Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 10. JULA 2015. GODINE ODRżANO ČETVRTO POSEBNO SLUšANJE AKCIONE GRUPE ZA REFORMU POLITIčKOG SISTEMA I SEDNICA ODBORA ZA SPOLJNE POSLOVE


35. sednica Odbora za spoljne poslove

Na sednici Odbora za spoljne poslove, održanoj 10. jula 2015. godine, usvojeno je više inicijativa za posete i konstatovane su redovne aktivnosti stalnih delegacija, kao i izveštaji o realizovanim posetama i parlamentarnim kontaktima.

U nastavku sednice, članovi Odbora jednoglasno su izabrali narodnu poslanicu dr Draganu Barišić za predsednicu Poslaničke grupe prijateljstva sa Maltom, čime je konstituisana PGP sa Maltom i narodnog poslanika Milorada Stošića, za predsednika PGP sa Kraljevinom Bahrein, čime je obrazovana PGP sa Kraljevinom Bahrein.

Takođe, Odbor je konstatovao promene u sastavu više postojećih grupa prijateljstva.

Četvrto posebno slušanje Akcione grupe za reformu političkog sistema

Predstavnici poslaničkih grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije obrazložili su 10. jula 2015. godine svoje predloge za reformu političkog sistema, na Četvrtom posebnom slušanju, u okviru Prvog slušanja Akcione grupe za reformu političkog sistema.

PG Partija ujedinjenih penzionera (PUPS) je otvorena za raspravu o izmenama Ustava Republike Srbije, ukoliko se dijalogom dođe do rešenja koja bi zahtevala njegovu promenu.

Za PG PUPS reforma političkog sistema treba da rezultira promenom više međusobno uslovljenih i povezanih pravnih akata. Za PG PUPS jedno od prvih pitanja promena je popravljanje položaja najstarijih građana, kao jedne od najugroženijih kategorija društva i uređenje pitanja zaštite penzija kao ustavne, a ne socijalne kategorije.

Zatim, izmene i primena zakona kojima se garantuje besplatno obrazovanje i pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu građana. Najvažnije promene treba da se odnose na promenu Zakona o izboru narodnih poslanika, u kome je potrebno promeniti ključne delove koji se tiču postupka kandidovanja i raspodele mandata. Potrebno je napustiti postojeći model i ostvariti takav, koji će omogućiti ostvarivanje veze birača i izabranih predstavnika, kao i da se cenzus smanji sa pet na tri odsto.

Što se tiče promene Zakona o političkim strankama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009), dosadašnji nije ispunio svoj cilj, o čemu govori činjenica da imamo 102 registrovane političke partije, kao i da je više od 50 odsto njih registrovano kao partije nacionalnih manjina, iako u njima nema nijednog predstavnika nacionalne manjine. PG PUPS se zalaže za povećanje broja potrebnih potpisa za registraciju političke stranke na 20.000.

Kada je u pitanju promena zakonske regulative koja se odnosi na lokalne samouprave, PG PUPS se zalaže za jačanje položaja mesnih zajednica, a kada je u pitanju udruživanje PG PUPS se zalaže za posvećivanje posebne pažnje narodnoj inicijativi i referendumu. Kada su u pitanju promene Ustava, PG PUPS je za što širi konsenzus oko broja oblasti koje treba promeniti u njemu, promeni postojećih zakona i sprovođenje ustavnih reformi, kako bi se došlo do što dugotrajnijih rešenja.

"PUPS kao partija iskusnih, mudrih i odgovornih ljudi insistira na stvaranju socijalno odgovorne države, države socijalne jednakosti i pravde, države ekonomske, socijalne i pravne odgovornosti i države dugoročne bezbednosti i stabilnost."

Za PG Demokratske stranke -DS pravac reformi političkog sistema treba da ide u dva smera, odnosno ka uspostavljanju kontrole vlasti i ka uključivanju građana u političke procese.

PG DS, istakla je da bez promene Ustava ne može biti ozbiljne reforme političkog sistema. PG DS je iznela nekoliko predloga za promenu Ustava koji se ogledaju u promeni definicije Republike Srbije, promeni delova Ustava koji se odnose na ljudska i manjinska prava, promenu dela koji se odnosi na nezavisnost sudske vlasti. Takođe, reforma izbornog sistema je neophodna i PG DS je mišljenja da je potrebno menjati način izbora poslanika i odbornika, odnosno da je potrebno uvesti personalizovani, proporcionalni izborni sistem. Ideja je da u Srbiji bude onoliko izbornih jedinica, koliko se poslanika/odbornika bira u skupštinama, da svaka stranka kandiduje jednog kandidata za jednu izbornu jedinicu, svi glasovi svih kandidata jedne stranke se sabiraju i na taj način se dodeljuju mandati najbolje plasiranim kandidatima. Sistem ostaje proporcionalan, ali birači u ovom slučaju znaju za koga glasaju.

PG DS se zalaže da se i predsednici opština, kao i gradonačelnici biraju direktno, uz uvođenje mehanizma za sprečavanje blokade rada lokalnih skupština. Pitanje izbora i ovlašćenja predsednika Republike, potrebno je razmišljati ili o zadržavanju postojećeg načina izbora, uz promenu ovlašćenja, ili pak zadržati ovlašćenja, ali menjati način izbora predsednika. PG DS se zalaže i za izmenu teritorijalne organizacije zemlje, jer pravo građana Srbije na autonomiju ne sme da zavisi od toga gde žive, potrebno je uvesti regionalizaciju uz jasne nadležnosti i ovlašćenja. Potrebno je imati jasne kriterijume za osnivanje autonomija, ugraditi u Ustav deo koji se tiče odnosa sa Evropskom unijom, insistirati na primeni postojećih zakona, što ne sme da zavisi od "političke volje" i insistirati na jačanju regulatornih tela.

Za PG SPS, osnovna načela na kojima treba da počiva uređenje vlasti u Srbiji su parlamentarna demokratija, podela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, vladavina prava i socijalna pravda, republikanizam, sekularni koncept odvojenosti religije od državne vlasti, državotvornost srpskog naroda na načelima građanske demokratije, poštovanje međunarodnih standarda ljudskih i manjinskih prava i sloboda, kao i očuvanju tradicionalnih nacionalnih i savremenih evropskih principa i vrednosti.

Najviše pažnje SPS posvećuje podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, sa akcentom na jačanje zakonodavne grane vlasti, posebno njene kontrolne uloge. Jačanjem kontrolne uloge Narodne skupštine, upotrebom postojećih mehanizama, potrebno je poboljšati kvalitet rada narodnih poslanika. PG SPS se zalaže za smanjenje broja narodnih poslanika, uz prethodno utvrđivanje kriterijuma koji će uzeti u obzir reprezentativnost svakog poslaničkog mesta u odnosu na broj stanovnika. SPS se zalaže za primenu tzv. kriterijuma kubnog korena, odnosno kriterijuma kojim se dobija optimalni broj poslanika izračunavanjem kubnog korena broja stanovnika, što u našem slučaju iznosi 190 narodnih poslanika. PG SPS je za primenu ovog kriterijuma i na ostalim nivoima vlasti u Srbiji. Takođe zalažu se i za održavanje tzv."ženske kvote", odnosno za princip kandidovanja manje zastupljenog pola na izbornim listama.

PG SPS je za pooštravanje zakonske regulative, kako bi se onemogućilo da stranke koje na izborima nisu prošle cenzus postanu parlamentarne, kao i za veći stepen participacije građana u političkom sistemu, olakšavanjem građanske zakonodavne inicijative, tako što bi broj potpisa potrebnih za podnošenje narodne inicijative bio 15.000, a broj potpisa za promenu Ustava 100.000.

PG SPS je i za depersonalizaciju političkog sistema, a kada je u pitanju izbor predsednika Republike, potrebno je dobro razmisliti da li će se menjati sadašnji način izbora, kao i da će PG SPS insistirati da se ovlašćenja predsednika svedu na protokolarni nivo, ukoliko se bude birao u Narodnoj skupštini.

PG SPS se zalaže za jačanje nezavisnosti sudske vlasti, imajući u vidu da je sudska vlast u fokusu interesovanja kako domaćih, tako i evropskih političkih činilaca i institucija i zalaže se za dalje jačanje ove grane vlasti u skladu sa preporukama u smernicama Evropske komisije.

PG SPS se zalaže za modifikaciju postojećeg izbornog sistema u personalizovani proporcionalni izborni sistem. Kada je u pitanju AP Vojvodina PG SPS smatra da bi se pojedine nadležnosti, posebno u poljoprivredi, vodoprivredi i energetici mogle proširiti, ideja prenošenja državnih funkcija na pokrajinski nivo nije prihvatljiva za PG SPS, a prava nacionalnih manjina treba da budu dalje unapređena, kao i da pitanje finansiranja APV-a treba da bude regulisano posebnim zakonom.

"PG SPS na osnovu izložene argumentacije, smatra da nisu potrebne strukturne promene pozicije AP Vojvodine u ustavno-pravnom sistemu Republike Srbije, nego samo preciziranje postojećih rešenja i korišćenje svih mogućnosti koje postojećoj autonomiji Vojvodine daju karakter funkcionalnosti, u skladu sa interesima građana".

Četvrtom posebnom slušanju prisustvovali su i predstavnici USAID-a, Misije OEBS-a u Srbiji i predstavnici Centra za istraživanje u politici "Argument" iz Prijepolja.

Predsednik Akcione grupe za reformu političkog sistema najavio je da će se sledeće posebno slušanje, na kome će svoje predloge izneti Poslanička grupa Srpska napredna stranka, održati u periodu od 20. do 25. jula 2015. godine. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 10.07.2015.