Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU: Skupštinski Odbor za finansije utvrdio Predlog odluke o izboru članova Fiskalnog saveta i uputio je Narodnoj skupštini na razmatranje po hitnom postupku


Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je, na sednici održanoj 11. jula 2017. godine, razmatrao Predlog odluke o izboru članova Fiskalnog saveta.

U skladu sa članom 92b Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015 i 99/2016 - dalje: Zakon), Odboru su dostavljeni predlozi kandidata za članove Fiskalnog saveta, a koje predlažu predsednik Republike, koji predlaže kandidata za predsednika Fiskalnog saveta i ministar finansija i guverner Narodne banke Srbije, koji predlažu po jednog člana Fiskalnog saveta.

Predsednik Republike predložio je za kandidata za predsednika Fiskalnog saveta prof. dr Pavla Petrovića, ministar finansija predložio je za kandidata za člana Fiskalnog saveta mr Nikolu Altiparmarkova, a guverner Narodne banke Srbije je predložio za kandidata za člana Fiskalnog saveta prof. dr Vladimira Vučkovića.

U raspravi o predlozima kandidata za članove Fiskalnog saveta, članovi Odbora izneli su svoja zapažanja u odnosu na ulogu i odluke Fiskalnog saveta u prethodnom periodu, bilo je reči i o odredbama Zakona u delu koji se odnosi na rad Fiskalnog saveta, odnosu prema MMF-u i Svetskoj banci, transparentnosti procedure predlaganja kandidata za članove Fiskalnog saveta i njihovim kvalitetima za obavljanje funkcija za koje su predloženi. Takođe, u raspravi je bilo reči o makroekonomskoj situaciji u zemlji, zamereno je što se na sednici Odbora neće razgovarati sa predloženim kandidatima, govorilo se i o efikasnosti politike i kontinuitetu sa politikama svih Vlada u prethodnih pet godina, subvencijama i njihovim efektima na ekonomiju zemlje, stanju finansija lokalnih samouprava i njihovom efektu na javne finansije Republike, javnom dugu nekad i sad i drugo.

Po obavljenoj raspravi članovi Odbora većinom glasova utvrdili su Predlog odluke o izboru članova Fiskalnog saveta i odlučio da Narodnoj skupštini predloži se Predlog odluke razmatra po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst).

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 11.07.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija