmanje 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa, izvršene transakcije, odnosno od poslednjeg pristupa sefu ili ulaska u igračnicu (član 77);

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 89.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) ne izradi analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (član 7.);

2) uspostavi poslovni odnos sa strankom a da prethodno nije izvršilo propisane radnje i mere, odnosno ako je poslovni odnos uspostavljen, ne raskine ga (član 8. stav 2. i član 10. stav 1);

3) izvrši transakciju a da prethodno nije izvršilo propisane mere (član 8. stav 2. i član 11);

4) ne prikupi podatke o platiocu i primaocu elektronskog tranfera i da ih uključi u obrazac ili poruku koji prate elektronski transfer tokom celog puta kroz lanac plaćanja (član 12a stav 1);

5) ne proveri tačnost prikupljenih podataka, na način propisan u čl. 13. do 18. ovog Zakona, pre vršenja elektronskog transfera (član 12a stav 6);

6) ne proveri da li su podaci o platiocu i primaocu elektronskog transfera uključeni u obrazac ili poruku koje prate elektronski transfer (član 12b stav 1);

7) ne sačini procedure za proveru potpunosti podataka iz čl. 12 a do 12 g ovog zakona (član 12b stav 2);

8) ne proveri identitet primaoca elektronskog transfera, osim ako identitet nije već proveren u skladu sa čl. 13-18. Zakona (član 12b stav 3);

9) ne sačini procedure o postupanju u slučaju da elektronski transfer ne sadrži potpune informacije iz člana 12a st. 3 -5. (član 12v stav 1);

10) ne sačini procedure u kojima su pripisani način postupanja i rokovi za dostavljanje podataka koji nedostaju uređuju se procedurama pružaoca platne usluge, a u skladu sa procenom rizika (član 12v stav 2);

11) ne razmotri da li nedostatak tačnih i potpunih podataka iz člana 12a stav 3-5. predstavlja osnov sumnje u pranje novca ili finansiranje terorizm; ili ne sačini belešku, koju čuva u skladu sa zakonom protivno članu 12 v stav 3. (12v stav 3);

12) ne obezbedi da svi podaci o primaocu i platiocu elektronskog transfera budu sačuvani u obrascu ili poruci koja prati transfer (član 12g stav 1);

13) koristeći pristup zasnovan na proceni rizika, ne sačini procedure o postupanju u slučaju da elektronski transfer ne sadrži podatke iz člana 12a st. 3-5. ovog zakona (član 12g stav 2);

14) postupi suprotno članu 12g stav 3 (član 12g stav 3);

15) ne utvrdi i proveri identitet stranke koja je fizičko lice, zakonskog zastupnika te stranke, punomoćnika stranke koja je fizičko lice kao i preduzetnika i ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 13. st. 1, 2. i 6);

16) ako podatke, informacije i dokumentaciju pribavljenu na osnovu ovog zakona ne koristi samo za namene određene zakonom (član 76);

17) ako utvrdi i proveri identitet stranke na osnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata suprotno odredbama člana 14. ovog zakona i uslovima koje na osnovu člana 14. stav 1. ovog zakona propisuje ministar;

18) ne utvrdi i proveri identitet stranke koja je pravno lice, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 15. stav 1);

19) ne utvrdi i proveri identitet zastupnika stranke koja je pravno lice, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način;

20) ne utvrdi i proveri identitet lica građanskog prava iz člana 3. stav 1. tačka 10. ovog zakona, lica ovlašćenog za zastupanje tog drugog lica, kao i lica koja su članovi tog drugog lica ili ne pribavi sve propisane podatke;

21) ne utvrdi i proveri identitet stranke ili njenog zakonskog zastupnika ili punomoćnika prilikom ulaska tog lica u igračnicu ili pristupa sefu ili ne pribavi propisane podatke;

22) podatke o stvarnom vlasniku ne pribavi na propisani način;

23) ne proveri identitet stvarnog vlasnika stranke na osnovu procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (član 20. stav 4);

24) ne pribavi sve propisane podatke (član 21);

25) ne prikupi podatke i informacije o poreklu imovine ako, u skladu sa analizom rizika iz člana 7. ovog Zakona, utvrdi da u vezi sa strankom postoji srednji ili visok rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma (član 21a);

26) poveri vršenje mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu iz države koja je na listi država koje ne primenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (član 24. stav 2);

27) uspostavi poslovni odnos sa strankom suprotno odredbama člana 26. ovog zakona;

28) ne izvrši pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke iz čl. 29. do 31. ovog zakona u slučajevima kada, u skladu sa odredbama člana 7. ovog zakona, proceni da zbog prirode poslovnog odnosa, oblika i načina vršenja transakcije, poslovnog profila stranke, odnosno drugih okolnosti povezanih sa strankom postoji ili bi mogao postojati visok stepen rizika za pranje novca ili finansiranje terorizma (član 28.);

29) kod uspostavljanja loro korespondentskog odnosa sa bankom ili drugom sličnom institucijom, koja ima sedište u stranoj državi koja nije na listi država koje primenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji su na nivou standarda Evropske unije ili viši, ne pribavi propisane podatke, informacije i dokumentaciju, odnosno ne pribavi ih na propisani način (član 29. st. 1. i 3);

30) u ugovoru na osnovu kojeg se uspostavlja korespondentski odnos, posebno ne utvrdi i dokumentuje obaveze svake ugovorne strane u vezi sa sprečavanjem i otkrivanjem pranja novca i finansiranja terorizma i ako taj ugovor ne čuva u skladu sa zakonom (član 29. stav 5);

31) uspostavi loro korespondentski odnos sa stranom bankom ili drugom sličnom institucijom na osnovu kojeg ta strana institucija može koristiti račun kod obveznika za direktno poslovanje sa svojim strankama (član 29. stav 6);

32) ne utvrdi postupak po kome utvrđuje da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke  strani funkcioner, odnosno taj postupak ne utvrdi na propisani način (član 30. stav 1) ili ne izvrši mere propisane članom 30. st. 2. i 3. ovog zakona;

33) ne propiše postupak u kome utvrđuje da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke domaći funkcioner (član 30a stav 1) ili ne izvrši mere propisane članom 30a. st. 2-5.

34) uspostavi poslovni odnos bez prisustva stranke a da prethodno nije izvršilo propisane dodatne mere (član 31);

35) ne preduzme dodatne mere ako je stranka ili stvarni vlasnik stranke iz of šor države (član 31a);

36) ne primeni dodatne mere kada uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakcije sa strankom iz države koju su nadležne međunarodne institucije označile kao državu koja ne primenjuje ili ne primenjuje na adekvatan način međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (član 31b stav 1);

37) ne pribavi saglasnost najvišeg rukovodstva za za uspostavljanje poslovnog odnosa ili izvršenje transakcije suprotno članu 31b stav 2 (31 b stav 2);

38) izvrši pojednostavljene mere poznavanja i praćenja stranke suprotno uslovima propisanim u čl. 32. i 33. ovog zakona;

39) otvori, izda ili vodi anonimni račun, štednu knjižicu na šifru ili donosioca, odnosno vrši druge usluge, koje posredno ili neposredno omogućavaju prikrivanje identiteta stranke (član 34);

40) uspostavi ili nastavi korespondentski odnos sa bankom koja posluje ili bi mogla poslovati kao kvazi banka ili sa drugom sličnom institucijom za koju se osnovano može pretpostaviti da može dozvoliti korišćenje svojih računa kvazi banci (član 35);

41) primi gotov novac za plaćanje robe ili usluga u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, bez obzira da li se plaćanje vrši jednokratno ili u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija (član 36);

42) ne obavesti Upravu o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti (član 37. stav 1);

43) ne obezbedi da se mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma propisane ovim zakonom, u istom obimu sprovode i u njenim poslovnim jedinicama i društvima kćerkama u njegovom većinskom vlasništvu, koja imaju sedište u stranoj državi (član 38);

44) ne imenuje ovlašćeno lice i njegovog zamenika za vršenje poslova u skladu sa ovim zakonom (član 39);

45) ne obezbedi da poslove ovlašćenog lica i zamenika ovlašćenog lica iz člana 39. ovog zakona obavlja lice koje ispunjava uslove propisane članom 40. ovog zakona (član 40);

46) ne izradi listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 50. stav 1);

47) u listu indikatora ne unese indikatore čije je unošenje obavezno u skladu sazakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona (član 50);

48) ne primenjuje listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 50. stav 3);

49) ne vodi evidencije podataka u skladu sa ovim zakonom (član 80. stav 1);

50) evidencije koje vodi u skladu sa ovim zakonom ne sadrže sve propisane podatke (član 81. st. 1-3);

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 300.000 kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 90.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000 do 1.000.000 kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) ne utvrdi i proveri identitet stranke koja je pravno lice, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 15. stav 2-5);

2) prilikom utvrđivanja identiteta zastupnika stranke koja je pravno lice, ne pribavi sve podatke na propisani način;

3) prilikom utvrđivanja identiteta lica građanskog prava iz člana 3. stav 1. tačka 10. ovog zakona, lica ovlašćenog za zastupanje tog drugog lica, kao i lica koja su članovi tog drugog lica, ne pribavi sve podatke na propisani način;

4) prilikom utvrđivanja identiteta stranke ili njenog zakonskog zastupnika ili punomoćnika prilikom ulaska tog lica u igračnicu ili pristupa sefu, ne pribavi propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 19);

5) poveri vršenje mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu koje ne može biti treće lice u skladu sa ovim zakonom (član 23. stav 2. i član 24. stav 3);

6) ne uvede procedure i ne preduzme dodatne mere kojima se otklanjaju rizici i sprečava zloupotreba novih tehnoloških dostignuća u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma ili te procedure ne primenjuje (član 29a stav 2);

7) ne obezbedi redovnu unutrašnju kontrolu obavljanja poslova sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (član 44);

 8) ne utvrdi postupak kojim se pri zasnivanju radnog odnosa na radnom mestu na kome se primenjuju odredbe ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kandidat za to radno mesto proverava da li je osuđivan za krivična dela kojima se pribavlja protivpravna imovinska korist ili krivična dela povezana sa terorizmom ili taj postupak ne primenjuje (član 44a stav 1);

9) analiza rizika od pranja novca i finansiranja terorizma nije izrađena u skladu sa smernicama koje donosi organ iz člana 82. ovog zakona nadležan za nadzor nad primenom zakona kod tog pravnog lica, odnosno ta analiza ne sadrži procenu rizika za svaku grupu ili vrstu stranke, poslovnog odnosa, usluge koju pruža u okviru svoje delatnosti ili transakcije (član 7. st. 1. i 2);

10) ne sačini službenu belešku ili je ne čuva u skladu sa zakonom u slučajevima kada ne može da izvrši radnje i mere iz člana 8. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona (član 8. stav 3);

11) ne prati poslovanje stranke sa posebnom pažnjom u obimu i učestalosti koji odgovaraju stepenu rizika utvrđenom u analizi rizika iz člana 7. ovog zakona (član 22);

12) poveri vršenje mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu bez prethodne provere da li to treće lice ispunjava uslove propisane ovim zakonom ili ako je to treće lice utvrdilo i proverilo identitet stranke bez njenog prisustva ili je stranka of-šor pravno lice ili anonimno društvo (član 23. st. 3. i 4. i član 24. stav 1);

13) ako uspostavi ili nastavi loro korespondentski odnos sa bankom ili drugom sličnom institucijom koja ima sedište u stranoj državi suprotno odredbama člana 29. st. 2. i 4 ovog zakona;

14) ne obavesti Upravu o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti u propisanim rokovima i na propisani način (član 37. st. 6. i 7);

15) ne obavesti Upravu o ličnom imenu i nazivu radnog mesta ovlašćenog lica i njegovog zamenika, ličnom imenu i nazivu radnog mesta člana najvišeg rukovodstva odgovornog za primenu ovog zakona kao i svaku promenu tih podataka u propisanim rokovima (član 42. stav 3);

16) ne obezbedi redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (član 43. stav 1);

17) ne izradi program godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih, odnosno ne izradi ga u propisanim rokovima (član 43. stav 3);

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 200.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu ako izvrši neku od radnji iz stava 1. ovog člana.

Prekršaji

Član 91

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako izvrši neku od radnji iz čl. 88. ovog zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako izvrši neku od radnji iz čl. 89. ovog zakona.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako izvrši neku od radnji iz čl. 90. ovog zakona.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako izvrši neku od radnji iz čl. 88. i 89. ovog zakona.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako nadležnom carinskom organu ne prijavi fizički prenosiva sredstva plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti koje prenosi preko državne granice (član 67. stav 1).

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako prijava iz člana 67. ovog zakona ne sadrži sve propisane podatke (član 67. stav 2).

Član 47

Posle člana 91, dodaje se naziv člana i član 91a koji glasi:

"Prekršaji za koje odgovara advokat i javni beležnik

Član 91a

(1)Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj advokat i javni beležnik ako:

1) ne pribavi sve propisane podatke o identitetu stranke, odnosno ne pribavi ih na propisani način (član 47.)

2) ne utvrdi identitet stvarnog vlasnika stranke, ne pribavi sve propisane podatke, odnosno ne pribavi ih na propisani način (član 47. st. 3);

3) ne dostavi Upravi, na njen zahtev, tražene podatke, informacije i dokumentaciju, odnosno ne dostavi ih u propisanim rokovima ili ne obavesti Upravu o razlozima zbog kojih nije postupio u skladu sa zahtevom za dostavljanje podataka (član 49. stav 2. i član 54);

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 300.000,00 dinara kazniće se za prekršaj advokati javni beležnik ako:

1) ne utvrdi i proveri identitet stranke, ne pribavi sve propisane podatke, odnosno ne pribavi ih na propisani način (član 47.);

2) ne utvrdi identitet stvarnog vlasnika stranke, ne pribavi sve propisane podatke, odnosno ne pribavi ih na propisani način (član 47.);

3) ne obavesti Upravu o transakcijama ili licima u vezi sa kojima oceni da postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma ili kada stranka traži savet u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma, odnosno ne obavesti je u propisanim rokovima ili na propisani način (član 48);

4) ne izradi listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 50. stav 1);

5) ne primenjuje listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 50. stav 3);

6) postupi suprotno odredbama člana 73. stav 1. ovog zakona;

7) ako podatke, informacije i dokumentaciju pribavljene na osnovu ovog zakona ne koristi samo za namene određene zakonom (član 76);

8) podatke i dokumentaciju pribavljene u skladu sa ovim zakonom ne čuva najmanje 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa ili izvršene transakcije (član 77);

9) ne vodi evidencije podataka u skladu sa ovim zakonom (član 80. stav 2);

10) evidencije koje vodi u skladu sa ovim zakonom ne sadrže propisane podatke (član 81. st. 3. i 4)."

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Vebsajt Uprava za sprečavanje pranja novca, 10.11.2015.