Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: NACRTOM ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA NEDOVOLJNO PRECIZNO ODREđENI IZUZECI OD PRAVILA U POGLEDU ODREđIVANJA OBJEKATA KOJI SU PREDMET OZAKONJENJA


Agencija za borbu protiv korupcije objavila je 12. novembra 2015. godine dva mišljenja o proceni rizika na korupciju o odredbama Nacrta zakona o ozakonjenju objekata.

Prvo mišljenje dostavljeno je nadležnom ministarstvu 27. oktobra 2015. godine, a mišljenje na revidirani tekst Nacrta ovog zakona dostavljeno je 5. novembra 2015. godine.

Agencija je mišljenja da su revidiranim tekstom Nacrtom zakona nedovoljno precizno određeni izuzeci od pravila u pogledu određivanja objekata koji su predmet ozakonjenja. Ovo se odnosi i na novi izuzetak, predviđen članom 9. stav 2, u kojem je navedeno da ako je po pravnosnažnosti rešenja kojim je odbijen zahtev za legalizaciju po ranije važećim propisima, promenjen planski dokument, ili zahtev odbijen iz razloga koji su ovim zakonom drugačije propisani, a povoljniji su za vlasnika nezakonito izgrađenog objekta, nadležni organ konstatuje ovu činjenicu i nastavlja postupak ozakonjenja u skladu sa ovim zakonom.

Usvajanje predloženih izuzetaka u delu koji se odnosi na objekte koji mogu biti predmet ozakonjenja stvorilo bi prostor za različita tumačenja prilikom primene u praksi i opasnost za ostvarivanje partikularnih interesa. Imajući u vidu navedeno, Agencija smatra da je neophodno precizno odrediti koji su objekti predmet ozakonjenja, te jasno predvideti da se ispunjenost uslova za ozakonjenje utvrđuje nakon pribavljanja i razmatranja izveštaja o zatečenom stanju i ostale potrebne dokumentacije, a ne pre toga.

Novim članom 39. stav 8. Nacrta zakona propisano je da nadležni organ može, po zahtevu vlasnika nezakonito izgrađenog objekta za koji nije moguće izvršiti rešenje o rušenju, doneti naknadno rešenje o ozakonjenju, ako vlasnik dostavi dokaz o ispunjenosti uslova propisanih ovim zakonom. Ova odredba je podložna različitom tumačenju u praksi, čime se nadležnom organu daju široka diskreciona ovlašćenja. Imajući ovo u vidu, preporuka Agencije je da se ova odredba izmeni i da se precizno odredi postupanje nadležnog organa u navedenoj situaciji.

Pored toga, Agecija smatra da je potrebno precizirati član 40. stav 1, koji se tiče priključenja objekta na određenu mrežu, a koji je, takođe, podložan različitim tumačenjima.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da je u cilju otklanjanja identifikovanih nedostataka i rizika korupcije potrebno u potpunosti prihvatiti preporuke koje su dostavljene u mišljenju od 27. oktobra 2015. godine, a koje se, pored navedenog, odnose i na članove 14, 18, 19, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36. i 49, navodi se u saopštenju Agencije.

Mišljenje na prvu verziju možete pogledati ovde. Mišljenje na revidiranu verziju možete pogledati ovde.

Komentar redakcije: Vlada Republike Srbije je 12. novembra 2015. godine usvojila Predlog zakona o ozakonjenju objekata.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 12.11.2015.
Naslov: Redakcija