Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKA KOMISIJA: VISOKI SAVET SUDSTVA I DRžAVNO VEćE TUžILAšTVA TREBA DA PREUZMU POTPUNA OVLAšćENJA U IZBORU SUDIJA I TUžILACA NA OSNOVU OBJEKTIVNIH KRITERIJUMA I ZASLUGA


U izveštaju Evropske komisije o pravosuđu Srbije preporučuje se razrada postojećih propisa radi jače zaštite ove grane vlasti od političkog uticaja, kao i moguće promene Ustava u skladu sa tim.

Izveštaj EK o skriningu za poglavlje 23 stigao je Ministarstvu pravde Srbije početkom avgusta, a Danas je imao uvid u ovaj dokument. Na 44 strane detaljno je opisan pravosudni sistem Srbije, institucije za borbu protiv korupcije i zakonski i institucionalni okvir za osnovna ljudska prava, od rodne ravnopravnosti do zaštite podataka o ličnosti.

Kada je reč o preporukama koje se odnose na pravosuđe, tu se konstatuje da je 2013. usvojena nova nacionalna strategija za reformu pravosuđa i akcioni plan, ali i naznačava da se prvi efekti mogu očekivati krajem 2015.

Ocenjuje se da ovim dokumentima u čijoj izradi su učestvovali i strani eksperti, Srbija nastoji da osnaži nezavisnost pravosuđa, te da se tačke promene odnose na izbor i razrešenje sudija i tužilaca.

  • Napominje se da Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaštva treba da preuzmu potpuna ovlašćenja u izboru sudija i tužilaca na osnovu objektivnih kriterijuma i zasluga, te da uloga parlamenta treba da bude deklarativna.
  • Očekuje se da VSS i DVT uspostave jasnu proceduru za javno reagovanje ukoliko dođe do političkog mešanja u rad sudstva ili tužilaštva.
  • Akcentuje se i poštovanje sudskih odluka, čije bi kritikovanje takođe moglo da se protumači kao politički pritisak na pravosuđe. Navodi se i usvajanje potrebnih zakona koji se tiču pravosudnih institucija Srbije na Kosovu, u skladu sa Briselskim sporazumom iz aprila prošle godine.
  • Ističe se i da treba efikasno primeniti propise koji se odnose na moguće sukobe interesa, kao i preispitati institut imuniteta za sudije i tužioce, odnosno mogućnost da i oni mogu u potpunosti odgovarati za kršenje zakona.
  • Ukazuje se i da je potrebno uklopiti instituciju Pravosudne akademije kao ustanove „koja regrutuje“ buduće sudije i tužioce i gde njihova profesionalna obuka obuhvata i EU zakonodavstvo, u postojeći okvir.

Ukazuje se da je Ustavni sud proglasio neustavnim delove Zakona o Pravosudnoj akademiji, te da sistem nove obuke još nije uspostavljen na zadovoljavajući način.

Posebno se ukazuje da pristup građana pravosudnom sistemu treba biti unapređen u smislu dostupnosti, informisanosti i efikasnosti.

Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je nakon što je izveštaj EK stigao u Beograd da će do jeseni biti urađen akcioni plan za primenu preporuka. Naglasio je da će Srbija učiniti sve što je u njenoj moći da svoje obaveze završi na vreme ali da „otvaranje“ tog poglavlja, odnosno početak pregovora o temama koje sadrži, zavisi od Evropske komisije.

Izvor: www.danas.rs, J. Lukač