Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA SMANJENJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE VODA, RADI POVEĆANJA KONKURENTNOSTI DOMAĆIH PROIZVODA


Poslovno Udruženje proizvođača voda Srbije ponovo od države traži da smanji visinu naknade za korišćenje voda. Trenuto je, kako kažu, srpska tarifa skuplja dva i po puta od hrvatske, a čak pet puta od slovenačke. Visina naknade iznosi 1,375 dinara po litru, odnosno 11,4 evra po kubnom metru, i dvostruko je veća u odnosu na Hrvatsku, na primer, gde ona iznosi četiri evra, dok je u Sloveniji dva evra, a u zemljama EU u proseku dva i po evra.

Branka Šerović, predsednik Udruženja proizvođača voda Srbije, kaže da su jedan od poslednjih zahteva za smanjenje naknada na vodu uputili Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine - Direkciji za vode i Ministarstvu finansija.

- Kao grupacija, godinama skrećemo pažnju na te visoke naknade za flaširanu vodu - kaže Šerovićeva. - Kada je cena u pitanju, nismo konkurentni na evropskom tržištu flaširane vode. Srpski proizvođači imaju problem i sa plasmanom svoje vode u okruženju, jer ne mogu da budu konkurentni na tamošnjim tržištima.

Flaširana voda u Srbiji podleže i višoj stopi poreza na dodatu vrednost od 20 odsto, a nije u nižoj kategoriji oporezivanja, kao što je to u većini zemalja. Kada se tome dodaju i ostala opterećenja lokalnih zajednica i dažbine, uvozna voda sve je konkurentnija i preti da istisne domaću sa rafova.

- Godišnja prodaja mineralne vode u Srbiji je više od 690 miliona litara, koliko je iznosila za 2015. godinu - kaže Šerović.

U Udruženju proizvođača voda kažu da oni ne beže od plaćanja naknade, ali u razumnom okviru, koji ne ugrožava poslovanje i opstanak proizvodnje, a samim tim ni radnih mesta, posebno u manje razvijenim sredinama u kojima fabrike vode zapošljavaju veliki broj ljudi, poput Aranđelovca, Surdulice, Bujanovca, Trstenika...

Kako objašnjavaju u Direkciji za vode pri Ministarstvu poljoprivrede, prihodi od naknada za korišćenje prirodnih bogatstava, pa stoga i naknada za vode, javni su prihod budžeta Republike Srbije.

- Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o visini naknada za vode za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016), kojom visine naknada za vode u odnosu na 2015. godinu nisu povećane - kažu u Direkciji za vode.

Na pitanje da li će se u narednom periodu smanjiti naknade za korišćenje voda koje plaćaju proizvođači koji mineralnu i prirodnu vodu zahvataju radi flaširanja, u Ministarstvu poljoprivrede ističu da je za to nadležno Ministarstvo finansija, jer je taj posao u delokrugu njihovog rada. Prema Zakonu o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014, 14/2015, 54/2015 i 96/2015 - dr. zakon), Ministarstvo finansija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na utvrđivanje bilansa javnih prihoda i javnih rashoda, kao i poslove koji se odnose na sistem i politiku poreza, taksa, naknada i drugih javnih prihoda.

Ministarstvo finansija je 2015. godine obrazovalo Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, sa ciljem da se tim zakonom unapredi predvidivost uslova poslovanja i transparentnost procesa upravljanja naknadama. Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015) propisano je da se osnovica, visina, način utvrđivanja i plaćanja naknade uređuju posebnim zakonom, koji predlaže i sprovodi Ministarstvo finansija.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. Marinković, 10.06.2016.
Naslov: Redakcija