Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2013. DO 2018. GODINE: AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE POZIVA ODGOVORNE SUBJEKTE DA IZVEšTAJ ZA DRUGI KVARTAL 2016. GODINE, ZA čIJE PODNOšENJE ROK ISTIčE 15. JULA 2016. GODINE, POšALJU U SKLADU SA OBAVEZAMA IZ AKCIONOG PLANA čIJA JE PRIMENA POčELA 6. SEPTEMBRA 2013. GODINE, A DA OD TREćEG KVARTALNOG IZVEšTAJA ZA 2016. GODINU OTPOčNU SA IZVEšTAVANJEM O REALIZACIJI OBAVEZA UTVRđENIH REVIDIRANIM DOKUMENTOM


Vlada Republike Srbije je 30. juna 2016. godine usvojila revidirani Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016).

Revidirani Akcioni plan više ne sadrži mere i aktivnosti koje se u istom ili sličnom obliku nalaze u Akcionom planu za Poglavlje 23, iz njega su izbrisane mere i aktivnosti koje su realizovane u prethodnom periodu, dok je određen broj mera i aktivnosti i ostalih elemenata Akcionog plana pretrpeo manje ili veće izmene u formulacijama, usled uočenih teškoća u primeni i nadzoru nad primenom Strategije i Akcionog plana.

Agencija za borbu protiv korupcije poziva odgovorne subjekte da izveštaj za drugi kvartal 2016. godine, za čije podnošenje rok ističe 15. jula 2016. godine, pošalju u skladu sa obavezama iz Akcionog plana čija je primena počela 6. septembra 2013. godine, a da od trećeg kvartalnog izveštaja za 2016. godinu otpočnu sa izveštavanjem o realizaciji obaveza utvrđenih revidiranim dokumentom.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 12.07.2016.
Naslov: Redakcija