Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POČETAK PRIMENE UREDBE O POSTUPKU KONTROLE IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA KUPCA IZ UGOVORA O PRODAJI KAPITALA ILI IMOVINE: UREDBA STUPA NA SNAGU 15. AVGUSTA, KADA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU POčINJE SA KONTROLOM


Agencija za privatizaciju će od 15. avgusta kontrolisati izvršenje ugovornih obaveza u postupku kupovine firmi u skladu sa novom Uredbom. Naime, tog datuma počinje primena Uredbe o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015).

Dokument predviđa da Agencija za privatizaciju kontroliše ispunjenje ugovornih obaveza kupca koje su predviđene ugovorom o prodaji, u skladu sa zakonom. Kontrola ne obuhvata kontrolu celokupnog poslovanja subjekta privatizacije, odnosno društva u postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza, već samo kontrolu ugovornih obaveza kupca koje su predviđene ugovorom o prodaji.

Uredbom je predviđeno i da Agencija sprovodi postupak kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca na osnovu izveštaja ovlašćenog revizora, koji kupac dostavlja Agenciji za vreme trajanja ugovora o prodaji, kao i na osnovu procene sudskog veštaka za predmet investiranja, u skladu sa zakonom.

Između ostalog predviđeno je i da u postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji, Agencija kontroliše, kada je reč o obavezi investiranja - da li je investiranje izvršeno u subjekt privatizacije u rokovima, na način i u obliku utvrđenom ugovorom o prodaji, da li je predmet investicije aktiviran i u funkciji poslovanja subjekta privatizacije ili obavljanja delatnosti subjekta privatizacije u trenutku kontrole predmetne obaveze, u zavisnosti od odredbe ugovora o prodaji, da li je predmet investicije u funkciji do isteka najdužeg roka iz ugovora o prodaji, kao i da li je predmet investiranja otuđen ili založen do isteka najdužeg roka iz ugovora o prodaji.

Kada je reč o obavezi poslovanja subjekta privatizacije, odnosno kontinuiteta poslovanja subjekta privatizacije u pretežnoj delatnosti, u zavisnosti od odredbe ugovora o prodaji, Agencija kontroliše da li je obaveza izvršena u skladu sa parametrima utvrđenim ugovorom o prodaji. Ukoliko ugovorom o prodaji nisu utvrđeni parametri, izvršenje obaveze poslovanja subjekta privatizacije, odnosno kontinuiteta poslovanja u pretežnoj delatnosti kontroliše se prema tome da li je pokrenuta poslovna aktivnost kod subjekata privatizacije koji nisu obavljali poslovnu aktivnost pre privatizacije i da li je pad poslovnih prihoda veći od 30% u odnosu na poslovne prihode ostvarene u godini koja prethodi zaključenju ugovora o prodaji, odnosno danu ispunjenja, u skladu sa ugovorom o prodaji.

Za obavezu ograničenja raspolaganja imovinom, shodno ograničenju iz konkretne ugovorne odredbe, predviđeno je da Agencija kontroliše ograničenje raspolaganja stalnom imovinom, ograničenje raspolaganja imovinom i ograničenje raspolaganja osnovnim sredstvima.

Predviđeno je i da Agencija kontroliše, za obavezu zabrane smanjenja broja zaposlenih koji su u radnom odnosu u subjektu privatizacije - da li je došlo do smanjivanja broja zaposlenih i po kom osnovu, u zavisnosti od ugovorne odredbe, za obavezu redovne isplate zarada zaposlenima koje dospevaju u periodu važenja ove ugovorne obaveze - da li je subjekt privatizacije istekom kontrolisanog perioda izvršio isplatu zarada koje su u kontrolisanom periodu dospele, ukoliko je ugovorom o prodaji ugovorena zabrana smanjenja zarada u odnosu na zarade zatečene na dan potpisivanja ugovora o prodaji - da li je došlo do smanjenja ugovorenih zarada u odnosu na ugovorenu zaradu zatečenu na dan potpisivanja ugovora o prodaji, za obavezu utvrđivanja i/ili isplate dividende i bonusa zaposlenima u zavisnosti od ugovorne odredbe - da li je doneta odluka o raspodeli dividende i/ili bonusa, odnosno da li su isplaćeni, u zavisnosti od ugovorne odredbe, za obavezu zabrane raspolaganja akcijama/udelima - da li je došlo do otuđenja ili zalaganja akcija/udela, za obavezu otkupa akcija - da li je kupac izvršio otkup akcija od akcionara u skladu sa ugovorom.

U postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca, Uredba predviđa da Agencija kontroliše i ispunjenost uslova za razmatranje zahteva kupca za davanje saglasnosti za izmene i dopune ugovora o prodaji, zahteva za raspolaganje imovinom u skladu sa ugovorom o prodaji i zahteva za ustupanje ugovora o prodaji.

Ova Uredba u skladu je sa Zakonom o privatizaciji i zakonom o Vladi Republike Srbije.

Izvor: eKapija, 12.08.2015.