Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA: Odluka Advokatske komore Srbije o Platformi advokature u procesu izrade izmene i dopune Zakona


Upravni odbor Advokatske komore Srbije, razmatrajući aktivnosti i učešće advokature u aktivnostima vezanim za izmene Zakona o posredovanju u rešavanju sporova ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014) doneo je:

O D L U K U

O PLATFORMI ADVOKATURE SRBIJE U PROCESU IZRADE IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA

Upravni odbor Advokatske komore Srbije, polazeći od činjenice da je Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i Zakonom o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US) propisano da pravnu pomoć građanima pruža advokatura koja, između ostalog, obuhvata i posredovanje u cilju mirnog rešavanja sporova, te Kodeksa profesionalne etike advokata ("Sl. glasnik RS", br. 27/2012), donosi ovu odluku kojom se utvrđuju osnove platforme advokature Srbije za koje će se članovi Radne grupe Ministarstva pravde iz Advokatske komore Srbije zalagati u procesu izrade izmena i dopuna Zakona o posredovanju u rešavanju sporova:

– osnovni princip medijacije je dobrovoljnost, a ne obaveznost u bilo kom obliku, kao uslov za pokretanje sudskog postupka, što je sadašnjim Zakonom o rešavanju sporova predviđeno kao prvo i osnovno načelo dobrovoljnosti medijacije (član 9). Medijacija bi morala predstavljati mogućnost za građane, ali ne i njihovu obavezu,

– postojeća zakonska rešenja daju dovoljno mogućnosti građanima za primenu medijacije i mirno rešavanja svih sporova kod kojih postoji mogućnost za uređenje spornih odnosa bez pokretanje sudskog spora,

– uvođenje prvog obaveznog sastanka sa medijatorom, kao uslova za podnošenje tužbe, predstavlja ograničenje prava građana na pristup sudu, produžava trajanje postupka i uvećava troškove postupka,

– advokatura Srbije se protivi mogućnosti stvaranje nove pravosudne profesije medijatora koji bi kao preduzetnici registrovali delatnost medijacije. Ovo bi predstavljalo još jedan atak na advokaturu kao profesiju, jer se advokatura, između ostalog, bavi zastupanjem stranaka i posredovanjem u rešavanju sporova kao svojom osnovnom delatnošću.

Uvažavanjem stavova advokature po ovom pitanju omogućila bi se efikasna primena medijacije sa obzirom da advokati i kao medijatori i kao punomoćnici stranaka u postupku medijacije mogu snažno uticati na efekte primene ovog instituta.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 09.09.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija