Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU: JCI se koristi i za promet robe sa KiM


Za sve one koji izvoze i uvoze robu sa carinskog područja APKiM izmenjeni su uslovi prometa što se tiče carinske dokumentacije. Promet robe iz Srbije na carinsko područje KiM prati određena carinska isprava koja se popunjava u skladu s Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 29/10 … 8/14). 


Prilikom otpreme robe na teritoriju APKM, radi primene odredbi Sporazuma CEFTA mora se nadležnom carinskom organu podneti JCI koji se popunjava u skladu sa odredbama navedenog pravilnika. S obzirom na na izmene u prometu sa KiM koje su nastupile od 14.12.2013. godine, u nastavku dajemo mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00263/2014-17 od 26.2.2014. godine. 


Dokument koji se koristi prilikom otpreme robe na teritoriju AP Kosovo i Metohija 
„U članu 17. stav 1. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/11) izvoz je definisan kao iznošenje, slanje, odnosno isporuka robe sa teritorije Republike Srbije na teritoriju druge države ili carinske teritorije, u skladu sa carinskim propisima Republike Srbije. Imajući u vidu činjenicu da su carinsko područje Republike Srbije van AP KiM i carinsko područje AP KiM odvojena carinska područja, to je moguće i iznošenje, slanje, odnosno isporuka robe na carinsko područje AP KiM, u smislu prethodno pomenute odredbe Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju. 


Ministarstvo finansija napominje da su 14.12.2013. godine stupile na snagu izmene propisa kojima je regulisan promet sa AP KiM − Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa sa AP KiM, Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji AP KiM za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 i Uredba o izvršenju Zakona o akcizama na teritoriji AP KiM za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244, koje su objavljene u „Službenom glasniku RS“, broj 111/13. 
U vezi sa ovim izmenama, Ministarstvo finansija bi ukazalo na sledeće − do 14.12.2013. godine, kao dokument kojim se dokazivalo da su domaća dobra otpremljena sa teritorije Republike Srbije van AP KiM na teritoriju AP KiM koristio se Evidencioni list overen od strane Posebnog odeljenja Poreske uprave. Nakon 14.12.2013. godine dokazima da su dobra otpremljena na teritoriju AP KiM smatraju se jedinstvena isprava izdata u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike van AP KiM na teritoriju AP KiM, odnosno overena kopija jedinstvene isprave. 


Na kraju, Ministarstvo finansija bi ukazalo i na član 309. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/10 i 111/12) kojim je predvidjena shodna primena Carinskog zakona na promet roba sa AP KiM u periodu važenja Rezolucije Saveta bezbednosti broj 1244. Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 29/10 … 8/14) propisuje se oblik i sadržina, način podnošenja i popunjavanja deklaracije u redovnom postupku − jedinstvene carinske isprave i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku.“ 
Prema tome, jedinstvena isprava, koja predstavlja dokaz da su dobra istupila sa teritorije Republike van AP KiM na teritoriju AP KiM, popunjava se u skladu sa prethodno pomenutim Pravilnikom, na propisanom obrascu i kao takva, ima status jedinstvene carinske isprave. 

Izvor: rpk-subotica.org.rs, URIPS