Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: POSTUPANJE PORESKE UPRAVE U SKLADU SA ODREDBAMA čLANOVA 9. I 103. ZAKONA, KOJE SE ODNOSE SE NA OBAVEZU ORGANA UPRAVE DA PO SLUżBENOJ DUżNOSTI PRIBAVE PODATKE OD DRUGOG ORGANA UMESTO STRANAKA


Primena odredaba članova 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon) kojima je regulisana razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

U cilju primene članova 9. i 103. Zakona, u postupcima koji se vode pred poreskim organom, po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, a u kojima je potrebno vršiti uvid, odnosno pribavljati i obrađivati podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za postupanje po istom, Poreska uprava navodi sledeće:

Odredbama člana 9. st. 1. i 2. Zakona, propisano je da je organ dužan da strankama omogući da uspešno i celovito ostvare i zaštite prava i pravne interese, kao i da se postupak vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškova za stranku i drugog učesnika u postupku, ali tako da se izvedu svi dokazi potrebni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja. Stavom 3. istog člana predviđeno je da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa Zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje, dok saglasno stavu 4. istog člana organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

Odredbama člana 103. Zakona propisano je:

  • da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje (stav 1);
  • da ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano, a ako se traženi podaci mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku (stav 2);
  • da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja ili obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, a ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim, saglasno odredbi člana 59. stav (2) istog zakona (stav (3) člana 103.).

Zaposleni radnici Poreske uprave u postupcima koji vode pribavljaju podatke iz službenih evidencija elektronskim ili neposrednim uvidom u evidenciju u slučajevima u kojima je to moguće ili na upit, u skladu sa navedenim odredbama Zakona.

U postupku rešavanja o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkog ili pravnog lica, odnosno druge stranke, poreski organ može vršiti uvid, pribavljati i obrađivati samo one podatke koji su Zakonom ili posebnim propisom utvrđeni kao neophodni za rešavanje o određenom pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke.

Ukoliko se radi o postupku pokrenutom po zahtevu stranke, stranka ima pravo da sama pribavi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. Ovo pravo stranke je ustanovljeno kao izuzetak od pravila da je organ dužan da podatke pribavi po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke, ako se radi o ličnim podacima i ako postoji izričita izjava stranke.

Imajući u vidu da je kao uslov da stranka sama pribavlja podatke predviđena i njena izričita izjava, i s obzirom da se radi o izuzetku od principa delotvornosti i ekonomičnosti postupka, potrebno je da ovakva izjava stranke bude u pisanoj formi (Obrazac 1), koji možete preuzeti ovde.

Stranka može izjaviti da će pribaviti samo pojedine (ne sve) lične podatke, u kom slučaju će i dalje postojati obaveza organa da prikupi podatke koji nedostaju, a koje nisu obuhvaćeni izričitom izjavom stranke.

Kontakt podatke nadležnih organizacionih jedinica možete naći ovde

Uvid u službene evidencije Poreske uprave (Registar PIB obveznika, Registar PDV obveznika, Registar poreskih punomoćnika stranih lica obveznika PDV u skladu sa članom 10a Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.), Registar aktivnih ovlašćenih menjača i Registar lica koja poseduju certifikat za obavljanje menjačkih poslova), može se ostvariti posredstvom javno dostupnih registara na internet stranici Poreske uprave, i to:

1) Registar PIB obveznika

2) Registar PDV obveznika

3) Registar poreskih punomoćnika stranih lica obveznika PDV u skladu sa članom 10a Zakona o porezu na dodatu vrednost

4) Registar aktivnih ovlašćenih menjača

5) Registar lica koja poseduju certifikat za obavljanje menjačkih poslova

Uvid u sledeće službene evidencije Poreske uprave, može se ostvariti upitom, odnosno podnošenjem zahteva poreskom organu:

1) Registar o proizvođačima/prodavcima akciznih proizvoda;

2) Registar o akciznim skladištima;

3) Registar o deponovanim potpisima za potpisivanje SNPDV (službeni nalog za nabavku odnosno uvoz proizvoda bez PDV), LNPDV (lični nalog za nabavku odnosno uvoz proizvoda bez PDV);

4) Registar o evidentiranim fiskalizacijama;

5) Registar o proizvođačima fiskalnih kasa;

6) Registar o vrstama fiskalnih kasa;

7) Registar o ovlašćenim servisima fiskalnih kasa;

8) Registar o ovlašćenim serviserima fiskalnih kasa.

U slučaju da se drugi državni organ obrati nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave zahtevom za dostavu uverenja o izmirenim poreskim obavezama za poreskog obveznika ili zahtevom da se dostavi podatak da li je konkretno fizičko lice poreski obveznik, nadležni poreski organ, nakon sprovedenih odgovarajućih aktivnosti i radnji, vrši dostavljanje podataka u odgovarajućem delu u Obrascu 2 - "Poreski obveznik/Fizičko lice _______________ nema/ima neizmirenih poreskih obaveza na dan __________. godine."

Ukoliko poreski obveznik/fizičko lice ima neizmirenih poreskih obaveza, u delu obrasca - Ostale činjenice – poreski organ će navesti sledeće: "U cilju usaglašavanja stanja, potrebno je uputiti poreskog obveznika/fizičko lice da se obrati nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave Filijala/Ekspozitura ________________________, nakon čega će biti izdato uverenje poreskom obvezniku."

Dostavljanje popunjenog obrasca, odnosno uverenja se vrši slanjem putem pošte, lično ili putem mejla skenirani dokument na adresu ovlašćenog lica drugog državnog organa ili adresu elektronske pošte drugog državnog organa. Poreska uprava napominje da se prethodno mora izvršiti razmena podataka o adresi mejla putem zvaničnog dopisa između dva državna organa na nivou opštine, odnosno grada kojim će biti precizirane adrese i ovlašćena lica koja imaju pristup navedenom mejlu, shodno načelu čuvanja službene tajne u poreskom postupku (član 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016)).

U cilju dostavljanja podataka koji su neophodni za odlučivanje, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave može se obratiti zahtevom za dostavljanje podataka drugom državnom organu popunjavanjem odgovarajućeg dela Obrasca 2. Prosleđivanje zahteva drugom državnom organu se vrši na isti način, kao i prilikom dostavljanja podataka na osnovu zahteva za pribavljanje podataka iz službenih evidencija koji su dostavili drugi državni organi.

Izvor: