Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAPLATA POTRAŽIVANJA OD DUŽNIKA U REORGANIZACIJI I PREDUJAM TROŠKOVA ZA PODNOŠENJE UPPR-A


Nastavljajući saradnju sa Privrednim sudom u Beogradu, u Privrednoj komori Beograda održan je stručni skup na kome su obrađene sledeće teme:

Naplata potraživanja od dužnika u reorganizaciji - Branka Žerajić, sudija Privrednog suda u Beogradu i

Predujam troškova za podnošenje UPPR-a (unapred pripremljen plan reorganizacije) - mr Ljiljana Matić, sudija Privrednog suda u Beogradu.

Na skupu je između ostalog istaknuto sledeće:

Unapred pripremljen plan reorganizacije je Zakonom o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014 - dalje: Zakon) predviđen način na koji neko pravno lice može da pokuša da namiri poverioce redefinisanjem dužničko poverilačkih odnosa, statusnim promenama dužnika ili na neki drugi način.Svako pravno lice po ispunjenju određenih zakonskih uslova može da podnese UPPR.

Unapred pripremljen plan reorganizacije (UPPR) privrednih društava u stečaju mora da sadrži odredbe o naplati potraživanja od poverilaca, a o planu se izjašnjavaju svi poverioci. Postoje dve klase poverilaca: poverioci po prioritetu i založni poverioci, a plan je usvojen većinom glasova u svakoj klasi.

О UPPR-u se izjašnjavaju, i osporena potraživanja, a ukoliko se usvoji plan važi i za poverioce koji se za njega nisu izjasnili.

Organizacija koja je posebnim zakonom određena da obavlja poslove stečajnog upravnika ovlašćena je da u ime pravnog lica koje posluje sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom podnese unapred pripremljeni plan reorganizacije.

Ako stečajni dužnik istovremeno sa podnošenjem predloga za pokretanje stečajnog postupka podnese unapred pripremljen plan reorganizacije u predlogu se mora jasno naznačiti da se predlaže pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom, u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Stečajni dužnik je dužan da uz predlog podnese dokaz o postojanju nekog od stečajnih razloga.

Stečajni sudija će po službenoj dužnosti ili po primedbi zainteresovanog lica odbaciti predlog za pokretanje stečajnog postupka i predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije, ako:

1) plan nije u skladu sa Zakonom;

2) planom nisu obuhvaćeni poverioci koji bi, da su obuhvaćeni planom, mogli da svojim glasanjem utiču na odluku o usvajanju plana;

3) je plan nepotpun ili neuredan, a naročito ako nisu poštovane odredbe ovog Zakona o ovlašćenim podnosiocima, sadržini i roku za podnošenje plana reorganizacije, a nedostaci se ne mogu otkloniti ili nisu otklonjeni u roku koji je odredio stečajni sudija;

4) utvrdi da ne postoji stečajni razlog.

U slučaju da unapred pripremljen plan reorganizacije sadrži otklonjive nedostatke ili tehničke greške, stečajni sudija može zaključkom naložiti stečajnom dužniku da u roku od osam dana izvrši potrebne ispravke.

Ukoliko stečajni dužnik u ostavljenom roku ne postupi po nalogu suda, stečajni sudija će odbaciti predlog za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Predlagač UPPR je dužan da predujmi troškove i iznosu koji odredi sud.

Tokom prethodnog postupka, stečajni sudija može, na zahtev zainteresovanog lica ili po službenoj dužnosti, imenovati privremenog stečajnog upravnika ili angažovati druga stručna lica u cilju utvrđivanja tačnosti podataka iz unapred pripremljenog plana. Privremeni stečajni upravnik obavlja poslove određene rešenjem o njegovom imenovanju. Troškove angažovanja upravnika i stručnog lica snosi podnosilac predloga.

Nagrada za rad privremenog stečajnog upravnika određuje se u fiksnom iznosu.

Nagrada za rad privremenog stečajnog upravnika isplaćuje se iz avansa koji je položio podnosilac predloga za pokretanje stečajnog postupka.

Stečajni sudija može uvećati iznos nagrade iz stava 1. ovog člana u zavisnosti od složenosti i obima posla koji privremeni upravnik treba da obavi, s tim da tako uvećana nagrada ne može preći iznos od 10.000 evra.

Prilikom donošenja Rešenja kojim se određuje visina predujma sud se po slobodnom sudijskom uverenju rukovodi načelima stečajnog postupka kao što su hitnost i ekonomičnost.

Konačna odluka suda o visini predujma troškova za podnošenje UPPR u svakom konkretnom predmetu mora da bude određena u skladu sa svim relevantnim okolnostima vezane za konkretan predmet. U toj situaciji sudija mora objektivno da sagleda podatke iz podnetog predloga,a zatim da predvidi obim rada budućeg privremenog stečajnog upravnika u tom predmetu i da donese odluku o visini predujma.

Kroz adekvatnu primerenu naknadu za rad ili nagradu trebalo bi stumulisati stečajne upravnike da se potpuno posvete predmetu, da bi se u skladu sa načelima stečajnog postupka u najkraćem mogućem roku postupak okončao. To istovremeno povlači i zahtev da podnoslilac UPPR-a sarađuje sa privremenim stečajnim upravnikom, da postupa po eventualnim zaključcima suda radi otklanjanja eventualnog nedostatka u UPPR-u. U takvoj situaciji ishod sudskog postupka može da bude usvajanje UPPR-a, a kada odluka postane pravosnažna, pravno lice može da nastavi poslovnu saradnju sa svojim poslovnim partnerima.

U slučaju da se plan reorganizacije prihvati, stečaj se obustavlja i privredno društvo upisuje u Agenciju za privredni registar.

Plan reorganizacije predviđa mere za naplatu potraživanja, a zakon predviđa mogućnost otpisa duga, umanjenje duga, pomeranje rokova naplate ili čak povećanje duga ukoliko se odlaže na duži rok ili postoji grejs period.

Izvor: Vebsajt Privredna komora Beograda, 10.11.2015.
Naslov: Redakcija