Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O METROLOGIJI - TEKST PROPISA


NACRT ZAKONA O METROLOGIJI

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se organizacija poslova metrologije, zakonske merne jedinice i etaloni Republike Srbije, stavljanje na tržište, odnosno isporučivanje na tržištu, kao i upotreba merila, ocenjivanje usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima, prethodno upakovani proizvodi, važenje stranih znakova i dokumenata, nadzor,kao i druga pitanja od značaja za metrologiju.

Cilj

Član 2.

Cilj ovog zakona je da obezbedi:

1) upotrebu mernih jedinica usklađenih sa Međunarodnim sistemom jedinica;

2) jedinstveno merenje u Republici Srbiji i poverenje u rezultate merenja sprovedenih radi zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite životne sredine, opšte bezbednosti i zaštite prirodnih resursa;

3) sledivost etalona Republike Srbije do međunarodnih etalona ili nacionalnih etalona drugih država;

4) slobodnu trgovinu i spreči nepotrebne prepreke u trgovini;

5) podrušku i razvoj odgovarajuće metrološke infrastrukture koja obezbeđuje sledivost mernih rezultata;

6) usmeravanje i finansiranje metroloških istraživačkih i razvojnih aktivnosti;

7) brzo, tačno i lako razumljivo saopštavanje i prenošenje informacija o metrološkim pitanjima.

Primena

Član 3.

Odredbe ovog zakona kojima se uređuje zakonska kontrolamerila, primenjuju se na merila koja se upotrebljavaju za merenja u oblasti zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine, kontrole i bezbednosti saobraćaja, kao i u prometu roba i usluga.

Odredbe ovog zakona kojima se uređuju uslovi za stavljanje merila na tržište, odnosno njegovo isporučivanje na tržištu, kao i upotrebu primenjuju se jednako na sva merila bez obzira na njihovo poreklo.

Dostupnost rezultata merenja

Član 4.

Rezultati merenja koja se vrše, na zahtev ili za potrebe državnih organa, u javnom interesu, naročito u oblasti zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, kao i zaštite životne sredine dostupni su pravnim i fizičkim licima u skladu sa propisima kojima se uređuje dostupnost informacija od javnog značaja.

Značenje pojmova

Član 5.

Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje:

1)zakonske merne jedinice su merne jedinice čija je primena obavezna u Republici Srbiji;

2)etalonpredstavlja realizaciju definicije date veličine sa navedenom vrednošću veličine i pridruženom mernom nesigurnošću, tako da služi kao referenca;

3)međunarodni etalonje etalon priznat od potpisnika međunarodnog sporazuma;

4)nacionalni etalon jeetalonRepublike Srbije koji je odlukom organa državne uprave nadležnog za poslove metrologije priznat kao osnova za dodeljivanje vrednosti veličine drugim etalonima određene veličine;

5) referentni materijal je materijal dovoljno homogen i stabilan u odnosu na određena svojstva, koji je ustanovljen da odgovara predviđenoj upotrebi u merenju ili ispitivanju nazivnih svojstava;

6) sertifikovani referentni materijal je referentni materijal praćen sertifikatom koji obezbeđuje jednu ili više određenih vrednosti osobina sa pridruženim mernim nesigurnostima i dokazom o sledivosti korišćenjem validnih postupaka;

7) sledivost je osobina rezultata merenja pomoću koje se taj rezultat dovodi u vezu sa navedenom referencom posredstvom neprekidnog lanca etaloniranja od kojih svako doprinosti utvrđenoj mernoj nesigurnosti;

8) etaloniranje je postupak kojim se, pod određenim uslovima, u prvom koraku uspostavlja odnos između vrednosti veličina sa mernim nesigurnostima koje ostvaruju etaloni, i odgovarajuća pokazivanja sa pridruženim mernim nesigurnostima, a u drugom koraku, te se informacije koriste za uspostavljanje odnosa za dobijanje rezultata merenja iz pokazivanja;

9) merilo je uređaj koji se koristi za merenja, sam ili u sklopu sa jednim ili više dopunskih uređaja;

10) zakonska metrološka kontrola su aktivnosti zakonske metrologije koje obuhvataju: zakonsku kontrolu merila, metrološki nadzor i metrološku ekspertizu;

11) zakonska kontrola merila obuhvata sve zakonske aktivnosti kojima podležu merila kao što su ocenjivanje usaglašenosti, odobrenje tipa, overavanje merila i drugo;

12) metrološki nadzor je postupak zakonske metrološke kontrole kojim se proverava ispunjenost zahteva propisanih zakonskim propisima;

13) metrološka ekspertiza obuhvata službeno merenje koje sprovodi Direkcija za mere i dragocene metale, a koja služe kao merodavni dokaz pri donošenju odluka u postupcima drugih državnih organa ili sudova;

14) ocenjivanje usaglašenosti merila je svaka aktivnost kojom se utvrđuje da li je pojedinačno merilo, partija merila ili proizvedena serija merila usaglašena sa svim propisanim zahtevima koja se primenjuju na taj tip merila;

15) normativni dokument je dokumentMeđunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (International Organization of Legal Metrology) kojim se potvrđuje pretpostavka o usaglašenosti sa propisanim bitnim zahtevima, a koji je objavljen u Službenom glasniku Evropske Unije;

16) ispitivanje tipa je postupak ocenjivanja usaglašenosti jednog ili više uzoraka određenog tipa merila čiji je rezultat izveštaj i/ili sertifikat o ispitivanju;

17) odobrenje tipa je odluka kojom se potvrđuje da je određeni tip merila usaglašen sa odgovarajućim propisanim zahtevima, a koja se donosi nakon prethodno sprovedenog postupka ispitivanja tipa merila, i na osnovu koje se izdaje uverenje o odobrenju tipa merila;

18) overavanje merila je postupak ocenjivanja usaglašenosti čiji je rezultat označavanje (žigosanje) merila, odnosno izdavanje uverenja o overavanju merila;

19) isprava o usaglašenosti je sertifikat ili drugi dokument kojim se potvrđuje usaglašenost merila sa propisanim zahtevima;

20) prethodno upakovani proizvodi su proizvodi koji su upakovani bez prisustva kupca, pri čemu se količina tih proizvoda ne može promeniti bez promene pakovanja odnosno bez otvaranja pakovanja pri čemu nastaje vidno oštećenje;

21) distribucija vremena obuhvata ostvarivanje zakonskog vremena Republike Srbije i vršenje njegove distribucije na teritoriji Republike Srbije;

22) stavljanje na raspolaganje merila, prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca je svaka isporuka ovih proizvoda radi distribucije, potrošnje ili upotrebe, sa ili bez naknade;

23) stavljanje na tržište je prva isporuka merila, prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca na tržište Republike Srbije;

24) popravka merila je aktivnost održavanja tehničkih i metroloških karakteristika merila;

25) prepravka merila je aktivnost kojom se menjaju neke od ključnih tehničkih ili metroloških karakteristika nakon čega se mora sprovesti delimično ili ponovno ispitivanje tipa merila, odnosno ocenjivanje usaglašenosti merila.

Drugi izrazi koji se upotrebljavaju u ovom zakonu, a nisu definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje definisano zakonima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode, standardizacija i opšta bezbednost proizvoda.

II. ORGANIZACIJA POSLOVA METROLOGIJE

Obavljanje poslova metrologije

Član 6.

Poslove metrologije, u smislu ovog zakona, u Republici Srbiji obavljaju:

1) ministarstvo nadležno za poslove metrologije (u daljem tekstu: Ministarstvo);

2) organ uprave nadležan za poslove metrologije, odnosno Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija);

3)privredni subjekti i druga pravna lica koja su ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila (u daljem tekstu: ovlašćena tela);

4) privredni subjekti i druga pravna lica imenovana za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima (u daljem tekstu: imenovana tela);

5) imenovani nosioci nacionalnih etalona.

Direkcija

Član 7.

Direkcija ima svojstvo pravnog lica, sa pravima i dužnostima utvrđenim zakonom.

Sedište Direkcije je u Beogradu.

Direkcija ima svoje organizacione delove sa sedištem u Beogradu, Kruševcu, Nišu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Subotici.

Član 8.

Direkcija obavlja sledeće poslove:

1) stara se o sistemu zakonskih mernih jedinica u Republici Srbiji;

2) razvija, ostvaruje, proglašava, čuva, održava, usavršava etalone Republike Srbije;

3) usklađuje i nadzire rad imenovanih nosilaca nacionalnih etalona;

4) obezbeđuje metrološku sledivost;

5) istraživanja i razvoja u oblasti metrologije;

6)sprovodi ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda,radi provere ispunjenosti metroloških zahteva;

7)predstavlja Republiku Srbiju u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama, obezbeđuje izvršavanje zadataka koji proizlaze iz članstva u tim organizacijama, i uspostavlja saradnju u oblasti metrologije;

8) vrši metrološki nadzor;

9) ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila;

10) nadzire rad ovlašćenih tela;

11) ocenjivanja usaglašenosti merila;

12) odlučuje u upravnim postupcima iz oblasti metrologije;

13) obavlja poslove metrološke ekspertize;

14) priprema strategiju i propise iz oblasti metrologije;

15) vodi registar merila koja podležu zakonskoj kontroli i druge propisane evidencije;

16) obezbeđuje metrološke informacije i izdaje službeno glasilo;

17) distribucije vremena;

18) pruža stručnu pomoć i vrši obuke za obavljanje poslova u oblasti metrologije;

19) bavi se izdavačkom delatnošću;

20) obavlja i druge poslove iz oblasti metrologije u skladu sa zakonom.

Osim poslova iz stava 1. tač. 1) do 19) ovog člana Direkcija obavlja i poslove overavanja merila za čije overavanje nije propisano da ih obavljaju ovlašćena tela, kao i merila za koja nema dovoljan broj ovlašćenih tela, s tim da se overavanje tih merila vrši na način koji obezbeđuje nezavisnost i nepristrasnost.

Ovlašćena tela

Član 9.

Privredni subjekti i druga pravna lica mogu obavljati poslove overavanja merila ako ispunjavaju propisane uslove, a naročito u pogledu:

1) registracije u odgovarajućem registru privrednih subjekata;

2) posedovanja akta pribavljenog u postupku akreditacije;

3) stečenog obrazovanja, radnog iskustva, odnosno stručne osposobljenosti zaposlenih i drugih angažovanih lica u odgovarajućem području koja se dokazuje položenim stručnim ispitom, za koje je telo ovlašćeno;

4) prostorija i opreme za rad;

5) nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa merilom koje je predmet overavanja;

6) postupanja po zahtevima za overavanje merila u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak;

7) vođenja evidencije o zahtevima za overavanje merila, planiranim i izvršeniim pregledima i žigosanjima merila, kao i njenog dostavljanja Direkciji;

8) načina čuvanja, evidentiranja i razduživanja državnih žigova;

9) postupanja po prigovorima i žalbama na rad i donete odluke;

10) poverljivosti, odnosno čuvanja poslovne tajne;

11) osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima u vezi sa poslovima overavanja merila.

Ministar nadležan za poslove metrologije (u daljem tekstu: Ministar) bliže propisuje uslove koje privredni subjekt treba da ispunjava u pogledu objekta, opreme i zaposlenih i drugih angažovanih lica za obavljanje poslova overavanja merila, kao i način ispunjavanja uslova iz stava 1. ovog člana.

Ministar propisuje program polaganja stručnog ispita, kao i uslove i način polaganja tog ispita.

Član 10.

Direkcija rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje poslova overavanja merila iz člana 9. ovog zakona.

 Pri donošenju rešenja iz stava 1. ovog člana smatraće se da privredni subjekt odnosno drugo pravno lice ispunjava uslove u pogledu kompetentnosti, poverljivosti, nezavisnosti i nepristrasnosti zaposlenih i angažovanih lica kao i uslove u pogledu prostorija i opreme za rad ako je obim poslova pregleda i ispitivanja merila u celosti pokriven obimom poslova sadržanih u aktu o akreditaciji, koji je to pravno lice pribavilo u postupku akreditacije.

Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana podnosi privredni subjekt i drugo pravno lice Direkciji.

Rešenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od tri godine.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Direkcija će ukinuti ovlašćenje za obavljanje poslova overavanja merila ukoliko ovlašćeno telo prestane da ispunjava propisane uslove kao i ukoliko ne sprovodi odredbe ovog zakona i drugih propisa u oblasti metrologije.

Ovlašćeno telo podnosi zahtev za obnavljanje rešenja iz stava 1. ovog člana najkasnije tri meseca pre isteka perioda na koje je rešenje izdato.

Ako Direkcija ne odluči po podnetom zahtevu u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva iz stava 6. ovog člana a najkasnije do dana isteka perioda na koji je rešenje izdato, ovlašćeno telo može da nastavi da obavlja poslove overavanja merila na osnovu postojećeg rešenja.

Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena a odnose se na postupak donošenja rešenja o ovlašćivanju, obnavljanju ovlašćivanja odnosno ukidanju ovlašćenja primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Troškove overavanja merila koje sprovodi ovlašćeno telo snosi podnosilac zahteva za overavanje merilau visini koja je određena cenovnikom, koji utvrđuje ovlašćeno telo uz saglasnost Ministarstva.

Poslove overavanja merila ovlašćeno telo obavlja kao poverene poslove.

III. OBAVEZE OVLAŠĆENOG TELA

Član 11.

Ovlašćeno telo dužno je da:

            1) obavlja delatnost u skladu sa propisima i rešenjem o ovlašćivanju;

            2) odmah obavesti Direkciju o svim promenama koje bi mogle uticati na ispunjenost propisanih uslova, kao i o svim promenama podataka o ovlašćenom telu;

            3) vodi i redovno dostavlja Direkciji evidencije o overenim merilima, kao i o merilima čije je overavanje odbijeno;

            4) u propisanim rokovima i na propisan način Direkciji dostavlja podatke za upis overenog merila u registar merila koja podležu zakonskoj kontroli.        

Član 12.

Evidencija iz člana 11. stav 1. tačka 3. ovog zakona naročito sadrži podatke o:

            1) imenu i adresi, odnosno poslovnom imenu i sedištu podnosioca zahteva za overavanje merila;

            2) vlasniku, odnosno korisniku merila i njegovoj adresi;

            3) nazivu, tipu i broju merila, kao i specifičnostima merila;

            4) datumu planiranog pregleda;

            5) datumu izvršenog pregleda i overavanja merila;

            6) postavljenim žigovima odnosno izdatim uverenjima o overavanju merila;

            7) izdatim rešenjima o odbijanju overavanja merila.

Ovlašćeno telo dužno je da evidenciju iz stava 1. ovog člana čuva najmanje tri godine.

Na zahtev Direkcije, ovlašćeno telo dužno je da Direkciji dostavi evidenciju iz stava 1. ovog člana, kao i druge podatke.

Ministar bliže propisuje sadržinu i obrazac evidencije iz stava 1. ovog člana kao i način vođenja te evidencije.

Član 13.

Ovlašćeno telo dužno je da bez odlaganja obavesti Direkciju o svim promenama koje bi mogle uticati na ispunjenost propisanih uslova.

Ako se na osnovu obaveštenja iz stava 1. ovog člana, utvrdi da je ovlašćeno telo prestalo da ispunjava propisane uslove Direkcija donosi rešenje o ukidanju rešenja o ovlašćivanju.

Direkcija će u celosti ili delimično ukinuti rešenje o ovlašćivanju i ako ovlašćeno telo u celosti ili delimično:

1) ne ispunjava propisane uslove utvrđene na osnovu zapisnika metrološkog inspektora;

2) poslove overavanja merila ne obavlja na propisan način, u skladu sa ovim zakonom;

3) pokazuje nedostatke u obavljanju poslova za koje je ovlašćeno;

4) to samo zatraži.

Ovlašćeno telo koje zatraži ukidanje rešenja o ovlašćivanju pre isteka perioda na koje je to rešenje izdato dužno je da poslove overavanja merila obavlja do donošenja rešenja o ukidanju rešenja o ovlašćivanju.

Ovlašćeno telo kome je ukinuto rešenje iz razloga iz stava 1. tač. 1) i 3) ovog člana, ne može podneti novi zahtev za ovlašćivanje u roku od jedne godine od dana donošenja rešenja o ukidanju rešenja o ovlašćivanju, odnosno u roku od tri godine od dana donošenja rešenja o ukidanju rešenja o ovlašćivanju iz razloga iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Direkcija kao javnu knjigu vodi registar ovlašćenih tela za overavanje merila.

Način ovlašćivanja, vođenje registra ovlašćenih tela, kao i druga pitanja vezana za rad ovlašćenih tela bliže uređuje Ministar.

IV. METROLOŠKI SAVET

Član 14.

Radi davanja stručnih mišljenja i učestvovanja u realizaciji projektnih zadataka iz oblasti metrologije Vlada osniva Metrološki savet kao stručno savetodavno telo.

Metrološki savet:

1) daje stručna mišljenja u pogledu razvoja metrološkog sistema Republike Srbije;

2) predlaže naučne i obrazovne aktivnosti u oblasti metrologije;

3) predlaže prioritete u naučnim istraživačko-razvojnim projektima u oblasti metrologije.

Metrološki savet na zahtev Direkcije daje stručna obrazloženja, odnosno mišljenja povodom objavljenih metroloških informacija koje su od javnog interesa.

U Metrološki savet imenuju se istaknuti stručnjaci iz oblasti metrologije, predstavnici drugih ministarstava i predstavnici zainteresovanih strana.

Metrološki savet ima predsednika i najmanje šest članova.

Metrološki savet donosi poslovnik o radu.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Metrološkog saveta vrši Direkcija.

V. ZAKONSKE MERNE JEDINICE

Član 15.

Zakonske merne jedinice koje se upotrebljavaju u Republici Srbiji su:

1) jedinice Međunarodnog sistema jedinica (Systeme International d′Units, SI);

2) jedinice koje nisu obuhvaćene Međunarodnim sistemom jedinica, a koje se mogu koristiti u skladu sa ovim zakonom.

Zakonske merne jedinice iz stava 1. ovog člana, njihove nazive, oznake kao i način njihove upotrebe bliže uređuje Vlada.

VI. ETALONI

Etaloni Republike Srbije

Član 16.

Etalon Republike Srbije je etalon koji je odlukom o proglašenju priznat kao osnova za dodeljivanje vrednosti veličine drugim etalonima iste veličine i pomoću koga se najtačnije ostvaruje određena SI jedinica u Republici Srbiji (u daljem tekstu: nacionalni etalon).

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi direktor Direkcije.

Direkcija razvija, ostvaruje, proglašava, čuva, održava i usavršava nacionalne etalone i obezbeđuje njihovu sledivost do međunarodnog nivoa.

Nacionalni etaloni moraju biti sledivi do odgovarujeće reference, odnosno međunarodnih etalona ili nacionalnih etalona drugih država sa odgovarajućim metrološkim karakteristikama.

Ministar bliže propisuje uslove i način utvrđivanja ispunjenosti uslova za priznavanje nacionalnih etalona za pojedine veličine iz stava 1. ovog člana, način provere ispunjavanja tih uslova, sadržaj odluke o proglašenju nacionalnog etalona, kao i uslove i način ukidanja odluke o proglašenju nacionalnog etalona.

VII.IMENOVANI NOSIOCI NACIONALNIH ETALONA

Član 17.

Direktor Direkcije može odluku iz člana 16. stava 1. ovog zakona doneti i za etalon koji se čuva, održava i čije se metrološke karakteristike unapređuju od strane drugog organa državne uprave, odnosno drugog pravnog lica.

Odlukom iz stava 1. ovog člana direktor Direkcije imenuje za nosioca nacionalnog etalona određene SI jedinicedrugi organ državne uprave, odnosno drugo pravno lice.

 Organ državne uprave, odnosno drugo pravno lice, imenuje se za nosioca nacionalnog etalona ako ispunjava propisane uslove, a naročito u pogledu:

1) stručne osposobljenosti zaposlenih i drugih angažovanih lica;

2) prostorija i opreme za rad;

3) obezbeđenja sledivosti do međunarodnog etalona ili nacionalnih etalona drugih država;

4) sistema menadžmenta kvalitetom.

Ministar bliže propisuje način i uslove za priznavanje nacionalnih etalona za pojedine veličine iz stava 1. ovog člana, uslove i način za imenovanje naosioca nacionalnog etalona, uslove i način korišćenja nacionalnog etalona, sadržaj odluke o proglašenju nacionalnog etalona i imenovanju nosioca nacionalnog etalona, uslove i način ukidanja odluke o proglašenju nacionalnog etalona i imenovanju nosioca nacionalog etalona.

VIII. ZAKONSKA KONTROLA MERILA

Član 18.

Zakonska kontrola merila (u daljem tekstu: merila) koristi se u funkciji:

1) prometa roba i usluga;

2) zaštite zdravlja ljudi i životinja i opšte bezbednosti;

3) zaštite životne sredine i prirodnih resursa;

4) kontrole i bezbednosti saobraćaja;

5) provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda.     

Ministar bliže propisuje vrste merila iz stava 1. ovog člana za koje je propisano sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti, odobrenja tipa merila, odnosno overavanje merila, vremenske intervale periodičnog overavanja tih merila, vrste merila čije overavanje obavlja Direkcija, vrste merila čije overavanje obavljaju ovlašćena tela, kao i dovoljan broj ovlašćenih tela za overavanje tih vrsta merila.

IX.STAVLJANJE MERILA NA TRŽIŠTE

Član 19.

Merilo se stavlja na tržište ako je usaglašeno sa propisanim zahtevima, ako je njegova usaglašenost ocenjena prema propisanom postupku, ako je označeno u skladu sa propisima i ako ga prate propisane isprave o usaglašenosti i druga propisana dokumentacija.

Ministar za pojedina merila bliže propisuje zahteve, postupke ocenjivanja usaglašenosti ili kombinaciju postupaka ocenjivanja usaglašenosti, označavanje, isprave o usaglašenosti i dokumentaciju iz stava 1. ovog člana.

Imenovana tela

Član 20.

Ako je aktom iz člana 19. stav 2. utvrđeno da ocenjivanje usaglašenosti sprovodi imenovano telo, tim aktom se utvrđuju i uslovi koje to telo mora da ispuni naročito u pogledu:

1) stručne osposobljenosti zaposlenih i drugih angažovanih lica;

2) prostorija i opreme za rad;

3) nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa merilom koje je predmet ocenjivanja usaglašenosti;

4) poverljivosti, odnosno čuvanja poslovne tajne;

 5) postupanja po prigovorima na rad i donete odluke;

 6) osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima u vezi sa poslovima ocenjivanja usaglašenosti merila.

Akt iz člana 19. stav 2, može se pozvati na srpski standard u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, kao i na normativni dokument.

Ministar sastavlja spisak standarda, odnosno normativnih dokumenata iz stava 2. ovog člana koji se objavljuju u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Član 21.

Ministar rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova iz člana 20. ovog zakona.

Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana podnosi privredni subjekt i drugo pravno lice Ministarstvu.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena a odnose se na postupak donošenja rešenja o imenovanju, odnosno ukidanju imenovanja primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Ministarstvo kao javnu knjigu vodi registar imenovanih tela.

Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena a odnose se na način imenovanja i rada imenovanog tela, način utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanja, vođenje registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila, prijavljivanje imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila odgovarajućoj međunarodnoj organizaciji, kao i uslove i način oduzimanja imenovanja, nadzor nad radom imenovanih tela kao i druge poslove u vezi sa imenovanjem primenjuje se odredbe zakona kojim se uređuje tehnički zahtevi za proizvode.

Odobrenje tipa merila

Član 22.

Ako se u propisanom postupku odobrenja tipa utvrdi da određeni tip merila ispunjava propisane zahteve Direkcija će izdati uverenje o odobrenju tipa merila.

Ako se nakon sprovedenog postupka odobrenja tipa merila utvrdi da taj tip merila nije usklađen sa propisanim zahtevima rešenjem se odbija izdavanje uverenja o odobrenju tipa merila.

Uverenje o odobrenju tipa merila se izdaje na zahtev domaćeg proizvođača, ovlašćenog uvoznika odnosno ovlašćenog distributera stranog proizvođača merila.

Uverenje iz stava 1. ovog člana objavljuje se u službanom glasilu Direkcije, kao i obaveštenje o povlačenju uverenja.

Ako se naknadno utvrdi da merilo ne ispunjava propisane zahteve Direkcija će ukinuti uverenje o odobrenju tipa merila.

Na akte iz st. 1, 2. i 5. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana.

Na postupak odobrenja tipa merila primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

Ministar bliže uređuje uslove i način odobrenja tipa merila, tehničku dokumentaciju koju je potrebno priložiti, broj merila istog tipa koji treba dostaviti, sadržaj i način čuvanja izveštaja o sprovedenim ispitivanjima, način označavanja odobrenog tipa merila, način čuvanja tehničke dokumentacije i ispitanih merila, kao i uslove i način izmene i dopune, odnosno povlačenja izdatog uverenja o odobrenju tipa merila.

Overavanje merila

Član 23.

Overavanje merila vrši ovlašćeno telo, odnosno Direkcija nakon sprovedenog postupka pregleda merila čime se potvrđuje da je merilo u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno da ispunjava propisane metrološke zahteve.

Ukoliko ovlašćeno telo, odnosno Direkcija utvrdi da određeno merilo nije u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno da ne ispunjava propisane metrološke zahteve, donosi rešenje kojim odbija overavanje merila.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od 15 dana.

Overavanje merila može biti prvo, periodično ili vanredno.

Ovlašćeno telo, odnosno Direkcija dužno je da, na zahtev vlasnika, odnosno korisnika merila, izda uverenje o overavanju merila i kada je to merilo žigosano.

Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena, a odnose se na postupak overavanja merila, izdavanja uverenja o overavanju merila, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Ministar bliže propisuje način i uslove overavanje merila, dokumentaciju u postupku overavanja, kao i način, uslove i rokove čuvanja potrebne dokumentacije.

Prvo overavanje merila

Član 24.

Prvom overavanju podležu nova merila za koja je prethodno sproveden postupak ocenjivanja usaglašenosti, odnosno izdato uverenje o odobrenju tipa.

Prvom overavanju podležu i nova merila za koja nije izdato uverenje o odobrenju tipa u skladu sa propisom iz člana 18. stav 2. ovog zakona.

Merilo na prvo overavanje podnosi domaći proizvođač, ovlašćeni uvoznik odnosno ovlašćeni distributer.

X.MERILA U UPOTREBI

Član 25.

Merila se upotrebljavaju u skladu sa njihovom namenom i moraju ispunjavati propisane zahteve i biti u skladu sa odobrenim tipom.

Rezultati merenja dobijeni upotrebom merila iz stava 1. ovog člana moraju biti sledivi do nacionalnih etalona ili do nacionalnih etalona drugih država.

Zahteve za merila, natpise i oznake na merilima, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva, opremu za utvrđivanje ispunjenosti zahteva, sadržinu obrasca za rezultate ispitivanja odnosno merenja kao i metode merenja propisuje Ministar.

Obaveze lica koja upotrebljavaju merila

Član 26.

Lica koja upotrebljavaju merila dužna su da:

1) postavljaju i koriste merila na način kojim se obezbeđuje propisana tačnost merenja i u tom smislu odgovorna su za tehničku ispravnost merila i tačnost mernih rezultata;

2) održavaju merila u tehničkom stanju koje obezbeđuje tačnost merenja;

3) podnose na overavanje merila u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona;

4) vode evidenciju o merilima koja sadrži naročito podatke o početku upotrebe merila kao i o održavanju i overavanju merila u upotrebi, u skladu sa propisima.

Lica iz stava 1. ovog člana, kao i vlasnik merila dužna su da merilo koje više ne upotrebljavaju na vidnom mestu označe oznakom: "merilo nije u upotrebi".

Periodično overavanje merila

Član 27.

Periodičnom overavanju podležu merila koja su u upotrebi.

Periodično overavanje merila sprovodi se periodično, u propisanim vremenskim intervalima za određenu vrstu merila.

Merilo na periodično overavanje podnosi vlasnik, odnosno korisnik merila.

Za periodično overavanje brojila električne energije, mernih transformatora, vodomera, gasomera i merila koja koriguju zapreminu tečnosti odnosno gasa, korektora i merila toplotne energije odgovorna su lica koja prodaju vodu, odnosno lica odgovorna za merenje električne i toplotne energije i prirodnog gasa, u skladu sa propisima kojima se uređuju ove oblasti.

Vanredno overavanje merila

Član 28.

Vanrednom overavanju podležu merila na kojima je zbog kvara, odnosno drugih tehničkih nedostataka, u roku važenja državnog žiga, izvršena popravka, kao i merila za koja periodično overavanje nije izvršeno u propisanom roku.

Lice koje je izvršilo popravku merila iz stava 1. ovog člana dužno je da podnese merilo na vanredno overavanje.

Označavanje pri overavanju merila

Član 29.

Pri overavanju merila u Republici Srbiji merila se označavaju na sledeći način:

1) državnim žigovima;

2) oznakama prve verifikacije Evropske unije.

Vrstu, oblik i način stavljanja državnih žigova, koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, rok njihovog važenja kao i bliži oblik i sadržaj uverenja o overavanju merila i uverenja o odobrenju tipa merila propisuje Ministar.

Prestanak važenja žiga, odnosno uverenja o overavanju merila

Član 30.

Žig na merilu, odnosno uverenje o overavanju merila prestaje da važi, ako je:

1) istekao rok na koji je merilo overeno;

2) na merilu izvršena prepravka, odnosno popravka koja može uticati na njegove metrološke karakteristike;

3) merilo oštećeno na takav način da je moglo izgubiti neko svojstvo bitno za overavanje;

4) žig uništen, uklonjen, promenjen ili na bilo koji drugi način oštećen;

5) merilo promenom mesta ugradnje izgubilo svoje metrološke karakteristike.

Merilo čiji je žig odnosno uverenje o overavanju merila prestao da važi ne sme se upotrebljavati.

Etaloni i referentni materijali

Član 31.

Za overavanje merila upotrebljavaju se etaloni, odnosno referentni materijali za koje je obezbeđena metrološka sledivost na odgovarajući način.

XI.METROLOŠKA EKSPERTIZA

Član 32.

Metrološku ekspertizu sprovodi Direkcija, radi obezbeđivanja merodavnog dokaza pri donošenju odluka u postupcima drugih državnih organa ili sudova.

Lice koje sprovodi metrološku ekspertizu iz stava 1. ovog člana izdaje izveštaj o izvršenom merenju.

Troškove metrološke ekspertize snosi podnosilac zahteva.

Ministar bliže propisuje sadržaj i postupak sprovođenja metrološke ekspertize.

XII. PRETHODNO UPAKOVANI PROIZVODI

Član 33.

Prethodno upakovani proizvodi mogu se staviti na tržište ili skladištiti sa namerom stavljanja na tržište samo ako zadovoljavaju propisane metrološke zahteve.

Prethodno upakovanim proizvodima u smislu ovog zakona ne smatraju se besplatni uzorci koji se kao prethodno upakovani proizvodi koriste u marketingu i pružanju usluga.

Paker, ovlašćeni zastupnik pakera, odnosno uvoznik prethodno upakovanih proizvoda dužan je da obezbedi sprovođenje propisanog postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih metroloških zahteva, kao i dokumentaciju kojom se potvrđuje da prethodno upakovani proizvodi ispunjavaju propisane zahteve i njeno stavljanje na raspolaganje nadležnom organu.

Ministar bliže propisuje način i postupak ispitivanja prethodno upakovanih proizvodaradi provere ispunjenosti metroloških zahteva, zahteve za opremu koja se koristi prilikom merenja stvarne količine prethodno upakovanih proizvoda, metrološke zahteve koje moraju da ispune količine prethodno upakovanih proizvoda, način označavanja količina i dozvoljena odstupanja stvarnih količina od označenih nazivnih količina.

Znak usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima

Član 34.

Paker, odnosno ovlašćeni zastupnik pakera može da stavi znak usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima samo nakon sprovedenog propisanog postupka utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva.

Paker, ovlašćeni zastupnik pakera, odnosno uvoznik prethodno upakovanih proizvoda koji su označeni znakom usaglašenosti mora dostaviti Direkciji pismeno obaveštenje o takvim proizvodima.

Direkcija na osnovu obaveštenja iz stava 2. ovog člana odobrava upotrebu znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima i vodi evidenciju o tome.

Obavezu iz stava 2. ovog člana imaju i pakeri koji imaju nameru da znakom usaglašenosti označe prethodno upakovani proizvod, odnosno svi oni koji koriste znak usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima.

Paker, ovlašćeni zastupnik pakera, odnosno uvoznik prethodno upakovanog proizvoda koji je označen znakom usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima je u obavezi da osigura ispunjenost posebnih zahteva propisanih za količinu, označavanje, dokumentovanje usaglašenosti količine prethodno upakovanih proizvoda sa metrološkim zahtevima, kao i zahteva za opremu koja se koristi u proizvodnji i internoj kontroli količine prethodno upakovanih proizvoda.

Veličinu i oblik znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda, način postavljanja tog znaka, propisani postupak utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva, kao i način i uslove dokumentovanja usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima propisuje Ministar.

Vanredno ispitivanje usaglašenosti prethodno upakovanihproizvoda sa metrološkim zahtevima

Član 35.

Vanredno ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda radi provere usaglašenosti sa propisanim metrološkim zahtevima i odredbama ovog zakona sprovodi Direkcija na zahtev nadležnog organa, fizičkog ili pravnog lica.

Merne boce

Član 36.

Merne boce su boce koje imaju takva metrološka svojstva da njihov sadržaj može biti izmeren sa dovoljnom tačnošću kada su napunjene do određenog nivoa ili do određenog procenta ukupne zapremine.

Merne boce mogu se staviti na tržište ili skladištiti sa namerom stavljanja na tržište samo kada ispunjavaju propisane metrološke zahteve, kada imaju propisane natpise i kada su označene znakom proizvođača i znakom usaglašenosti.

Znak proizvođača kojim se na jasan i nedvosmislen način proizvođač identifikuje odobrava Direkcija na zahtev proizvođača.

Direkcija, u skladu sa pravilima potvrđenih međunarodnih sporazuma čiji je potpisnik Republika Srbija, prijavljuje odgovarajućim organima iz tih sporazuma znak proizvođača koji je odobrila.

Merne boce koje su namenjene za stavljanje na tržište podležu statističkim proverama ispunjenosti propisanih metroloških zahteva koje se vrše uzorkovanjem.

Zahteve za merne boce, dopuštena odstupanja zapremine, način i uslove odobravanja znaka proizvođača, veličinu i oblik znaka usaglašenosti, kao i natpise i oznake na bocama kao mernim posudama bliže propisuje Ministar.

XIII. VAŽENJE STRANIH ZNAKOVA I DOKUMENATA

ČLAN 37.

U Republici Srbiji važe isprave i znaci usaglašenosti merila, kao i uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o prvom overavanju merila i žigovi, ako su izdati u skladu sa zaključenim međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Republika Srbija.

Pored isprava i znakova usaglašenosti merila iz stava 1. ovog člana, u Republici Srbiji prihvataju se i rezultati ispitivanja merila koja su sprovedena od strane inostranih tela za ocenjivanje usaglašenosti ako su izdati pod uslovima koji obezbeđuju ispunjenost zahteva i postupaka koji su u Republici Srbiji propisani za ta merila.

XIV. FINANSIRANJE I NAKNADE

IZVORI FINANSIRANJA

ČLAN 38.

Direkcija se finansira iz:

1) budžeta Republike Srbije i

2) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Naknade

Član 39.

Za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca radi provere ispunjenosti metroloških zahteva i drugih poslova koje sprovodi Direkcija u skladu sa ovim zakonom plaćaju se naknade.

Visina naknada iz stava 1. ovog člana ista je za strana i domaća lica.

Visinu i način plaćanja naknada iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada.

Naknade iz stava 1. ovog člana uplaćuju se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

XV. NADZOR

Član 40.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

Metrološki nadzor

Član 41.

Metrološki nadzor obuhvata nadzor nad merilima, prethodno upakovanim proizvodima i mernim bocama koji su stavljeni na tržište i nadzor nad merilima u upotrebi, kao i nadzor nad pravilnom upotrebom zakonskih mernih jedinca.

Metrološki nadzor u smislu ovog zakona vrši Direkcija preko lica ovlašćenih za vršenje metrološkog nadzora (u daljem tekstu: metrološki inspektor).

Metrološki inspektor mora imati položen stručni ispit za metrološkog inspektora.

Ministar bliže propisuje sadržaj i način sprovođenja stručnog ispita iz stava 3. ovog člana.

Član 42.

Metrološki inspektor mora imati službenu legitimaciju.

Ministar bliže propisuje obrazac i sadržinu legitimacije iz stava 1. ovog člana, uslove pod kojima se legitimacija izdaje, prestaje da važi, način na koji se uništava legitimacija koja je prestala da važi, kao i način vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama.

Član 43.

U vršenju metrološkog nadzora metrološki inspektor ima pravo i dužnost da proverava:

1) da li proizvođač merila sprovodi propisani postupak ocenjivanja usaglašenosti merila;

2) da li je merilo koje je stavljeno na tržište usaglašeno sa propisanim zahtevima;

3) da li je usaglašenost merila sa propisanim zahtevima ocenjena prema propisanom postupku i da li je označeno u skladu sa propisima;

4) da li merilo prati propisana isprava o usaglašenosti i druga propisana dokumentacija;

5) da li merilo koje je u upotrebi ispunjava uslove propisane ovim zakonom i drugim propisima doneti na osnovu ovog zakona;

6) da li lice koje upotrebljava merilo, postavlja i koristi to merilo na način kojim se obezbeđuje propisana tačnost merenja;

7) da li lice koje upotrebljava merilo, to merilo održava u tehničkom stanju koje obezbeđuje tačnost merenja i da li vodi evidenciju o merilu;

8) da li je sprovedeno prvo odnosno periodično overavanje merila;

9) da li je na merilu koje je u upotrebi prestao da važi žig odnosno uverenje o overavanju merila;

10) da li je merilo nakon popravke podneto na vanredno overavanje merila;

11) da li je na prethodno upakovanom proizvodu koji je stavljen na tržište nazivna količina označena tačno, jasno i nedvosmisleno;

12) da li stvarna količina prethodno upakovanih proizvoda odstupa od nazivne količine;

13) da li su prethodno upakovani proizvodi označeni znakom usaglašenosti na propisani način;

14) da li merna boca koja je stavljena na tržište ispunjava propisane metrološke zahteve i da li je označena propisanim oznakama i natpisima;

 15) da li se upotrebljavaju zakonske merne jedinice propisane ovim zakonom ili propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Član 44.

Nadzor nad merilima i prethodno upakovanim proizvodima koji su stavljeni na tržište vrši Direkcija.

Ako se u vršenju nadzora iz stava 1. ovog člana utvrdi da merilo odnosno prethodno upakovani proizvod ne ispunjava propisane uslove metrološki inspektor naložiće otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku i privremeno zabraniti stavljanje na tržište merila, odnosno prethodno upakovanih proizvoda do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Ako nedostaci iz stava 2. ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, metrološki inspektor doneće rešenje o povlačenju sa tržišta merila odnosno prethodno upakovanog proizvoda.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana.

Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Član 45.

Nadzor nad merilima koja su u upotrebi vrši Direkcija.

Ako se u vršenju nadzora iz stava 1. ovog člana utvrdi da merilo u upotrebi ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom ili propisima iz oblasti metrologije metrološki inspektor naložiće otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku i privremeno zabraniti upotrebu merila do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Ako nedostaci iz stava 2. ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, metrološki inspektor doneće rešenje kojim se zabranjuje upotreba merila.

Protiv rešenja iz stava 3. može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana.

Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Član 46.

Način vršenja metrološkog nadzora i nadzora nad upotrebom zakonskih mernih jedinica bliže uređuje Vlada.

Član 47.

Nadležni carinski organ dužan je da sarađuje sa drugim nadležnim organima u vezi sa kontrolom merila uvezenih na tržište Republike Srbije uzajamnim pružanjem informacija.

Nadzor nad radom imenovanih i ovlašćenih tela

Član 48.

Nadzor nad radom imenovanih tela vrši Ministarstvo.

Član 49.

Nadzor nad stručnim radom ovlašćenih tela vrši Direkcija.

Član 50.

U vršenju nadzora proverava se:

1) da li ovlašćeno telo ispunjava propisane uslove;

2) da li je ovlašćeno telo obavestilo Direkciju o promeni koja bi mogla uticati na ispunjenost propisanih uslova;

3) da li ovlašćeno telo prilikom overavanja merila vrši pregled merila prema propisanom postupku i načinu pregleda merila, a u skladu sa planiranim datumom pregleda iz evidencije;

4) da li ovlašćeno telo obavlja overavanje merila u skladu sa propisanim uslovima;

5) da li ovlašćeno telo za pregled merila koje overava upotrebljava etalone, odnosno referentne materijale za koje je obezbeđena metrološka sledivost na odgovarajući način;

 6) da li ovlašćeno telo ima i čuva dokumentaciju na propisani način i u propisanim rokovima.

Član 51.

Ako se utvrdi da ovlašćeno telo ili deo tog ovlašćenog tela ne radi u skladu sa propisima naložiće se otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku.

Ako u roku iz stava 1. ovog člana ovlašćeno telo ne otkloni utvrđene nepravilnosti, odnosno ne dostavi Direkciji dokaz o tome, Direkcija će ukinuti rešenje o ovlašćivanju, u celosti ili delimično.

Direkcija će bez određivanja roka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka ukinuti rešenje o ovlašćivanju u celosti ili delimično, ako se utvrdi:

1) da ovlašćeno telo nije razdužilo sve državne žigove koje je zadužilo od Direkcije, odnosno da je izgubilo važeći državni žig;

2) da je ovlašćeno telo više puta ponovilo utvrđenu nepravilnost.

Ako Direkcija ukine rešenje o ovlašćivanju, ovlašćeno telo briše se iz registra ovlašćenih tela.

Rešenje iz st. 2. i 3. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

XVI. KAZNENE ODREDBE

Član 52.

Novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, novčanom kaznom od 5.000 do 50.0000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik a novčanom kaznom od 10.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako ne upotrebljava zakonske merne jedinice koje su propisane ovim zakonom ili propisima donesenim na osnovu ovog zakona (član 15);

2) ako stavi na tržište merilo koje nije usaglašeno sa propisanim zahtevima, čija usaglašenost nije ocenjena prema propisanom postupku, koje nije označeno u skladu sa propisima i koje ne prate propisane isprave o usaglašenosti i druga propisana dokumentacija (član 19);

3) ako ne upotrebljava merila na propisan način kojim se osigurava tačnost merenja, ako ne održava merilo u tehničkom stanju koje obezbeđuje tačnost merenja i ne vodi evidenciju o njegovom održavanju i overavanju (član 26);

4) ako ne obezbedi prvo, periodično odnosno vanredno overavanje merila (čl. 24, 27. i 28);

5) ako upotrebljava merilo čiji je žig odnosno uverenje o overavanju merila prestao da važi (član 30);

6) ako stavi na tržište ili skladišti sa namerom stavljanja na tržište prethodno upakovane proizvode čija nazivna količina nije označena tačno, jasno i nedvosmisleno ili kada njihova stvarna količina odstupa od označene nazivne količine (član 33);

7) ako stavi na tržište ili skladišti sa namerom stavljanja na tržište prethodno upakovane proizvode koji nisu označeni znakom usaglašenosti na propisani način (član 34);

8) ako stavi na tržište mernu bocu koja ne ispunjava propisane metrološke zahteve i nije označena propisanim oznakama i natpisima (član 36);

9) ako metrološkom inspektoru ne omogući nesmetano obavljanje nadzora i ne pruži potrebne podatke i uvid u poslovnu dokumentaciju (čl. 51. i 52).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

XVII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona iz člana 9. st. 2. i 3, člana 13. stav 7, doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona iz člana 17. stav 4, člana 18. stav 2, člana 32. stav 4, člana 34. stav 6, člana 41. stav 4, doneće se najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona iz člana 12. stav 4, člana 15. stav 2, člana 16. stav 5, člana 19. stav 2, člana 20. stav 3, član 22. stav 8, člana 23. stav 7, člana 25. stav 3, člana 29. stav 2, člana 33. stav 4, člana 36. stav 6, člana 39. stav 3, člana 42. stav 2. i člana 46. doneće se najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 54.

Do donošenja podzakonskih akata propisanih ovim zakonom primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o metrologiji ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 55.

Sertifikati i uverenja o odobrenju tipa i overavanju merila, kao i oznake, odnosno žigovi izdati do dana stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka roka na koji su izdati.

Član 56.

Postupci ocenjivanja usaglašenosti, postupak ispitivanja i odobrenja tipa merila, odnosno overavanja merila započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona nastaviće se u skladu sa odredbama Zakona o metrologiji("Sl. glasnik RS", br. 30/2010).

Član 57.

Postupci ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona nastaviće se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 58.

Metrološki inspektori koji nemaju položeni stručni ispit, a koji su raspoređeni na obavljanju poslova metrološkog nadzora dužni su da ovaj ispit polože u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 59.

Ovlašćena tela koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila dužna su da se, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona usaglase sa ovim zakonom.

Zaposleni i druga angažovana lica u ovlašćenom telu iz stava 1. ovog člana dužna su da polože stručni ispit u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 60.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o metrologiji("Sl. glasnik RS", br. 30/2010).

Član 61.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Oblast metrologije do sada je bila uređenaZakonom o metrologiji("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona. Ovaj zakon je u potpunosti bio usaglašen sa evropskom regulativom u ovoj oblasti koja je važila u vreme njegovog donošenja.Nakon perioda primene ovog zakona u trajanju od pet godina praksa je pokazala da je u cilju efikasnijeg obavljanja poslova iz oblasti metrologije neophodno propisati nova zakonska rešenja.

Jedan od razloga za donošenje novog Zakona o metrologiji sadržan je u potrebi daljeg usaglašavanja oblasti metrologije u Republici Srbiji sa praksom koja se primenjuje u ovoj oblasti u Evropskoj uniji. Ova potreba je naročito došla do izražaja nakon bilateralnog i eksplanatornog skrininga za Poglavlje 1 - Sloboda kretanja roba, održanih u 2014. godini, kao i činjenicom da je Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju donela novi međunarodni dokument OIML D1:2012 koji se odnosi na pitanja koja treba razmotriti prilikom izrade zakona vezanih za metrologiju.

Takođe, jedan od razloga za donošenje novog Zakona o metrologiji sadržan je u potrebi novog razgraničenja poslova u oblasti metrologije između ministarstva nadležnog za poslove metrologije - Ministarstva privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i organa uprave nadležnog za poslove metrologije - Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija). Tako je važećim zakonom propisano da ovlašćivanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila vrši ministar nadležan za poslove metrologije donošenjem rešenja, a ovim zakonom propisuje se da će ove poslove obavljati Direkcija, koja će takođe za razliku od važećeg zakona voditi i Registar ovlašćenih tela. Takođe, za razliku od važećeg zakona koji propisuje da nadzor nad stručnim radom imenovanih tela vrši Direkcija, novim zakonom propisuje se da nadzor nad radom imenovanih tela vrši Ministarstvo. Naime, razlog za predložena rešenja u vezi je sa evropskim intencijama koje se sastoje u koncentrisanju poslova u istom subjektu, i to poslova ovlašćivanja, odnosno imenovanja tela i poslova nadzora nad subjektima koji obavljaju te poslove. Budući da Direkcija raspolaže kadrom koji poseduje specifična stručna znanja za pojedine vrste merila za čije se overavanje i vrši ovlašćivanje, koji imaju ključnu ulogu i bez kojih ni u sadašnjem radu nije moguće sprovesti postupak, predloženim zakonskim rešenjem omogućiće se veća efikasnost, kako u postupku ovlašćivanja, tako i u vršenju nadzora nad stručnim radom ovlašćenih tela. Isto tako će i grupisanje poslova imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti u oblasti metrologije i nadzora nad tim telima u Ministarstvu omogućiti racionalnije i efikasnije obavljanje tih poslova, pogotovu što u određenim oblastima Ministarstvo već ima iskustvo u obavljanju poslova imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti prema propisima Republike Srbije koji su usaglašeni sa direktivama Evropske unije.

U oblasti ovlašćivanja, osim navedenih izmena, novim zakonom predloženo je da Ministarstvo daje saglasnost na cenovnik koji je utvrdilo ovlašćeno telo, za razliku od važećeg zakona koji propisuje da tu saglasnost daje Vlada. Na ovaj način se pojednostavljuje postupak dobijanja saglasnosti na cenovnik ovlašćenih tela.

Takođe, u ovoj oblasti, za razliku od važećeg zakona kojim je propisano da Direkcija obavlja i poslove overavanja merila za čije overavanje nema ovlašćenih tela, novim zakonom predloženo je da Direkcija obavlja i poslove overavanja merila za čije overavanje nije propisano da ih obavljaju ovlašćena tela, kao i merila za koja nema dovoljan broj ovlašćenih tela, čime će se obezbediti nesmetano obavljanje poslova overavanja merila.

Predložena su i nova rešenja u vezi sa Metrološkim savetom, kao stručnim savetodavnim telom koji osniva Vlada. Naime, po važećem zakonu Metrološki savet na zahtev Ministarstva daje stručna obrazloženja, odnosno mišljenja, povodom objavljenih metroloških informacija koja su od javnog interesa, dok se po ovom zakonu navedene informacije dostavljaju na zahtev Direkcije, budući da Direkcija, u skladu sa Zakonom o ministarstvima, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se, između ostalog, odnose na zakonske merne jedinice, etalone i merila. Ujedno, za razliku od važećeg zakona, novim zakonom propisuje se da se u Metrološki savet imenuju i predstavnici drugih ministarstava, kao i da stručne i administrativne poslove za potrebe ovog saveta vrši Direkcija.

Jedna od novina koja se uvodi ovim zakonom je i određivanje imenovanih nosilaca nacionalnih etalona određene SI jedinice koji može biti drugi organ državne uprave, odnosno drugo pravno lice, kao novog subjekta koji učestvuje u obavljanju poslova metrologije.

U cilju daljeg unapređenja metrologije u Republici Srbiji, novim zakonom prošireni su poslovi koje obavlja Direkcija, pa je u skladu sa ovim zakonom predloženo da Direkcija ubuduće obavlja i poslove usklađivanja i nadziranja rada imenovanih nosilaca nacionalnih etalona, već pomenuti poslovi ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila, pripremanja strategije i propisa iz oblasti metrologije, pružanja stručne pomoći i vršenju obuke za obavljanje poslova u oblasti metrologije, kao i bavljenje izdavačkom delatnošću.

U cilju obezbeđivanja stručne osposobljenosti lica koja vrše overavanje merila novim zakonom uvodi se polaganje stručnog ispita za ta lica. Takođe, obaveza polaganja stručnog ispita uvodi se i za lica ovlašćena za obavljanje poslova metrološkog nadzora - metrološke inspektore.

Predlagač je, radi stvaranja uslova za ispunjavanje zahteva za članstvo Republike Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) i EU, prilikom izrade ovog zakona, pored ostalog, imao u vidu elemente međunarodnih dokumenata Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (International Organization of Legal Metrology - OIML D1, OIML D2, OIML D9 i OIML D16). Takođe, ovaj zakon preuzima pojmove i definicije Međunarodnog rečnika termina u zakonskoj metrologiji, kao i pojmove i definicije Međunarodnog rečnika osnovnih i opštih termina u metrologiji.

Budući da se sva nova rešenja predložena ovim zakonom odnose na materiju koja se nije mogla urediti drugim pravnim aktom, a imajući u vidu i obim predloženih izmena, donošenje novog Zakona o metrologiji predstavlja jedinu mogućnost.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA IPOJEDINAČNIH REŠENJA

Čl. 1, 2. i 3. definišu se predmet, cilj i primena zakona.

Članom 4. propisuje se načelo javnosti prema kome su rezultati merenja koja se vrše na zahtev ili za potrebe državnih organa, u javnom interesu, naročito u oblasti zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, kao i zaštite životne sredine, dostupni javnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje dostupnost informacija od javnog značaja.

U članu 5. definiše se značenje ključnih izraza koji se koriste za potrebe ovog zakona.

Članom 6. definišu se subjekti koji u Republici Srbiji obavljaju poslove metrologije, u smislu ovog zakona. S tim u vezi, propisano je da ove poslove obavljaju: ministarstvo nadležno za poslove metrologije (u daljem tekstu: Ministarstvo), organ uprave nadležan za poslove metrologije, odnosno Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija), privredni subjekti i druga pravna lica koja su ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila (u daljem tekstu: ovlašćena tela), privredni subjekti i druga pravna lica imenovana za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima (u daljem tekstu: imenovana tela) i imenovani nosioci nacionalnih etalona.

Članom 7. propisuje se da Direkcija ima svojstvo pravnog lica, sa pravima i dužnostima utvrđenim zakonom, da je njeno sedište u Beogradu, kao i da Direkcija ima svoje organizacione delove sa sedištem u Beogradu, Kruševcu, Nišu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Subotici.

Članom 8.propisuju se poslovi koje obavlja Direkcija. Pored poslova koji su bili propisani važećim zakonom, ovim zakonom propisuju se i novi poslovi koje obavlja Direkcija, i to: pripremanje strategije i propisa iz oblasti metrologije, pružanje stručne pomoći i vršenje obuka za obavljanje poslova u oblasti metrologije, kao i bavljenje izdavačkom delatnošću. Takođe, ovim članom propisuje se da Direkcija za mere i dragocene metale, pored ostalog, obavlja i overavanja merila za čije overavanje nije propisano da ih obavljaju ovlašćena tela, kao i merila za koja nema dovoljan broj ovlašćenih tela, s tim da se overavanje tih merila vrši na način koji obezbeđuje nezavisnost i nepristrasnost.

Članom 9. propisuju se uslovi koje privredni subjekti i druga pravna lica moraju ispunjavati da bi mogli obavljati poslove overavanja merila, i to uslovi u pogledu: registracije u odgovarajućem registru privrednih subjekata, posedovanja akta pribavljenog u postupku akreditacije, stečenog obrazovanja, radnog iskustva, odnosno stručne osposobljenosti zaposlenih i drugih angažovanih lica u odgovarajućem području koja se dokazuje položenim stručnim ispitom, za koje je telo ovlašćeno, prostorija i opreme za rad, nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa merilom koje je predmet overavanja, postupanja po zahtevima za overavanje merila u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, vođenja evidencije o zahtevima za overavanje merila, planiranim i izvršeniim pregledima i žigosanjima merila, kao i njenog dostavljanja Direkciji, načina čuvanja, evidentiranja i razduživanja državnih žigova, postupanja po prigovorima i žalbama na rad i donete odluke, poverljivosti, odnosno čuvanja poslovne tajne, osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima u vezi sa poslovima overavanja merila. Ovim članom propisuje se i da Ministar nadležan za poslove metrologije (u daljem tekstu: Ministar) bliže propisuje uslove koje privredni subjekt treba da ispunjava u pogledu objekta, opreme i zaposlenih i drugih angažovanih lica za obavljanje poslova overavanja merila, kao i način ispunjavanja tih uslova. Takođe, ovim članom je propisano i da Ministar propisuje program polaganja stručnog ispita, kao i uslove i način polaganja tog ispita.

Članom 10. propisano je da Direkcija rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova za obavlja nje poslova overavanja merila iz člana 9. ovog zakona, kao i da će se pri donošenju rešenja smatrati da privredni subjekt odnosno drugo pravno lice ispunjava uslove u pogledu kompetentnosti, poverljivosti, nezavisnosti i nepristrasnosti zaposlenih i angažovanih lica kao i uslove u pogledu prostorija i opreme za rad ako je obim poslova pregleda i ispitivanja merila u celosti pokriven obimom poslova sadržanih u aktu o akreditaciji, koji je to pravno lice pribavilo u postupku akreditacije. Ovim članom propisano je i da se zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana podnosi privredni subjekt i drugo pravno lice Direkciji, da se rešenje izdaje se na period od tri godine, da je to konačno i da se protiv njega može pokrenuti upravni spor. Takođe, propisano je da će Direkcija ukinuti ovlašćenje za obavljanje poslova overavanja merila ukoliko ovlašćeno telo prestane da ispunjava propisane uslove, kao i ukoliko ne sprovodi odredbe ovog zakona i drugih propisa u oblasti metrologije.

Ovim članom je takođe propisano da ovlašćeno telo podnosi zahtev za obnavljanje rešenja o ovlašćivanju najkasnije tri meseca pre isteka perioda na koje je rešenje izdato i da ako Direkcija ne odluči po podnetom zahtevu u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva iz stava 6. ovog člana a najkasnije do dana isteka perioda na koji je rešenje izdato, ovlašćeno telo može da nastavi da obavlja poslove overavanja merila na osnovu postojećeg rešenja. Takođe, propisano je da se na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena a odnose se na postupak donošenja rešenja o ovlašćivanju, obnavljanju ovlašćivanja odnosno ukidanju ovlašćenja primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak. Pored navedenog, propisano je i da troškove overavanja merila koje sprovodi ovlašćeno telo snosi podnosilac zahteva za overavanje merilau visini koja je određena cenovnikom, koji utvrđuje ovlašćeno telo uz saglasnost Ministarstva, kao i da poslove overavanja merila ovlašćeno telo obavlja kao poverene poslove.

Članom 11. propisuju se obaveze Ovlašćenog tela. U tom smislu, propisano je da je Ovlašćeno telo dužno da obavlja delatnost u skladu sa propisima i rešenjem o ovlašćivanju, da odmah obavesti Direkciju o svim promenama koje bi mogle uticati na ispunjenost propisanih uslova, kao i o svim promenama podataka o ovlašćenom telu, da vodi i redovno dostavlja Direkciji evidencije o overenim merilima, kao i o merilima čije je overavanje odbijeno, kao i da u propisanim rokovima i na propisan način Direkciji dostavlja podatke za upis overenog merila u registar merila koja podležu zakonskoj kontroli.

Članom 12. propisuju se podaci koje sadrži Evidencija o overenim merilima, kao i o merilima čije je overavanje odbijeno. Ovim članom je takođe propisano da je ovlašćeno telo dužno da tu evidenciju čuva najmanje tri godine, kao i da tu evidenciju i druge podatke dostavi Direkciji na njen zahtev. Takođe propisano je da Ministar bliže propisuje sadržinu i obrazac evidencije, kao i način vođenja te evidencije.

Članom 13. propisuje se obaveza ovlašćenog tela da bez odlaganja obavesti Direkciju o svim promenama koje bi mogle uticati na ispunjenost propisanih uslova, kao i da ako se na osnovu tog obaveštenja utvrdi da je ovlašćeno telo prestalo da ispunjava propisane uslove Direkcija donosi rešenje o ukidanju rešenja o ovlašćivanju. Ovim članom propisano je i da ćeDirekcija u celosti ili delimično ukinuti rešenje o ovlašćivanju i ako ovlašćeno telo u celosti ili delimično:ne ispunjava propisane uslove utvrđene na osnovu zapisnika metrološkog inspekora, poslove overavanja merila ne obavlja na propisan način, u skladu sa ovima zakonom,pokazuje nedostatke u obavljanju poslova za koje je ovlašćeno, kao i ako to samo zatraži. Takođe, propisana je obaveza ovlašćenog telakoje zatraži ukidanje rešenja o ovlašćivanju pre isteka perioda na koje je to rešenje izdato, da poslove overavanja merila obavlja do donošenja rešenja o ukidanju rešenja o ovlašćivanju. Propisano je takođe da ovlašćeno telo kome je ukinuto rešenje iz razloga iz stava 1. tač. 1) i 3) ovog člana, ne može podneti novi zahtev za ovlašćivanje u roku od jedne godine od dana donošenja rešenja o ukidanju rešenja o ovlašćivanju, odnosno u roku od tri godine od dana donošenja rešenja o ukidanju rešenja o ovlašćivanju iz razloga iz stava 1. tačka 2) ovog člana. Ovim članom propisano je i da Direkcija kao javnu knjigu vodi registar ovlašćenih tela za overavanje merila,a kao i da način ovlašćivanja, vođenje registra ovlašćenih tela, kao i druga pitanja vezana za rad ovlašćenih tela bliže uređuje Ministar.

Članom 14. propisuje se da Vlada osniva Metrološki savet kao stručno savetodavno teloradi davanja stručnih mišljenja i učestvovanja u realizaciji projektnih zadataka iz oblasti metrologije. Ovim članom propisano je da Metrološki savet daje stručna mišljenja u pogledu razvoja metrološkog sistema Republike Srbije, predlaže naučne i obrazovne aktivnosti u oblasti metrologije i predlaže prioritete u naučnim istraživačko-razvojnim projektima u oblasti metrologije. Takođe, propisano je da Metrološki savet na zahtev Direkcije daje stručna obrazloženja, odnosno mišljenja povodom objavljenih metroloških informacija koje su od javnog interesa, kao i da se u Metrološki savet imenuju istaknuti stručnjaci iz oblasti metrologije, predstavnici drugih ministarstava i predstavnici zainteresovanih strana. Propisano je da Metrološki savet ima predsednika i najmanje šest članova, dadonosi poslovnik o radu, kao i da stručne i administrativne poslove za potrebe Metrološkog saveta vrši Direkcija.

Članom 15. propisuju se zakonske merne jedinice koje se upotrebljavaju u Republici Srbiji, i to: jedinice Međunarodnog sistema jedinica (Systeme International d′Units, SI), kao i jedinice koje nisu obuhvaćene Međunarodnim sistemom jedinica, a koje se mogu koristiti u skladu sa ovim zakonom. Takođe, propisano je da Zakonske merne jedinice, njihove nazive, oznake kao i način njihove upotrebe bliže uređuje Vlada.

Članom 16. propisuje se da je etalon Republike Srbije etalon koji je odlukom o proglašenju priznat kao osnova za dodeljivanje vrednosti veličine drugim etalonima iste veličine i pomoću koga se najtačnije ostvaruje određena SI jedinica u Republici Srbiji (u daljem tekstu: nacionalni etalon), kao i da Odluku iz stava 1. ovog člana donosi direktor Direkcije. Takođe je propisano da Direkcija razvija, ostvaruje, proglašava, čuva, održava i usavršava nacionalne etalone i obezbeđuje njihovu sledivost do međunarodnog nivoa i da nacionalni etaloni moraju biti sledivi do odgovarujeće reference, odnosno međunarodnih etalona ili nacionalnih etalona drugih država sa odgovarajućim metrološkim karakteristikama. Ovim članom je takođe propisano da ministar bliže propisuje uslove i način utvrđivanja ispunjenosti uslova za priznavanje nacionalnih etalona za pojedine veličine iz stava 1. ovog člana, način provere ispunjavanja tih uslova, sadržaj odluke o proglašenju nacionalnog etalona, kao i uslove i način ukidanja odluke o proglašenju nacionalnog etalona.

Članom 17. propisuje se da Direktor Direkcije može odluku iz člana 16. stava 1. ovog zakona doneti i za etalon koji se čuva, održava i čije se metrološke karakteristike unapređuju od strane drugog organa državne uprave, odnosno drugog pravnog lica. Takođe, propisuje se da odlukom iz stava 1. ovog člana direktor Direkcije imenuje za nosioca nacionalnog etalona određene SI jedinicedrugi organ državne uprave, odnosno drugo pravno lice, kao i da se organ državne uprave, odnosno drugo pravno lice, imenuje za nosioca nacionalnog etalona ako ispunjava propisane uslove, a naročito u pogledu: stručne osposobljenosti zaposlenih i drugih angažovanih lica,prostorija i opreme za rad, obezbeđenja sledivosti do međunarodnog etalona ili nacionalnih etalona drugih država, kao i sistema menadžmenta kvalitetom. Ovim članom propisuje se i da Ministar bliže propisuje način i uslove za priznavanje nacionalnih etalona za pojedine veličine iz stava 1. ovog člana, uslove i način za imenovanje naosioca nacionalnog etalona, uslove i način korišćenja nacionalnog etalona, sadržaj odluke o proglašenju nacionalnog etalona i imenovanju nosioca nacionalnog etalona, uslove i način ukidanja odluke o proglašenju nacionalnog etalona i imenovanju nosioca nacionalog etalona.

Članom 18. propisuje se da se zakonska kontrola merila (u daljem tekstu: merila) koristi u funkciji:prometa roba i usluga, zaštite zdravlja ljudi i životinja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine i prirodnih resursa, kontrole i bezbednosti saobraćaja, kao i provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda. Takođe je propisano da Ministar bliže uređuje vrste merila iz stava 1. ovog člana za koje je propisano sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti, odobrenja tipa merila, odnosno overavanje merila, vremenske intervale periodičnog overavanja tih merila, vrste merila čije overavanje obavlja Direkcija, vrste merila čije overavanje obavljaju ovlašćena tela, kao i dovoljan broj ovlašćenih tela za overavanje tih vrsta merila.

Članom 19. propisuje se da se merilo stavlja na tržište ako je usaglašeno sa propisanim zahtevima, ako je njegova usaglašenost ocenjena prema propisanom postupku, ako je označeno u skladu sa propisima i ako ga prate propisane isprave o usaglašenosti i druga propisana dokumentacija. Propisano je i da Ministar za pojedina merila bliže propisuje zahteve, postupke ocenjivanja usaglašenosti ili kombinaciju postupaka ocenjivanja usaglašenosti, označavanje, isprave o usaglašenosti i dokumentaciju iz stava 1. ovog člana.

Članom 20. propisuje se da ako je aktom iz člana 19. stav 2. ovog člana utvrđeno da ocenjivanje usaglašenosti sprovodi imenovano telo, tim aktom se utvrđuju i uslovi koje to telo mora da ispuni naročito u pogledu: stručne osposobljenosti zaposlenih i drugih angažovanih lica, prostorija i opreme za rad, nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa merilom koje je predmet ocenjivanja usaglašenosti, poverljivosti, odnosno čuvanja poslovne tajne, postupanja po prigovorima na rad i donete odluke, kao i osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima u vezi sa poslovima ocenjivanja usaglašenosti merila. Ovim članom je takođe propisano i da se akt iz člana 19. stav 2. ovog člana, može pozvati na srpski standard u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, kao i na normativni dokument, kao i da Ministar sastavlja spisak standarda, odnosno normativnih dokumenata iz stava 2. ovog člana koji se objavljuju u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Članom 21. propisuje se da Ministar rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova iz člana 20. ovog zakona, da zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana podnosi privredni subjekt i drugo pravno lice Ministarstvu, da je rešenje iz stava 1. ovog člana konačno, kao i da se protiv njega može pokrenuti upravni spor. Takođe je propisano i da na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena, a odnose se na postupak donošenja rešenja o imenovanju, odnosno ukidanju imenovanja primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak. Propisano je da Ministarstvo kao javnu knjigu vodi registar imenovanih tela. Takođe je propisano i da se na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena a odnose se na način imenovanja i rada imenovanog tela, način utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanja, vođenje registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila, prijavljivanje imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila odgovarajućoj međunarodnoj organizaciji, kao i uslove i način oduzimanja imenovanja, nadzor nad radom imenovanih tela kao i druge poslove u vezi sa imenovanjem primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje tehnički zahtevi za proizvode.

Članom 22. propisuje se da ako se u propisanom postupku odobrenja tipa utvrdi da određeni tip merila ispunjava propisane zahteve Direkcija će izdati uverenje o odobrenju tipa merila, kao i da se ako se nakon sprovedenog postupka odobrenja tipa merila utvrdi da taj tip merila nije usklađen sa propisanim zahtevima rešenjem odbija izdavanje uverenja o odobrenju tipa merila. Ovim članom je propisano i da se uverenje o odobrenju tipa merila izdaje na zahtev domaćeg proizvođača, ovlašćenog uvoznika odnosno ovlašćenog distributera stranog proizvođača merila, da se u službenom glasilu Direkcije objavljuje uverenje iz stava 1. ovog člana, kao i obaveštenje o povlačenju uverenja, kao i da će, ako se naknadno utvrdi da merilo ne ispunjava propisane zahteve, Direkcija ukinuti uverenje o odobrenju tipa merila. Takođe, propisano je da se na akte iz st. 1, 2. i 5. ovog člana može izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana, kao i da se na postupak odobrenja tipa merila primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

Ovim članom propisuje se i da Ministar bliže uređuje uslove i način odobrenja tipa merila, tehničku dokumentaciju koju je potrebno priložiti, broj merila istog tipa koji treba dostaviti, sadržaj i način čuvanja izveštaja o sprovedenim ispitivanjima, način označavanja odobrenog tipa merila, način čuvanja tehničke dokumentacije i ispitanih merila, kao i uslove i način izmene i dopune, odnosno povlačenja izdatog uverenja o odobrenju tipa merila.

Članom 23. propisuje se da overavanje merila vrši ovlašćeno telo, odnosno Direkcija nakon sprovedenog postupka pregleda merila čime se potvrđuje da je merilo u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno da ispunjava propisane metrološke zahteve, da ukoliko ovlašćeno telo, odnosno Direkcija utvrdi da određeno merilo nije u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno da ne ispunjava propisane metrološke zahteve, donosi rešenje kojim odbija overavanje merila, kao i da se protiv tog rešenja može izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od 15 dana. Takođe, propisano je da overavanje merila može biti prvo, periodično ili vanredno, da je ovlašćeno telo, odnosno Direkcija dužno da, na zahtev vlasnika, odnosno korisnika merila, izda uverenje o overavanju merila i kada je to merilo žigosano, kao i da se na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena, a odnose se na postupak overavanja merila, izdavanja uverenja o overavanju merila, primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak. Ovim članom propisano je i da ministar bliže propisuje način i uslove overavanje merila, dokumentaciju u postupku overavanja, kao i način, uslove i rokove čuvanja potrebne dokumentacije.

Članom 24. propisuje se da prvom overavanju podležu nova merila za koja je prethodno sproveden postupak ocenjivanja usaglašenosti, odnosno izdato uverenje o odobrenju tipa, kao i da prvom overavanju podležu i nova merila za koja nije izdato uverenje o odobrenju tipa u skladu sa propisom iz člana 18. stav 2. ovog zakona. Takođe, propisano je da merilo na prvo overavanje podnosi domaći proizvođač, ovlašćeni uvoznik odnosno ovlašćeni distributer.

Članom 25. propisuje se da se merila upotrebljavaju u skladu sa njihovom namenom i moraju ispunjavati propisane zahteve i biti u skladu sa odobrenim tipom, darezultati merenja dobijeni upotrebom merila iz stava 1. ovog člana moraju biti sledivi do nacionalnih etalona ili do nacionalnih etalona drugih država. Takođe je propisano da zahteve za merila, natpise i oznake na merilima, način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva, opremu za utvrđivanje ispunjenosti zahteva, sadržinu obrasca za rezultate ispitivanja odnosno merenja kao i metode merenja propisuje Ministar.

Članom 26. propisuju se obaveze lica koja upotrebljavaju merila, i to: da postavljaju i koriste merila na način kojim se obezbeđuje propisana tačnost merenja i u tom smislu odgovorna su za tehničku ispravnost merila i tačnost mernih rezultata, da održavaju merila u tehničkom stanju koje obezbeđuje tačnost merenja, da podnose na overavanje merila u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, kao i davode evidenciju o merilima koja sadrži naročito podatke o početku upotrebe merila kao i o održavanju i overavanju merila u upotrebi, u skladu sa propisima. Ovim članom propisano je i da su lica iz stava 1. ovog člana, kao i vlasnik merila dužna da merilo koje više ne upotrebljavaju na vidnom mestu označe oznakom: "merilo nije u upotrebi".

Članom 27. propisuje se da periodičnom overavanju podležu merila koja su u upotrebi, da se periodično overavanje merila sprovodi periodično, u propisanim vremenskim intervalima za određenu vrstu merila. Takođe, propisano je da merilo na periodično overavanje podnosi vlasnik, odnosno korisnik merila, kao i da su za periodično overavanje brojila električne energije, mernih transformatora, vodomera, gasomera i merila koja koriguju zapreminu tečnosti odnosno gasa, korektora i merila toplotne energije odgovorna lica koja prodaju vodu, odnosno lica odgovorna za merenje električne i toplotne energije i prirodnog gasa, u skladu sa propisima kojima se uređuju ove oblasti.

Članom 28. propisuje se da vanrednom overavanju podležu merila na kojima je zbog kvara, odnosno drugih tehničkih nedostataka, u roku važenja državnog žiga, izvršena popravka, kao i merila za koja periodično overavanje nije izvršeno u propisanom roku. Takođe je propisano da je lice koje je izvršilo popravku merila iz stava 1. ovog člana dužno da podnese merilo na vanredno overavanje.

Članom 29. propisuje se da se pri overavanju merila u Republici Srbiji merila označavaju državnim žigovima, kao i oznakama prve verifikacije Evropske unije. Takođe je propisano da vrstu, oblik i način stavljanja državnih žigova, koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, rok njihovog važenja kao i bliži oblik i sadržaj uverenja o overavanju merila i uverenja o odobrenju tipa merila propisuje Ministar.

Članom 30. propisuju se slučajevi u kojima prestaje da važi žig na merilu, odnosno uverenje o overavanju merila, i to: ako je istekao rok na koji je merilo overeno, ako je na merilu izvršena prepravka, odnosno popravka koja može uticati na njegove metrološke karakteristike, ako jemerilo oštećeno na takav način da je moglo izgubiti neko svojstvo bitno za overavanje, ako je žig uništen, uklonjen, promenjen ili na bilo koji drugi način oštećen, kao i ako jemerilo promenom mesta ugradnje izgubilo svoje metrološke karakteristike. Takođe je propisano da se merilo čiji je žig odnosno uverenje o overavanju merila prestao da važi ne sme upotrebljavati.

Članom 31. propisuje se da se za overavanje merila upotrebljavaju etaloni, odnosno referentni materijali za koje je obezbeđena metrološka sledivost na odgovarajući način.

Članom 32. propisuje se da metrološku ekspertizu sprovodi Direkcija, radi obezbeđivanja merodavnog dokaza pri donošenju odluka u postupcima drugih državnih organa ili sudova, da lice koje sprovodi metrološku ekspertizu izdaje izveštaj o izvršenom merenju, da troškove metrološke ekspertize snosi podnosilac zahteva. Takođe je propisano da Ministar bliže propisuje sadržaj i postupak sprovođenja metrološke ekspertize.

Članom 33. propisuje se da se prethodno upakovani proizvodi mogu staviti na tržište ili skladištiti sa namerom stavljanja na tržište samo ako zadovoljavaju propisane metrološke zahteve, a da se prethodno upakovanim proizvodima u smislu ovog zakona ne smatraju besplatni uzorci koji se kao prethodno upakovani proizvodi koriste u marketingu i pružanju usluga. Ovim članom propisano je i da je paker, ovlašćeni zastupnik pakera, odnosno uvoznik prethodno upakovanih proizvoda dužan da obezbedi sprovođenje propisanog postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih metroloških zahteva, kao i dokumentaciju kojom se potvrđuje da prethodno upakovani proizvodi ispunjavaju propisane zahteve i njeno stavljanje na raspolaganje nadležnom organu. Takođe, propisano je da Ministar bliže propisuje način i postupak ispitivanja prethodno upakovanih proizvodaradi provere ispunjenosti metroloških zahteva, zahteve za opremu koja se koristi prilikom merenja stvarne količine prethodno upakovanih proizvoda, metrološke zahteve koje moraju da ispune količine prethodno upakovanih proizvoda, način označavanja količina i dozvoljena odstupanja stvarnih količina od označenih nazivnih količina.

Članom 34. propisuje se da paker, odnosno ovlašćeni zastupnik pakera može da stavi znak usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima samo nakon sprovedenog propisanog postupka utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva, da Paker, ovlašćeni zastupnik pakera, odnosno uvoznik prethodno upakovanih proizvoda koji su označeni znakom usaglašenosti mora dostaviti Direkciji pismeno obaveštenje o takvim proizvodima, da Direkcija na osnovu tog obaveštenja odobrava upotrebu znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima i vodi evidenciju o tome, kao i da obavezu iz stava 2. ovog člana imaju i pakeri koji imaju nameru da znakom usaglašenosti označe prethodno upakovani proizvod, odnosno svi oni koji koriste znak usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima. Ovim članom propisano je i da je paker, ovlašćeni zastupnik pakera, odnosno uvoznik prethodno upakovanog proizvoda koji je označen znakom usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima u obavezi da osigura ispunjenost posebnih zahteva propisanih za količinu, označavanje, dokumentovanje usaglašenosti količine prethodno upakovanih proizvoda sa metrološkim zahtevima, kao i zahteva za opremu koja se koristi u proizvodnji i internoj kontroli količine prethodno upakovanih proizvoda. Takođe, propisano je da veličinu i oblik znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda, način postavljanja tog znaka, propisani postupak utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva, kao i način i uslove dokumentovanja usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima propisuje Ministar.

Članom 35. propisuje se da vanredno ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda radi provere usaglašenosti sa propisanim metrološkim zahtevima i odredbama ovog zakona sprovodi Direkcija na zahtev nadležnog organa, fizičkog ili pravnog lica.

Članom 36. propisuje se da su merne boce boce koje imaju takva metrološka svojstva da njihov sadržaj može biti izmeren sa dovoljnom tačnošću kada su napunjene do određenog nivoa ili do određenog procenta ukupne zapremine, da se merne boce mogu staviti na tržište ili skladištiti sa namerom stavljanja na tržište samo kada ispunjavaju propisane metrološke zahteve, kada imaju propisane natpise i kada su označene znakom proizvođača i znakom usaglašenosti, da znak proizvođača kojim se na jasan i nedvosmislen način proizvođač identifikuje odobrava Direkcija na zahtev proizvođača, kao i da Direkcija, u skladu sa pravilima potvrđenih međunarodnih sporazuma čiji je potpisnik Republika Srbija, prijavljuje odgovarajućim organima iz tih sporazuma znak proizvođača koji je odobrila. Ovim članom propisano je i da merne boce koje su namenjene za stavljanje na tržište podležu statističkim proverama ispunjenosti propisanih metroloških zahteva koje se vrše uzorkovanjem. Takođe, propisano je da zahteve za merne boce, dopuštena odstupanja zapremine, način i uslove odobravanja znaka proizvođača, veličinu i oblik znaka usaglašenosti, kao i natpise i oznake na bocama kao mernim posudama bliže propisuje Ministar.

Članom 37. propisuje se da u Republici Srbiji važe isprave i znaci usaglašenosti merila, kao i uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o prvom overavanju merila i žigovi, ako su izdati u skladu sa zaključenim međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Republika Srbija, kao i da se pored isprava i znakova usaglašenosti merila iz stava 1. ovog člana, u Republici Srbiji prihvataju i rezultati ispitivanja merila koja su sprovedena od strane inostranih tela za ocenjivanje usaglašenosti ako su izdati pod uslovima koji obezbeđuju ispunjenost zahteva i postupaka koji su u Republici Srbiji propisani za ta merila.

Članom 38. propisuje se da seDirekcija finansira iz budžeta Republike Srbije idrugih izvora, u skladu sa zakonom.

Članom 39. propisuje se da se za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca radi provere ispunjenosti metroloških zahteva i drugih poslova koje sprovodi Direkcija u skladu sa ovim zakonom plaćaju naknade, da je visina naknada iz stava 1. ovog člana ista za strana i domaća lica. Takođe, propisano je da visinu i način plaćanja tih naknada utvrđuje Vlada, kao i da se te naknade uplaćuju na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

Članom 40. propisuje se da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

Članom 41. propisuje se da metrološki nadzor obuhvata nadzor nad merilima, prethodno upakovanim proizvodima i mernim bocama koji su stavljeni na tržište i nadzor nad merilima u upotrebi, kao i nadzor nad pravilnom upotrebom zakonskih mernih jedinca. Ovim članom propisano je i da metrološki nadzor u smislu ovog zakona vrši Direkcija preko lica ovlašćenih za vršenje metrološkog nadzora (u daljem tekstu: metrološki inspektor), kao i da metrološki inspektor mora imati položen stručni ispit za metrološkog inspektora. Takođe, propisano je da Ministar bliže propisuje sadržaj i način sprovođenja stručnog ispita iz stava 3. ovog člana.

Članom 42. propisuje se da metrološki inspektor mora imati službenu legitimaciju. Ovim članom propisuje se i da Ministar bliže propisuje obrazac i sadržinu legitimacije iz stava 1. ovog člana, uslove pod kojima se legitimacija izdaje, prestaje da važi, način na koji se uništava legitimacija koja je prestala da važi, kao i način vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama.

Članom 43. propisuje se šta metrološki inspektori ima pravo i dužnosti da proverava u vršenju metrološkog nadzora.

Članom 44. propisuje se da nadzor nad merilima i prethodno upakovanim proizvodima koji su stavljeni na tržište vrši Direkcija, da ako se u vršenju tog nadzora utvrdi da merilo odnosno prethodno upakovani proizvod ne ispunjava propisane uslove metrološki inspektor naložiće otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku i privremeno zabraniti stavljanje na tržište merila, odnosno prethodno upakovanih proizvoda do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, da će, ako nedostaci iz stava 2. ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, metrološki inspektor doneti rešenje o povlačenju sa tržišta merila odnosno prethodno upakovanog proizvoda. ovim članom propisano je i da se protiv rešenja o povlačenju sa tržišta merila odnosno prethodno upakovanog proizvoda može izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana, kao i da žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Članom 45. propisuje se danadzor nad merilima koja su u upotrebi vrši Direkcija, da ako se u vršenju tog nadzora utvrdi da merilo u upotrebi ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom ili propisima iz oblasti metrologije metrološki inspektor naložiće otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku i privremeno zabraniti upotrebu merila do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, kao i ako nedostaci iz stava 2. ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, metrološki inspektor doneće rešenje kojim se zabranjuje upotreba merila. Ovim članom propisano je i da se protiv rešenja kojim se zabranjuje upotreba merila može izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana, kao i da žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Članom 46. propisuje se da način vršenja metrološkog nadzora i nadzora nad upotrebom zakonskih mernih jedinica bliže uređuje Vlada.

Članom 47. propisuje se da je nadležni carinski organ dužan da sarađuje sa drugim nadležnim organima u vezi sa kontrolom merila uvezenih na tržište Republike Srbije uzajamnim pružanjem informacija.

Članom 48. propisuje se da nadzor nad radom imenovanih tela vrši Ministarstvo.

Članom 49. propisuje se da nadzor nad stručnim radom ovlašćenih tela vrši Direkcija.

Članom 50. propisuje se da se u vršenju nadzora proverava, i to: da li ovlašćeno telo ispunjava propisane uslove, da li je ovlašćeno telo obavestilo Direkciju o promeni koja bi mogla uticati na ispunjenost propisanih uslova, da li ovlašćeno telo prilikom overavanja merila vrši pregled merila prema propisanom postupku i načinu pregleda merila, a u skladu sa planiranim datumom pregleda iz evidencije, da li ovlašćeno telo obavlja overavanje merila u skladu sa propisanim uslovima, da li ovlašćeno telo za pregled merila koje overava upotrebljava etalone, odnosno referentne materijale za koje je obezbeđena metrološka sledivost na odgovarajući način, kao i da li ovlašćeno telo ima i čuva dokumentaciju na propisani način i u propisanim rokovima.

Članom 51. propisuje se da ako se utvrdi da ovlašćeno telo ili deo tog ovlašćenog tela ne radi u skladu sa propisima naložiće se otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku, da ako u tom roku ovlašćeno telo ne otkloni utvrđene nepravilnosti, odnosno ne dostavi Direkciji dokaz o tome, Direkcija će ukinuti rešenje o ovlašćivanju, u celosti ili delimično, kao i da će Direkcija bez određivanja roka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka ukinuti rešenje o ovlašćivanju u celosti ili delimično, ako se utvrdi da ovlašćeno telo nije razdužilo sve državne žigove koje je zadužilo od Direkcije, odnosno da je izgubilo važeći državni žig, kao i da je ovlašćeno telo više puta ponovilo utvrđenu nepravilnost. Ovim članom propisano je i da se, ako Direkcija ukine rešenje o ovlašćivanju, ovlašćeno telo briše iz registra ovlašćenih tela, kao i da je rešenje iz st. 2. i 3. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Članom 52. propisuju se kaznene odredbe.

Članom 53. propisuju se rokovi u kojima će se doneti podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona.

Članom 54. propisuje se da će se do donošenja podzakonskih akata propisanih ovim zakonom primenjivati propisi doneti na osnovu Zakona o metrologiji("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Članom 55. propisuje se da sertifikati i uverenja o odobrenju tipa i overavanju merila, kao i oznake, odnosno žigovi izdati do dana stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka roka na koji su izdati.

Članom 56. propisuje se da će se postupci ocenjivanja usaglašenosti, postupak ispitivanja i odobrenja tipa merila, odnosno overavanja merila započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona nastaviti u skladu sa odredbama Zakona o metrologiji("Sl. glasnik RS", br. 30/2010).

Članom 57. propisuje se da će se postupci ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona nastaviti u skladu sa odredbama ovog zakona.

Članom 58. propisuje se da će metrološki inspektori koji nemaju položeni stručni ispit, a koji su raspoređeni na obavljanju poslova metrološkog nadzora dužni da ovaj ispit polože u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 59. propisuje se da su ovlašćena tela koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila dužna da se, u roku od od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usaglase sa ovim zakonom. Takođe, propisano je i da su zaposleni i druga angažovana lica u ovlašćenom telu iz stava 1. ovog člana dužna da polože stručni ispit u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 60. propisuje se da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o metrologiji("Sl. glasnik RS", br. 30/2010).

Članom 61. propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo privrede, 09.10.2015.