Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA: DOSTUPNO ELEKTRONSKO PRAćENJE POSTUPKA ZA MIRNO REšAVANJE RADNOG SPORA PREKO SAJTA REPUBLIčKE AGENCIJE ZA MIRNO REšAVANJE RADNIH SPOROVA. NAKON ZAVOđENJA PREDLOGA, PRVI STATUS KOJI SE MOżE VIDETI NA SAJTU JE DA JE PREDLOG ZA MIRNO REšAVANJE RASNOG SPORA STIGAO U AGENCIJU. SLEDEćI STATUS POKAZUJE DA JE AGENCIJA DOSTAVILA DRUGOJ STRANI U SPORU PREDLOG NA SAGLASNOST, A TREćI PRIKAZUJE ODGOVOR AGENCIJI DRUGE STRANE U SPORU DA LI PRIHVATA PRIHVATA PREGLOG ILI NE. UKOLIKO JE DOBIJENA SAGLASNOST, AGENCIJA DONOSI REšENJE O ODREđIVANJU MIRITELJA ODNOSNO ARBITRA, šTO SE VIDI U NAREDNOM STATUSU POSTUPKA, A NAKON TOGA SE ZAKAZUJE RASPRAVA


Zaposleni u Srbiji od nedavno imaju mogućnost da tok svog postupka za mirno rešavanje radnog spora prate preko sajta Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, i tako se elektronskim putem upoznaju sa svim statusnim promenama njihovog slučaja.

Građanin koji Agenciji podnese predlog za mirno rešavanje radnog spora može istog dana u Agenciji da dobije informaciju o broju pod kojim mu je zaveden predmet i da prati tok postupka preko njenog sajta upisom broja predmeta u odgovarajuće polje aplikacije "statusi postupaka".

Direktor Agencije, Mile Radivojević, kaže da je sada ceo tok postupka automatizovan i da se vodi kroz poseban program, tako da su svaki status i faza u realnom vremenu povezani sa sajtom.

"To znači da se status postupka menja u trenutku kada se zaista završi određena radnja u postupku", rekao je Radivojević ističući da je vreme potrebno za obradu podataka svedeno na minimum.

On je istakao da više ne može više da se desi da neko ko podnese predlog Agenciji da mesecima ne dobija povratnu informaciju - šta se dešava sa njegovim predlogom - da li je otišao na salgasnost, da li je dobijena saglasnost, kakav je odgovor druge strane i drugo.

Naime, nakon zavođenja predloga, prvi status koji se može videti na sajtu je da je predlog za mirno rešavanje rasnog spora stigao u Agenciju.

Sledeći status pokazuje da je Agencija dostavila drugoj strani u sporu predlog na saglasnost, a treći prikazuje odgovor Agenciji druge strane u sporu da li prihvata prihvata preglog ili ne.

Ukoliko je dobijena saglasnost, Agencija donosi rešenje o određivanju miritelja odnosno arbitra, što se vidi u narednom statusu postupka, a nakon toga se zakazuje rasprava.

Svaka rasprava održana u tom postupku mirnog rešavnja radnog spora je status za sebe.

"Suština je da se svaki akt koji se radi u postupku sačinjava u softveru i onog trenutka kada se akt završi sledi automatsko snimanje tog akta kojim se menja status postupka", objasnio je direktor Agencije.

On je napomenuo da su na ovaj način ključni poslovni procesi automatizovani pa je tako skraćeno vreme za sačinjavanje akata.

"Kroz ranije korišćene aplikacije svaki akt se sačinjavao ispočetka i trebalo je mnogo više vremena da se donese, a sada softver automatski obrađuje prethodno unete podatke čije je i mogućnost greške svedena na minimum", ukazao je Radivojević.

Inače, građani dobijaju na kućnu adresu sve akte koji se tiču njihovih radnih sporova, kao što su predlog za pokretanje postupka, dopis drugoj strani spora na saglasnost, odogovor druge strane, rešenje o određivanju miritelja ili arbitra, zapisnik ili zapisnici sa rasprava ako ih ima više i rešenje ili preporuku, kao finalni akt.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ima nadležnost da rešava individualne sporove povodom otkaza ugovora o radu, ugovaranja i isplata minimalne zarade, zlostavljanja i diskriminacije na radu, naknade za ishranu, prevoz i regres i jubilarne nagrada.

 Kada su u pitanju kolektivni sporovi pred Agencijom se mogu rešavati pitanja oko zaključivanja, izmena, dopuna i primene kolektivnog ugovora i opšteg akta kojim se regulišu prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, poslodavaca i sindikata, ostvarivanje prava na sindikalno organizovanje i delovanje, štrajk i ostvarivanje prava na informisanje, konsultovanje i učešce zaposlenih u upravljanju.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.06.2016.
Naslov: Redakcija