Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: POVERENIK UPOZORAVA DA SU UčESNICI U IZBORNOM PROCESU DUżNI DA SE PREMA LIčNIM PODACIMA GRAđANA ODNOSE U SKLADU SA ZAKONOM I KRIVIčNIM ZAKONIKOM


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ponovo je upozorio sve učesnike u izbornom procesu da su dužni da se prema ličnim podacima građana odnose u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon).

Poverenik je upozorenje uputio povodom obraćanja građana i medija koji izražavaju sumnju da aktivisti političkih stranaka u okviru izborne kampanje nezakonito koriste lične podatke građana, uključujući i one koji se odnose na specifična svojstva (korisnik socijalne pomoći, penzioner, imaju člana porodice sa invaliditetom i sl.).

Obrada navedenih i drugih ličnih podataka građana, bez osnova u Zakonu i bez njihovog pristanka, je nedopuštena i kažnjiva. Sličnih pojava bilo je i tokom ranijih izbora i Poverenik je na njih upozoravao i reagovao u skladu sa svojim ovlašćenijma, uključujući i podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv odgovornih funkcionera vlasti, odnosno političkih stranaka, navodi se u saopštenju.

Prekršajni postupci su u nekim slučajevima doveli do kažnjavanja odgovornih funkcionera, ali samo skromnim, Zakonom predviđenim prekršajnim kaznama.

Poverenik podseća da se u pravnom sistemu predviđeni i drugi znatno ozbiljniji oblici odgovornosti koji su van domašaja Poverenika, a koji praktično ne funkcionišu i koje treba aktivirati.

S tim u vezi Poverenik podseća i na odredbe člana 146 Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014):

"(1) Ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osnovu zakona neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko protivno zakonu prikuplja podatke o ličnosti građana ili tako prikupljene podatke koristi.

(3) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se zatvorom do tri godine."

Građani koji s obzirom na okolnosti sumnjaju da je izvršeno krivično delo iz stava 3 ovog člana (za prva dva stava postupak se vodi po privatnoj tužbi), imaju pravo da se obrate nadležnim, tužilaštvu i MUP-u, a ovi organi imaju obavezu da okolnosti provere te da prema izvršiocima krivičnih dela preduzmu zakonom predviđene mere, zaključuje se u saopštenju Poverenika.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 12.04.2016.
Naslov: Redakcija