Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJEN ZAKON O IZMENI ZAKONA O PRIVATIZACIJI: IZMENE ZAKONA INICIRANE ODLUKOM USTAVNOG SUDA O NEUSTAVNOSTI ODREDBE KOJA ONEMOGUćAVA PRINUDNU NAPLATU POTRAżIVANJA OD PREDUZEćA DO ZAVRšETKA POSTUPKA RESTRUKTURIRANJA


Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene Zakona o privatizaciji, kojiima se za pet meseci "produžava život" preduzeća u restrukturiranju.

Novim zakonom o privatizaciji uređeno je da su poverioci subjekta privatizacije u restrukturiranju, dužni da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Agenciji dostave zahtev za isplatu potraživanja sa rešenjem o izvršenju, izvršnom ispravom i drugim dokumentima kojima dokazuju svoje potraživanje.

U roku od 90 dana od dana isteka ovog roka Agencija će evidentirati podnete zahteve za isplatu, utvrditi visinu potraživanja za svakog poverioca i subjekta privatizacije u restrukturiranju i sačiniti predlog za namirenje potraživanja koje će dostaviti poveriocima.

U roku od 30 dana od isteka tog roka, poverioci se mogu izjasniti da li su saglasni sa predlogom Agencije za privatizaciju.

Izmene zakona inicirane su odlukom Ustavnog suda, koja treba da stupi na snagu 14 maja, a ocenila je neustavnom odredbu Zakona o privatizaciji koja onemogućava prinudnu naplatu potraživanja od preduzeća do završetka postupka restrukturiranja.

Izvor: Tanjug, 12.5.2014.