Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: UGOVOROM IZMEđU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA NE MOżE SE PREDVIDETI ROK ZA IZMIRENJE NOVčANIH OBAVEZA DUżI OD 60 DANA, A AKO ROK NIJE UGOVOREN DUżNIK JE DUżAN, BEZ PRETHODNE OPOMENE, DA IZMIRI NOVčANU OBAVEZU U ROKU DO 60 DANA.NADZOR NAD PRIMENOM ZAKONA IZMEDJU JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA VRšI MINISTARSTVO FINANSIJA, A IZMEDJU PRIVREDNIH SUBJEKATA MINISTARSTVO TRGOVINE


Ministarstvo finansija, kao ovlašćeni predlagač, pripremilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. U toku je proces prikupljanja mišljenja relevantnih nadležnih organa.

Nacrtom zakona se, pre svega, menja odredba važećeg Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama("Sl. glasnik RS", br. 119/2012) koja reguliše predmet uređenja i to tako što su predmet uređenja rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku.

Nacrtom zakona se, zatim, redefinišu komercijalne transakcije i to kao ugovorene transakcije između javnog sektora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, koje se odnose na isporuku dobara, odnosno pružanje usluga uz naknadu, u koje se ubrajaju i građevinski i investicioni radovi, kao i komunalne usluge.

  • Predviđeno je i da se ugovorom između subjekata javnog sektora ne može predvideti rok za izmirenje novčanih obaveza duži od 60 dana. Ako pak ugovorom između javnog sektora i privrednih subjekata nije ugovoren rok za izmirenje novčanih obaveza, dužnik je dužan, bez prethodne opomene, da izmiri novčanu obavezu u roku do 60 dana.

Prema Nacrtu zakona, nadzor nad sprovođenjem predloženih odredaba između javnog sektora i privrednih subjekata, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, kao i između subjekata javnog sektora, vrši ministarstvo finansija – odeljenje za budžetsku inspekciju (u daljem tekstu: Odeljenje za budžetsku inspekciju).

U cilju sprovođenja ovog nadzora, Uprava za trezor, Trezor autonomne pokrajine i Trezori jedinica lokalne samouprave, prikupljaju podatke o preuzetim obavezama od subjekata javnog sektora, koje oni dostavljaju kroz informacioni sistem Uprave za trezor i budžetsko informacioni sistem Trezora autonomne pokrajine i dostavljaju Odeljenju za budžetsku inspekciju izveštaje sa podacima o neizmirenim obavezama korisnika javnih sredstava čiji se računi vode u pripadajućem konsolidovanom računu Trezora, u rokovima utvrđenim Nacrtom zakona.

  • U cilju sprovođenja ovog nadzora, Odeljenje za budžetsku inspekciju preuzima podatke o neizmirenim obavezama javnih preduzeća iz informacionog sistema Uprave za trezor. Ministar nadležan za poslove finansija posebnim aktima bliže uređuje način i postupak vršenja nadzora, način i postupak dostavljanja podataka o preuzetim obavezama, kao i način i postupak preuzimanja podataka.

Sa druge strane, prema Nacrtu zakona, nadzor nad sprovođenjem predloženih odredaba u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata vrši ministarstvo nadležno za inspekcijski nadzor u oblasti trgovine. Ministar nadležan za poslove trgovine, turizma i telekomunikacija donosi akt kojim uređuje način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem predloženih odredaba u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata.

Predviđeno je i da će predložene akte ministar nadležan za poslove finansija doneti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu odredaba predloženih u Nacrtu zakona, a da će ministar nadležan za poslove trgovine, turizma i telekomunikacija doneti odgovarajuće akte u roku od 60 dana od dana stupanja na odredaba predloženih u Nacrtu zakona. Do početka primene ovih akata, primenjivaće se akti doneti na osnovu Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama("Sl. glasnik RS", br. 119/2012).

Konačno, predviđeno je da se odredbe predložene u Nacrtu zakona primenjuju na ugovore između subjekata javnog sektora koji su zaključeni od 1. januara 2016. godine, kao i da predložene odredbe stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasnik RS".

Izvor: Redakcija, 12.07.2015.