Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAVNI SUD: 13. APRILA 2016. GODINE JAVNA RASPRAVA U PREDMETU IUZ-168/2014 - INICIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI ODREDBE čLANA 65. STAV 3. ZAKONA O JAVNIM PREDUZEćIMA


Javna rasprava u predmetu IUz-168/2014, formiranom povodom inicijative za ocenu ustavnosti odredbe člana 65. stav 3. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon), biće održana u sredu, 13. aprila 2016. godine, u Ustavnom sudu.

Na raspravu su pozvani predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, Ministarstva privrede, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i podnosilac inicijative.

Takođe, na raspravu su, kao naučni radnici, pozvani i prof. dr Božidar Cerović, prof. dr Miodrag Zec, prof. dr Mirko Vasiljević, prof. dr Milić Milovanović, prof. dr Gojko Rikalović, prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Ljubomir Madžar, prof. dr Dragor Hiber i prof. dr Miloš Živković.

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon)

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 65

Osnivači javnih preduzeća uskladiće osnivačka akta tih preduzeća sa odredbama ovog zakona u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Javna preduzeća i društva kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, kao i njegova zavisna društva, koji obavljaju delatnost od opšteg interesa, dužni su da svoja opšta akta usaglase sa ovim zakonom i osnivačkim aktom, u roku od 30 dana od dana usklađivanja osnivačkih akata sa odredbama ovog zakona.

U preduzećima koja posluju društvenim kapitalom i obavljaju delatnost od opšteg interesa, Republika Srbija može u skladu sa posebnim aktom Vlade preuzeti vlasnička prava na društvenom kapitalu.

U javnim preduzećima u oblasti informisanja kod kojih nije izvršena svojinska transformacija do dana stupanja na snagu ovog zakona, odredbe ovog zakona primenjuju se do njihove vlasničke transformacije.

Izvor: Vebsajt Ustavni sud, 12.04.2016.
Naslov: Redakcija