Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: Pravnici traže brisanje odredbe o kazni doživotnog zatvora


Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika treba izmeniti tako što će se obrisati odredba o zabrani uslovnog otpusta osuđenih za krivična dela za koja je propisana kazna doživotnog zatvora, navodi se u peticiji koju se pokrenuli brojni eminentni predstavnici pravne struke.

Među blizu 80 imena nalaze se članovi međunarodnih tela za zaštitu ljudskih prava i saradnici, profesori univerziteta, poznati advokati, sudije, javni tužioci i njihovi zamenici. Peticiju su podržale i 23 priznate organizacije civilnog društva. U obrazloženju peticije oni su naveli da je dužnost svih državnih organa da poštuju odredbe Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Konvencije protiv mučenja i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka i drugih potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i pravila međunarodnog običajnog prava, kojima je mučenje, nečovečno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje zabranjeno u svim okolnostima.

Oni su ukazali da je prihvaćeni stav i standard da zatvorenici imaju pravo da se razmotri puštanje na slobodu i napredak u resocijalizaciji, a "da u odsustvu takvog mehanizma u pravnom poretku kažnjavanje doživotnim zatvorom predstavlja kršenje člana 3 Evropske konvencije, tj. nečovečno i ponižavajuće kažnjavanje". Oni su ocenili i da važeći postupak pomilovanja u Republici Srbiji, zbog prirode predsedničke funkcije, nepostojanja materijalno-pravnih razloga za pomilovanje koji omogućavaju neograničeno diskreciono odlučivanje predsednika, nemogućnosti osuđenog da osporava odluku predsednika i zbog drugih pravnih razloga, ne može biti smatran zadovoljavajućim mehanizmom za razmatranje opravdanosti izdržavanja kazne doživotnog zatvora.

Pored toga dodali su i da ova kritika ne pokušava da umanji "naročitu težinu krivičnih dela nasilja usmerenih prema deci i obavezu države da preduzima mere u cilju njihovog sprečavanja" a da izražavaju nezadovoljstvo što inicirane izmene krivičnog zakonodavstva nisu praćene zadovoljavajućim obrazloženjem, kao i što nije predviđeno održavanje javne rasprave o njima.

 "Prilikom izrade izmena i dopuna Krivičnog zakonika, koje predlažu i uvođenje doživotne kazne zatvora, Ministarstvo pravde se opredelilo za uvođenje doživotnog zatvora sa mogućnošću uslovnog otpusta nakon 27 godina izdržane kazne, sem što će za nekoliko najsvirepijih krivičnih dela poput ubistva deteta ili trudnice, postojati izuzetak od mogućnosti uslovnog otpusta", saopštilo je Ministarstvo pravde. Kako su objasnili, mogućnost uslovnog otpusta kod doživotne kazne predviđena je izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, sem za tačno navedena krivična dela: teško ubistvo, silovanje sa smrtnim ishodom, obljuba nad nemoćnim licem sa smrtnim ishodom, obljuba sa detetom sa smrtnim ishodom i obljuba zloupotrebom položaja sa smrtnim ishodom. U svim ostalim slučajevima mogućnost uslovnog otpusta postoji.

Izvor: Vebsajt Danas, A. P., 08.05.2019.
Naslov: Redakcija