Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: Mišljenje Poverenice za zaštitu ravnopravnosti na Nacrt zakona


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u prilogu dopisa broj: 06-00-00164/2017-03 od 3. avgusta 2017. godine, dostavilo je Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, radi davanja mišljenja. Postupajući po ovom zahtevu, Poverenica daje mišljenje na Nacrt zakona, sa aspekta delokruga rada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Iz obrazloženja Nacrta zakona proizlazi da se izmenama i dopunama važećeg Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013 - dalje: Zakon), pristupa prvenstveno radi neophodnog usklađivanja sa novim rešenjima koja su predviđena Nacrtom zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Imajući u vidu član 20. stav 2. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav), Poverenica ukazuje da je pri tome neophodno voditi računa da se predloženim izmenama i dopunama dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može smanjivati. U tom smislu ukazuje na član 30. Nacrta zakona, kojim se menja član 36. stav 3. Zakona. Naime, prema predloženoj izmeni, konkurs za upis učenika u srednju školu čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave sadrži i obaveštenje o jeziku na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, ali ne i informacije o prilagođenim uslovima za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Ne ulazeći pri tome u rešenja iz Nacrta zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koja eventualno uređuju i to pitanje na odgovarajući način, Poverenica smatra da se predloženim rešenjem umanjuje nivo dostignutih prava za lica sa smetnjama u razvoju, te da ga je potrebno preispitati.

Članom 31. Nacrta zakona predviđa se dodavanje novog člana 36a koji uređuje upis kandidata po posebnim uslovima. Prema stavu 1. predloženog člana određeno je da pojedina lica ili grupe lica mogu da se upišu u srednju školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja. Poverenica smatra da je potrebno zakonom precizirati kriterijume, odnosno uslove na osnovu kojih se može nedvosmisleno odrediti koja su to lica ili grupe lice koja mogu ostvariti upis na navedeni način.

Pored iznetih načelnih primedaba, Poverenica predlaže i da se odredba člana 8. Nacrta zakona još jednom razmotri kako bi se doprinelo potpunom ostvarenju Zakonom određenih ciljeva i opštih ishoda srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Članom 8. Nacrta zakona propisano je da se menja odredba člana 10. stav 2. Zakona tako da se školskim programom bliže određuje, pored ostalog, povezivanje sa poslodavcima i udruženjima poslodavaca. Prema važećoj odredbi člana 10. Zakona, školski program je uključivao i povezivanje sa reprezentativnim sindikatima. Odredbama člana 6. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US) propisano je da se u smislu tog zakona, sindikatom smatra samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa. Imajući u vidu navedeno, da bi učenik mogao po završetku srednjoškolskog obrazovanja i vaspitanja preuzeti aktivnu ulogu, razvijati stručne kompetencije neophodne za uspešno zapošljavanje, razvijati svest o važnosti zdravlja i bezbednosti, uključujući i bezbednost i zdravlje, biti osposobljen za saradnju i preduzimljivost na radu, bilo bi dobro da se školskim programom ostvari povezivanje ne samo sa poslodavcem i udruženjima poslodavaca, već i sa reprezentativnim sindikalnim organizacijama koje će omogućiti mladom čoveku upoznavanje sa pravima i obavezama zaposlenih i sa aspekta strane koja učestvuje u procesu rada.

Istovetna primedba se odnosi i na predloženu izmenu člana 14. Zakona. Prema navedenoj odredbi, škola je, pored ostalog, dužna radi razvijanja i negovanja drugarstva i prijateljstva da realizuje slobodne aktivnosti, koje se, po pravilu, sprovode kroz rad u sekcijama. Članom 12. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 14. Zakona tako da se pored rada u sekcijama uvode i vannastavne aktivnosti što će svakako doprineti ostvarenju ciljeva i opštih ishoda srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Međutim, istovremeno se iz navedenog člana briše da se sekcije i vannastavne aktivnosti organizuju radi razvijanja i negovanja drugarstva i prijateljstva što, prema našem mišljenju, otežava ostvarivanje ciljeva kao što je osposobljavanje za rešavanje problema, komunikaciju i timski rad i poštovanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, verske, rodne, polne i uzrasne ravnopravnosti, tolerancije i uvažavanja različitosti, odnosno zabranu diskriminacije. Poverenica smatra da se navedeni ciljevi najlakše i najdelotvornije postižu upravo putem rada u odgovarajućim sekcijama i kroz vannastavne aktivnosti razvijanjem duha prijateljstva, drugarstva i zajedništva.

 

Takođe, članom 15. Zakona uređeno je pitanje karijernog vođenja i savetovanja učenika, a stavom 3. navedenog člana određeno da škola pomaže učenicima i roditeljima u istraživanju mogućnosti za dalje učenje i zapošljavanje, odnosno identifikovanje, izbor i korišćenje brojnih informacija o profesijama, karijeri, daljem učenju i obrazovanju i objektivno razlikovanje i formiranje sopstvenog stava o tome. U tom cilju škola prati razvoj učenika i informiše ih o zanimanjima, obrazovnim profilima, uslovima studiranja i potrebama na tržištu rada. Prema članu 13. Nacrta zakona, pored ostalog, predlaže se brisanje poslednje rečenice navedene odredbe Zakona, te se postavlja pitanje koji je ratio takvog rešenja. Naime, brisanjem rečenice koja glasi: "U tom cilju škola prati razvoj učenika i informiše ih o zanimanjima, obrazovnim profilima, uslovima studiranja i potrebama na tržištu rada u značajnoj meri se otežava primena prethodnog dela odredbe člana 15. stav 3. i gubi se njen pun smisao.

Izvor: Vebsajt Poverenice, 06.09.2017.
Naslov: Redakcija