Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O FINANSIRANJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE - Tekst propisa


I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se obezbeđivanje sredstava za finansiranjs nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: LP Vojvodina).

Član 2.

Budžet AP Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije, a utvrđuje se aktom o budžetu koji donosi Skupština AP Vojvodine.

Osnovicu za utvrđivanje budžeta AP Vojvodine predstavlja visina ukupnih rashoda i izdataka planiranih budžetom Republike Srbije.

Tri sedmine budžeta LP Vojvodins koristi se za finansiranje kapitalnih rashoda.

II. PRIHODI I PRIMANjA BUDžETA AP VOJVODINE

Član 3.

Svi prihodi i primanja budžeta AP Vojvodine jesu opšti prihodi budžsta AP Vojvodine i mogu se koristiti za bilo koju namenu, u skladu sa zakonom i aktom o budžetu AP Vojvodine, osim onih prihoda i primanja čiji je namenski karakter utvrđen posebnim zakonom ili propisom.

Član 4.

Republika Srbija je dužna da pri svakom prenošenju ili poveravanju novih poslova AP Vojvodini obezbedi odgovarajuća transferna sredstva, odnosno izvore prihoda, potrebna za obavljanje tih poslova, kao i za rsalizaciju odredbe člana 2. stav 3. ovog zakona.

Član 5.

Sredstva budžeta AP Vojvodine obezbeđuju se iz prihoda, transfernih sredstava za finansiranje nadležnosti AP Vojvodine iz budžeta Republike Srbijs i primanja utvrđenih zakonom.

Član 6.

Prihodi budžeta AP Vojvodine jesu svi prihodi koji se naplate na teritoriji AP Vojvodine, ostvareni obaveznim plaćanjima poreskih obveznika, pravnih i fizičkih lica koja koriste određeno javno dobro ili javnu uslugu, kao i drugi prihodi koje ostvaruju korisnici budžetskih sredstava.

Izuzetno od stava 1. ovog člana ne smatraju se prihodom budžeta AP Vojvodine:

1) 70% prihoda ostvarenih od poreza na dodatu vrednost;

2) 70% prihoda ostvarenih od akciza;

3) sredstva doprinosa i drugi prihodi organizacija za obavezno socijalno osiguranje;

4) prihodi koji su u skladu sa zakonom prihod budžeta lokalns samouprave;

2) porez na međunarodnu trgovinu i transakcije;

6) takse, kazne i drugi prihodi koje svojom delatnošću ostvare državni organi i organizacije pri pružanju određene javne usluge i pri upotrebi javnih sredstava;

7) naknade za upotrebu državnog puta.

Primanjima budžeta AP Vojvodine smatraju se javni zajmovi, komercijalni zajmovi, primanja od zaduživanja i druga primanja utvrđena zakonom.

Nakon dostizanja nivoa ostvarenja budžeta AP Vojvodine utvrđenog članom 2. ovog zakona, odnosno nakon ostvarenja ukupnih prihoda i primanja u iznosu utvrđenom aktom o budžetu AP Vojvodine, 100% prihoda naplaćenog od poreza na dodatu vrednost i akciza usmerava se budžetu Republike Srbije.

Član 7.

Skupština AP Vojvodine daje saglasnost na predlog zakona kojim se uvodi, ukida ili menja poreska stopa, odnosno visina prihoda koji je,u skladu sa odredbom člana 6. ovog zakona, prihod budžeta AP Vojvodine.

III. PORESKA UPRAVA AP VOJVODINE

Član 8.

Ovim zakonom obrazuje se Poreska uprava Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Poreska uprava AP Vojvodine) kao deo poreskog sistema Republike Srbije i uređuje ss poveravanje poslova utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda na teritoriji AP Vojvodine.

Poslove utvrđivanja, naplats i kontrole javnih prihoda na teritoriji AP Vojvodine, koje do 31. decembra 2019. godins obavlja Ministarstvo finansija – Poreska uprava Republike Srbije, od 1. januara 2020. godine obavlja Poreska uprava AP Vojvodine.

Poslove iz stava 2. ovog člana obavlja Poreska uprava AP Vojvodine u skladu sa zakonom koji reguliše poreski postupak i porssku administraciju i u skladu sa planovima rada Ministarstva finansija – Poreske uprave Republike Srbije.

Član 9.

Za obavljanje poslova iz člana 8. stav 2. ovog zakona, AP Vojvodina će preuzeti od Ministarstva finansija – Poreske uprave Republike Srbije, zaposlene koji obavljaju poslove na teritoriji AP Vojvodine. prostorije, opremu, sredstva za rad. Poresku svidenciju, softver i arhivu, počev od 1. januara 2020. godine.

IV. PRELAZNE I ZAVRIŠE ODREDBE

Član 10.

Vlada Republike Srbije obrazovaće komisiju za praćenje primene ovog zakona. Komisiju iz stava 1. ovog člana čine predstavnici organa Republike Srbije i AP Vojvodine.

Komisija tromesečno podnosi izveštaj o sprovođenju ovog zakona i predlaže mere Vladi Republike Srbije i Pokrajinskoj vladi, u roku od 20 dana po istsku perioda.

Član 11.

Ako su odredbe drugih zakona, odnosno propisa, u suprotnosti sa ovim zakonom, primenjuju se odredbe ovog zakona.

Nivo finansijske autonomije utvrđen ovim zakonom, ne može se umanjivati donošenjem drugih zakona.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2020. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

1) Problemi koje zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se realizuje odredba člana 184. Ustava kojom je definisano:

- da budžet AP Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije:

- da se tri sedmine budžeta AP Vojvodine koriste za finansiranje kapitalnih rashoda;

- da AP Vojvodina ima izvorne prihode kojima finansira svojs nadležnosti;

- da se zakonom utvrđuju vrste i visina izvornih prihoda, kao i učešće u delu prihoda Republike Srbije.

Rok za dopošenjs Zakona o finansiranju AP Vojvodine, propisan Ustavnim zakonom za sprovođenje Ustava Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 98/06). istekao je 31. decembra 2008. godine.

Budući da zakon nije donet, budžst AP Vojvodine svih ovih godina nije imao i nema stabilne, sigurne, dovoljne i predvidive izvore finansiranja. nego je njegovo finansiranje uglavnom predmet političkih pregovaranja, iz čega proizilazi nemogućnost sprovođenja ustavne odredbe da se tri sedmine budžeta AP Vojvodine koristi za finansiranje kapitalnih rashoda.

Finansiranje nadležnosti AP Vojvodine regulisano je odredbom člana 24. Zakona o budžetskom sistemu kojim su utvrđene vrste javnih prihoda i primanja koji pripadaju budžetu autonomne pokrajine. Kao fiskalno najznačajniji prihod budžeta AP Vojvodine utvrđeno je učešće u prihodima od poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća, ali bez određivanja visine stopa učešća. Pripadnost, odnosno stope učešća AP Vojvodine u ova dva poreska oblika, i dosadašnjoj praksi, utvrđivale su se budžetom Republike Srbije za kalendarasku godinu, što je za posledicu imalo nepredvidljivost i nsadekvatnost finansiranja pokrajinskog budžeta.

Ustavom utvrđeni obim pokrajinskog budžeta do sada se obezbeđivao samo "formalno".

U budžet AP Vojvodine prenošena su transferna sredstva iz budžeta Republike Srbije namenjena jedinicama lokalne samouprave i ustanovama obrazovanja za isplate plata. Ova sredstva godinama čine preko 60% ukupnih sredstava raspoređenih u pokrajinskom budžetu, Kada se isključe sredstva prensta iz ranijih godina – tada transferna sredstva čine preko 70% ukupnih prihoda i primanja budžeta pokrajine. Poseban problem je činjenica da su ova sredstva namenjena za finansiranje nadležnosti Republike Srbije, a ne nadležnosti AP Vojvodine.

Ako se pored transfernih izuzmu i namenska sredstva - naknade za vodoprivrsedu, poljoprivredu, rudarstvo i slično, sadašnji nivo ustupljenih prihoda kao posledicu ima nemogućnost sprovođenja ustavne odredbe po kojoj se tri sedmine budžeta AP Vojvodine koristi za finansiranje kanitalnih rashoda. Izvorni prihodi čine manje od 1% ukupnog obima i samim tim su beznačajni.

Takođe, kao poseban problem svih ovih godina bilo je i pitanje osnovice za utvrđivanje minimalnog obima pokrajinskog budžeta. Iako je Ustavom određeno da budžet AP Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije, u samom Zakonu o budžetskom sistemu postoji nedoslednost u definisanju šta je to "budžet". Naime, s jedne strane, budžet se zakonom definiše (član 2. tačka 23. Zakona) kao sveobuhvatni plan prihoda i primanja i plan rashoda i izdataka, međutim, odredbom člana 5. stav 4. istog zakona, za utvrđivanje osnovice budžeta AP Vojvodine, obim budžeta Republike Srbije svodi se na poreske prihode. Budući da poreski prihodi čine oko 50% ukupnog obima budžeta Republike Srbije, ovom odrednicom smanjuju se prihodi budžeta AP Vojvodine za polovinu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 20.02.2019.